Skip to main content

Guide til projektorienteret forløb

GUIDE TIL PROJEKTORIENTERET FORLØB

Projektorienteret forløb er din mulighed for at få praktisk erfaring under din uddannelse. En del får studiejob i forlængelse af det projektorienterede forløb. Et praktik- eller projektsamarbejde kan derfor på flere måder have en positiv betydning for dig og dine jobmuligheder efter endt uddannelse.
Projektorienteret forløb på 10 ECTS skal svare til mindst 280 arbejdstimer indbefattet ophold og eksamensopgave. Det svarer til ca. 7 ugers fuldtidsarbejde ved virksomheden / organisationen men kan planlægges og tilrettelægges efter individuelt behov. Den stu-derende skal tilrettelægge forløbet således, at der er plads til at følge semestrets andre fag/kurser. Dette skal fremgå af kontrakten.

MERIT
Ikke alle studieordninger giver automatisk plads til et projektorienteret forløb. Ønsker du alligevel at integrere et projektorienteret forløb i din uddannelse, kan du udarbejde en meritansøgning til studienævnet. Læs i din studieordning hvilket fag/kursus Projektorienteret forløb bedst kan afløse. Ansøgningsblanketten finder du på studienævnets hjemmeside. Det er din pligt at sørge for, at sekretariatet  får originalen af aftalen samt en kopi af studienævnets svar om meritoverførselen.

PROJEKTSTED
Du finder selv dit projektsted. Dit projektsted kan være en dansk eller udenlandsk organisation, uddannelsesinstitution eller virksomhed. Ved projektorienteret forløb i udlandet kan du kontakte det internationale kontor for nærmere information.

Ønsker du idéer til projektsteder, kan du henvende dig ved SDU RIO. Du kan desuden forhøre dig hos en underviser på dit studium. Din underviser kan have relevante kontakter både inden for og uden for universitet. Et forskningsprojekt kan også fungere som projektsted.

Til brug for den første kontakt til projektstedet kan du medbringe eller sende skrivelsen ”Orientering til projektsted”. Skrivelsen orienterer kort om projektorienteret forløb, hvad der forventes af virksomheden, og hvad virksomheden kan forvente af dig. Du finder den på kontorets hjemmeside.

KONTAKTPERSON OG VEJLEDER
På projektstedet vil du få en kontaktperson. Kontaktpersonen vil fungere som din primære kontakt i dagligdagen. Ud over at bistå dig med faglige råd og sparring er vedkommende ansvarlig for at skabe rammerne for dit ophold i virksomheden. Du får desuden en vejleder på universitetet. Vejlederen vil medvirke til at sikre, at de arbejdsopgaver, du skal løse i og for projektstedet, har en faglig relevans for dig. Vejlederen vil desuden vejlede dig angående udarbejdelsen af rapporten.

DET FØRSTE MØDE
Når du har skabt kontakt til projektstedet, er det vigtigt, at I afstemmer jeres respektive forventninger til hinanden. Medbring eventuelt skabelonen til projektaftalen til det første møde du holder med projektstedet. Du kan lade den være den røde tråd i samtalen. Formålet er, at I får drøftet indholdet af dine arbejdsopgaver, hvor ofte du og kontaktpersonen mødes undervejs i forløbet, hvornår forløbet begynder og slutter og andet relevant. Disse indledende drøftelser skal derefter nedfældes i en projektaftale, som indgås mellem dig og projektstedet.

PROJEKTAFTALE
Når du har en mundtlig aftale med en virksomhed, skal der udarbejdes en projektaftale via SPOC, som godkendes af dig selv og virksomhedens kontaktperson. Vejlederen fra SDU godkender det faglige indhold og timetallet. Det er vigtigt, at du sørger for, at alle punkterne i projektaftalen besvares. Har du spørgsmål til projektaftalen, kan du spørge din vejleder eller henvende dig hos Studienævnssekretær Stine Bøtchiær.

ARBEJDSOPGAVER
Nogle projektsteder har konkrete projekter, som de ønsker hjælp til at løse, men ofte skal du selv indkredse og definere de arbejdsopgaver og -områder, som du kunne forestille dig at varetage. Du kan derfor med fordel gøre dig overvejelser angående dine arbejdsopgaver. Kan du selv vælge, ønsker du da fortrinsvist at arbejde med opgaver, du selv har taget initiativ til. Eller forestiller dig i højere grad at løse opgaver, som virksomheden stiller dig undervejs. Du kan også overveje, om du helst vil opnå en bred viden i forhold til forskellige arbejdsområder, eller om du snarere søger et indgående kendskab til et enkelt område. Refleksion og aktiv stillingtagen fra din side af kan sikre dig det størst mulige faglige udbytte og den bedst mulige forbindelse mellem faglighed og praksis.
I projektaftalen er der indskrevet mulighed for at evaluere arbejdsopgavernes art og indhold undervejes i forløbet. Det er dermed muligt at ”vokse med opgaven” på den måde at forstå, at du eventuelt starter med en bred indføring og mere generelle arbejdsopgaver for til sidst i forløbet at arbejde mere dybdegående og specifikt med en eller få arbejdsopgaver. Du kan eventuelt udarbejde en plan, hvor du sammen med kontaktpersonen planlægger, hvilke arbejdsopgaver og -funktioner du skal varetage hvornår.

RAPPORT
Du afslutter dit projektorienterede forløb med en rapport. Du kan læse mere om eksamensformen i din studieordning.

  • Rapport til 10 ECTS:
    Rapportens omfang er fastsat i din studieordning og skal opfylde formalia for universitetsopgaver. Rapporten skal indeholde en redegørelse for det udførte arbejde, gerne med dokumentation som bilag. Dertil kommer faglig refleksion angående udbytte af forløbet samt virksomhedens organisationskultur.
  • EVALUERING
    Du vil løbende evaluere dit forløb med kontaktpersonen, men derudover skal du ved forløbets afslutning evaluere forløbet som helhed.

God fornøjelse med projektorienteret forløb!

Virksomheden forpligter sig til at instruere den studerende om regler og rutiner i virksomheden, herunder sikkerhedsforhold, arbejds- og kommunikationsrutiner. Den studerende forpligter sig til at følge disse, således som de til enhver tid gælder for virksomhedens øvrige ansatte.
Hver uge evaluerer den studerende og virksomheden opholdet og reviderer om nødvendigt arbejdsopgaverne. Den studerende skal orientere vejlederen om væsentlige ændringer i de i aftalen beskrevne arbejdsopgaver.


Oversigt over tidligere virksomheder, der har været praktiksted findes her

Liste over vejledere og deres forskningsinteresser findes her

Find tips til din projektrapport her

Sidst opdateret: 01.08.2022