Skip to main content

MitSDU

For studerende på Farmaci (kandidat)

Studienævn

Find ansøgningsfrister, mødedatoer, dagsordener og referater, praksisbeskrivelser samt medlemmer af dit studienævn.

Studienævn for Farmaci består af fire undervisere (VIP’er) og fire studerende, som repræsenterer både bachelor- og kandidatuddannelsen (NAT og SUND). Studienævnet har sammen med studielieder til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelsen.  

Studienævnet godkender blandt andet fagbeskrivelser og studieordningen samt behandler dispensations- og meritansøgninger fra studerende. 

Studienævnet er også med til at sikre kvaliteten af uddannelsen. Dette gøres eksempelvis ved behandling af undervisningsevalueringer fra studerende og hertil hørende handleplaner fra undervisere, evaluering af uddannelsen og studiemiljøundersøgelser. 

Undervisere vælges til studienævnet hvert fjerde år, mens de studerende vælges for ét år. 

Har du spørgsmål til studienævnet, er du velkommen til at sende en mail til sn-farmaci@health.sdu.dk  

Medlemmer af studienævn for farmaci

Studienævnet består af 4 videnskabelige medarbejdere (2 fra NAT og 2 fra SUND) og 4 studerende (2 fra bacheloruddannelsen og 2 fra kandidatuddannelsen).

Videnskabelige medarbejdere:

 • Lektor Judith Kuntsche, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci - studienævnsformand
 • Lektor Henrik Holbech, Biologisk Institut
 • Post doc. Louise Ladebo (suppleant adjunkt Lotte Rasmussen, IST – Klinisk farmakologi, Farmaci og Miljømedicin.
 • Lektor Åsa Fex Svenningsen, Institut for Molekylær Medicin

Studerende:

 • Neval Özcan
 • Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen - næstformand
 • Ammar Abdulsalam Talaa
 • Berivan Tirpan

Studieleder Anton Pottegård  samt faglige vejledere fra SUND er faste observatører til møderne.

Studienævnssekretær:
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen
E-mail: sn-farmaci@health.sdu.dk
Tlf.: 65503043

Dagsorden til studienævnsmøder offentliggøres ca. en uge før mødet. 

Dagsorden for studienævnsmøde 14. marts 2023 

Mødedatoer og ansøgningsfrister

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
 9. januar 2023 1. januar 2023
3. februar 2023 25. januar 2023
14. marts 2023 28. februar 2023
12. april 2023 29. marts 2023
10. maj 2023 26. april 2023
14. juni 2023 31. maj 2023
6. september 2023 23. august 2023
11. oktober 2023 27. september 2023
8. november 2023 25. oktober 2023
11. december 2023 27. november 2023

Ansøgninger skal være studienævnssekretæren i hænde senest 14 dage før mødet, for at din ansøgning kan nå at blive behandlet.
Ved ansøgning om særlige eksamensvilkår skal ansøgningen dog være indsendt, så den kan nå at blive behandlet på et ordinært studienævnsmøde senest 1 måned før den relevante eksamen.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen på studyscience@sdu.sdk, faglige vejledere på SUND for kandidatuddannelsen fv-farma@health.sdu.dk - eller studiekoordinator Rikke Fisker Christensen på sn-farmaci@health.sdu.dk.

Du kan forvente at få skriftligt svar på din ansøgning senest 10 hverdage efter behandling på studienævnsmødet. Hvis denne frist overskrides vil du få tilsendt information om dette. Det er ikke muligt at få et mundtligt svar på din ansøgning.

Ansøgningsskemaer

Ansøgninger om merit og forhåndsgodkendelse:
Der må forventes en ekspeditionstid på ansøgninger på op til 2- 3 måneder.

Startmerit:
Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit.
Der må forventes en ekspeditionstid på op til 2- 3 måneder på denne type ansøgninger. Når du har modtaget din afgørelse vedrørende startmerit, skal du kontakte en studievejleder på bacheloruddannelsen mhp. drøftelse af dit studieforløb. Hvis du ikke når at modtage en afgørelse inden studiestart, anbefales du at kontakte studievejledningen for at drøfte en midlertidig studieplan. 
Du kan på denne side finde link til ansøgningsskema til ansøgning om merit. Dette skal du anvende for at søge om startmerit.
Din ansøgning skal indeholde følgende:

 1. Du skal angive, at du søger startmerit
 2. Du skal oplyse, hvilken uddannelse du tidligere har læst
 3. Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
 4. Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. også pensumliste, hvis det haves, for de fag, som du søger merit for

Ansøgningen skal indsendes så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

Er de beståede fag gennemført for mere end 5 år siden, skal du medsende dokumentation for, hvordan du har vedligeholdt den faglige viden eks. via erhvervserfaring eller anden uddannelse. 

Studienævn for farmaci mødes ca. 1 gang om måneden (undtagen juli og august)  for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensationsansøgninger fra studerende

Studienævnet har udarbejdet en forretningsorden, som følges ifm. studienævnsarbejdet.

Studienævnet  har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer studienævnetsmødestruktur, samt hvilke arbejdsopgaver studienævnet arbejder med i løbet af året.

 

Undervisningsevaluering og handleplaner

Al undervisning på studiet evalueres regelmæssigt. Du kan finde de samlede evalueringer og handleplaner for dit studie her

Sidst opdateret: 12.07.2022