Skip to main content

Ordbog

Akademisk kvarter: Al undervisning begynder et kvarter over hel.

Anbefalet studieforløb: Den rækkefølge, vi anbefaler, du følger kurserne i.

BI: Biologisk Institut

BMB: Institut for Biokemi og Molekylær Biologi - samme forkortelse bruges i daglig tale også om uddannelsen i Biokemi og molekylær biologi.

Dekan: Øverste leder på et fakultet. Vores nuværende dekan hedder Marianne Holmer.

Eksaminatorium:  Eksaminatorierne er den del af undervisningen, der minder mest om klasseundervisningen på gymnasiale uddannelser. Kaldes også E-timer eller øvelsestimer.

ECTS: En måleenhed, der bruges til at beskrive arbejdsbyrden af kurser og hele uddannelser. Et semester svarer til 30 ECTS.

Forelæsning: En slags foredrag med udgangspunkt i pensum.

Fagråd: En organisation, der varetager de studerendes interesser på en bestemt uddannelse eller et institut. Læs mere om fagråd og foreninger på SDU.

Fakultet: Et fagligt hovedområde på et universitet. SDU er delt op i fem fakulteter, heriblandt Det Naturvidenskabelige Fakultet.

FKF: Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

IMADA: Institut for Matematik og Datalogi

Institut: Det Naturvidenskabelige Fakultet er delt op i fire institutter, som hver især tilrettelægger undervisningen og forskningen inden for et eller flere fagområder. Det er på institutterne studerende og undervisere har deres daglige gang.

itslearning: SDU's e-læringsplatform

Kursuskode: Kode bestående af 2-3 bogstaver, som henviser til et bestemtfagområde, og et løbenummer, som henviser til et bestemt kursus.

 • BB = biologi
 • BMB = biokemi og molekylær biologi
 • DM = datalogi
 • DS = data science
 • FA = farmaci
 • FF = tværfagligt kursus
 • FY = fysik
 • KE = kemi
 • MF = miljøkemi og forvaltning
 • MM = matematik
 • NAT = tværfagligt kursus
 • ST = statistik
 • SU = sundhedsvidenskab

Laboratorieøvelse: Øvelsestime i et laboratorium, som typisk er en blanding af demonstrationer og hands-on eksperimenter. Kaldes også L-timer.

Merit: Godskrivning af allerede bestående eksamener med det formål at give den studerende adgang til en hurtigere gennemførsel af studiet.

NAT: Det Naturvidenskabelige Fakultet i daglig tale.

Rektor: Universitetets øverste leder. Ole Skøtt er konstitueret rektor på SDU.

Semester: En halvårlig undervisningsperiode. Efterårssemestret starter 1.september, hvor eksamenerne typisk ligger i januar og reeksamen i februar. Forårssemestret starter 1. februar, hvor eksamenerne typisk ligger i juni og reeksamen i august.

SGV: Studiegruppevejleder. Studiegruppevejlederen er en erfaren studerende, der sørger for at facilitere konstruktivt gruppearbejde i din studiegruppe. Du møder din studiegruppe og jeres studiegruppevejleder i løbet af den første uge på studiet.

Single Sign-On: Portalen, hvor du kan få adgang til alle de elektroniske studenterservices på SDU, der kræver login.

Social tutor: Ældre studerende, der sørger for, at nye studerende bliver introduceret til et godt socialt studiemiljø.

SPOC: Kontaktformularen, som du skal bruge ved alle skriftlige henvendelser til SDU Studieservice og dit studienævn.

SPS: Specialpædagogisk Støtte. Et tilbud til studerende, som har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Stamhold: Alle nye studerende er inddelt i stamhold med 20-30 studerende på hvert hold. Stamholdene hedder H1, H2, H3 etc. Du får at vide, hvilket stamhold, du er på, når du ankommer på første introdag. Det er ikke muligt at skifte stamhold.

Studiegruppe: Alle nye studerende inddeles tilfældigt i en studiegruppe med ca. fire studerende fra samme stamhold.

Studieleder: Er ansvarlig for den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og prøver i fællesskab med studienævnet. De nuværende studieledere er Anton Pottegård for Farmaci og Finn Kirpekar for de øvrige naturvidenskabelige uddannelser.

Studienævn: Har sammen med studielederen det overordnede ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og udvikle fakultetets uddannelser.

Studieordning: Den formelle beskrivelse af uddannelsen, der beskriver blandt andet adgangskrav, formål, varighed, fagligt indhold, eksamensformer, regler osv. Studieordningen revideres en gang om året.

Trefasemodellen: Det Naturvidenskabelige Fakultets model for tilrettelæggelse og planlægning af undervisningen.

Se også

Ansvarlig for siden: Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat

Sidst opdateret: 29.08.2021