Skip to main content

Få overblik over specialet

4 ting du skal vide om specialet

Specialet er en selvstændig hjemmeopgave på 30 ECTS, som svarer til et semesters fuldtidsstudier.

I specialet får du mulighed for at vise dine færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne, som du selv har valgt. I specialet skal du bl.a. kunne:

 • afgrænse og definere et emne for specialet og med udgangspunkt heri formulere en klar videnskabelig problemstilling.
 • undersøge, analysere og diskutere problemstillingen ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder.
 • argumentere på et holdbart videnskabeligt grundlag.
 • tage kritisk stilling til benyttede kilder og kvalificeret kunne redegøre for relevant forskningslitteratur.
 • evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange.

Læs mere om kravene til dit speciale i specialets fagbeskrivelse.

Specialet er – mere end nogen anden opgave – din opgave. Foruden at skrive selve specialet betyder det, at du også er ansvarlig for at strukturere processen, aflevere kontrakter og planer til tiden og få det optimale ud af vejledningen.

Formålet
Formålet med specialet er, at du skal demonstrere din evne til at anvende videnskabelig metode, herunder at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne.

Formalia
Udover at kende de indholdsmæssige krav til dit specialet, skal du også sætte dig godt ind i formalia til opgaven. Fx er det en god idé, at du - inden du går i gang med at skrive - ved, hvor mange sider, projektet må fylde. Du finder formalia, herunder sidetal, i specialets fagbeskrivelse.


forløbsmodellen kan du se, hvor på din uddannelse specialet er placeret.

Specialet strækker sig over to semestre, med indledende aktiviteter som specialeforberedende forløb, valg af emne, tildeling af vejleder og specialekontrakt i det første semester, og selve specialeskrivningen i det andet semester.


Der er vigtige datoer du skal være opmærksom på, når du skriver dit speciale.

Orienter dig i skemaet her, for at se de datoer der er gældende, hvis du skriver i henholdsvis forårs- eller efterårssemestret.

Frister

Forår Efterår Hvad Hvordan
20. - 30. november  20. - 30. maj Tilmelding til speciale og specialeforberedende forløb. Via selvbetjening
15. november 1. juni Indmeld emne for specialet. Kontakt dit studiesekretariat for konkret procedure for tildeling af vejleder. Find blanketten under Ansøgninger og blanketter
1. december 15. juni              Uddannelsens frist for tildeling af vejleder. Du får besked via din student-mail om hvilken vejleder du har fået. Via student-mail
15. januar               15. august              Aflevering af specialekontrakt, vejledningsplan og projektbeskrivelse.
Specialekontrakt og vejledningsplan udfylder du via SPOC

Projektbeskrivelsen uploader du i pdf-format samme sted.

Din afleveringsfrist for specialet ligger fast, også selvom du ikke har fået godkendt et specialeemne.
31. januar               31. august              Du får svar på om din specialekontrakt, vejledningsplan og projektbeskrivelse er godkendt.  Via student-mail
1. juni  2. januar Frist for aflevering af speciale.
Hvis 1. juni /2. januar falder på en lørdag, søndag eller helligdag,  skal du først aflevere specialet den førstkommende hverdag. Men tjek altid din eksamensplan.
 SDU's digitale platform

Hvis du ikke afleverer eller ikke består specialet, bruger du et eksamensforsøg og der fastsættes en ny afleveringsfrist på 3 måneder med yderligere arbejdsbelastning.

Læs mere om hvad der sker, hvis du ikke afleverer eller ikke består specialet her.

Sker der noget uventet undervejs 
Bliver du ramt af personlig sygdom, sygdom eller dødsfald i nærmeste familie eller andre usædvanlige forhold under specialet, kan du søge om lov til at afvige fra specialefristerne – dvs. at du søger om dispensation.

Brug for hjælp?
Du er velkommen til at kontakte Studievejledningen på Humaniora, hvis du har spørgsmål til specialereglerne og dispensation.


Processen for specialet

Specialeproces_dansk_ikke_mundtligt_forsvar

Processen for specialet

Du tilmelder dig specialet ved kursustilmelding et år før du forventer af aflevere specialet. Det vil sige i maj, hvis du skriver speciale i foråret det følgende år og i november, hvis du skriver speciale i efteråret det følgende år. Så er du tilmeldt det specialeforberedende forløb semestret efter tilmelding og selve specialeskrivningen i semestret efter det. 

Tilmeld dig specialet ved kursustilmelding

Du tilmelder dig specialet i Studenter Selvbetjeningen ved kursustilmelding mellem 20.-30. maj/november. Hvis du ikke selv har tilmeldt dig specialet, men har bestået 40 ECTS når du er færdig med dit første studieår, vil du automatisk blive tilmeldt specialet.

For 2-faglige kandidatuddannelser med udvidet kandidatsidefag (75 ECTS), er det først når du har bestået 70 ECTS, at du skal tilmelde dig specialet og du tilmeldes først automatisk når du har bestået 70 ECTS.


Det specialeforberedende forløb er placeret i semestret før du skriver speciale og kan bestå af en specialeworkshop, en seminarrække eller lignende. Gennem forløbet får du information om specialeskrivning og om dine muligheder for vejledning gennem specialet, og du kan sparre om fagspecifikke formalia. Specialeaktiviteterne forud for selve specialeskrivningen, vil hjælpe dig godt i gang med specialet.

Hold øje med SDU's digitale platform!
På SDU's digitale platform får du i god tid information om, hvordan det specialeforberedende forløb er tilrettelagt på netop din uddannelse.


Gennem det specialeforberedende forløb, finder du dit overordnede specialeemne.

Når du har fundet dit overordnede emne, skal du have emnet godkendt og samtidig søge om en specifik specialevejleder.

Aflever din ansøgning om emne og vejleder
Ansøgning om emne og specialevejleder, skal du aflevere via SPOC. Husk at overholde ansøgningsfristen, som du kan se under ’vigtige datoer for specialet’ ovenfor.

Hvis du skriver sammen med andre, skal I kun aflevere én ansøgning om emne og vejleder. 


Når du har fået tildelt en specialevejleder, skal du i samarbejde med ham/hende afgrænse dit emne, så det passer til omfanget af et speciale.

Sammen med specialevejlederen skal du også udarbejde:

 • Specialekontrakt, herunder
  • vejledningsplan og
  • projektbeskrivelse

Specialekontrakt
Specialekontrakten er din formelle aftale med SDU om dit speciale. Hvis I er flere, der ønsker at skrive sammen, skal I aflevere én specialekontrakt pr. gruppe.

Vejledningsplan
Sammen med din specialevejleder laver du en vejledningsplan, der fortæller, hvornår og hvordan du skal have vejledning, dvs. tidspunkter for vejledningsmøder og milepæle i specialet. For at få mest muligt ud af vejledningen, er det en god idé at fordele den over hele specialeperioden. Vejledningsplanen afleverer du som en del af din specialekontrakt.

I forbindelse med dit speciale er der afsat 10 timers vejledning, inden du afleverer. I de 10 timer indgår:

 • udarbejdelse af projektbeskrivelse og vejledningsplan
 • selve vejledningen inkl. specialevejlederens forberedelsestid forud for møderne med dig

Det er vigtigt for din specialeproces, at du har et godt samarbejde med din vejleder.

Din vejleder er der for at hjælpe dig på de områder, hvor du har brug for sparring og inspiration. Du får derfor mest ud af vejledningen, hvis du løbende viser ham/hende dine ufærdige ideer og produkter.

Aftal altid med din specialevejleder, hvordan kontakten skal foregå i specialeperioden.

Aftal også hvordan I forestiller jer, at de 10 timers vejledning der er fastsat, skal fordeles. Skal det være hyppig, men hurtig sparring (fx på mail) eller vil I foretrække enkelte længere møder? Skal vejlederen læse (og dermed forberede) en masse?

Eksempler på fordeling af vejledning gennem specialeperioden:

 • 5 møder af en times varighed fordelt over hele perioden.
 • 1 møde af en times varighed før du udarbejder kontrakten, 4 møder af en times varighed spredt ud over perioden efter kontrakten er udarbejdet og godkendt.
 • 2 møder af 30 minutters varighed før du udarbejder kontrakten, 4 møder af en times varighed spredt ud over perioden efter kontrakten er udarbejdet og godkendt.

Inden du går til et vejledningsmøde, bør du altid gøre dig klart, hvad du forventer af specialevejledningen, og hvordan du vil prioritere vejledningstiden, så du får optimalt udbytte. Tag selv teten og få lavet en agenda til hvert møde.

Husk, at specialevejlederen kan hjælpe med idéer til litteratur, kilder og søgeprocedurer, men det er ikke vejlederens opgave at finde selve litteraturen og kilderne til dig.

Læs Studypedias gode guide til samarbejdet med din specialevejleder. 

Projektbeskrivelse
En projektbeskrivelse indeholder følgende elementer:

1. Arbejdstitel
2. Problemformulering
3. Disposition
4. Skitsering af teori/litteratur
5. Skitsering af empiri/data
6. Metodiske refleksioner
7. Arbejdsplan (din egen plan for specialeprocessen, fx færdiggørelse af kapitler, indhentning af empiri mv.)

Specialevejlederen skal sikre, at specialets projektbeskrivelse lever op til kravene i fagbeskrivelsen, og at projektet og vejledningsplanen er realistiske i forhold til tidsfristen.

Du kan lave mindre justeringer i aftalen
Du kan foretage mindre justeringer i projektbeskrivelsen (f.eks. i titel og problemformulering) og vejledningsplanen undervejs i forløbet. Dette skal aftales med din specialevejleder.

Sådan afleverer du specialekontrakt, vejledningsplan og projektbeskrivelse
Specialekontrakten, vejledningsplanen og projektbeskrivelsen, afleveres via SPOC. Husk at overholde fristen, som du kan se under ’vigtige datoer for specialet’ ovenfor.

 • Specialekontrakten udfylder du via SPOC.
 • Projektbeskrivelsen og vejledningsplanen uploader du i pdf-format på SPOC.

Studielederen godkender efterfølgende specialekontakten, vejledningsplanen og projektbeskrivelsen.

Din afleveringsfrist for specialet ligger fast, også selvom du ikke har fået godkendt et specialeemne.


Når du har udfyldt og afleveret din specialekontrakt, skal du i gang med selve skriveprocessen. Til det, er det en god idé at have godt styr på, hvordan du kommer godt igennem en stor skriftlig opgave.

Få hjælp til at få en god skriveproces
Der er hjælp at hente til at få den bedst mulige skriveproces. Sørg for at bruge din vejleder og få forventningsafstemt, hvordan vejledningen skal foregå. Brug også gerne andre specialerelevante tilbud hos Studie- og trivselsvejledningen og Studenterrådgivningen.  

Sørg desuden for at sætte dig godt ind i den gode specialeproces.


Du afleverer specialet på SDU's digitale platform. Du er velkommen til at kontakte dit studiesekretariat, hvis du har brug for nærmere info om aflevering. Når du har afleveret dit speciale, kan det ikke trækkes tilbage fra bedømmelse. 

Hvis du har brug for en forhåndsgodkendelse?
Hvis du vil indmelde dig i en a-kasse kan du få brug for en forhåndsgodkendelse af dit speciale. Det vil sige en skriftlig tilkendegivelse fra eksaminator og censor på, at dit speciale er bestået. Blanketten kan du finde på din a-kasses website.

Det er alene op til eksaminator og censor at vurdere, hvorvidt de vil imødekomme dit ønske om en forhåndsgodkendelse.

Bedømmelse
SDU har bedømt dit speciale indenfor 6 uger efter afleveringsfristen. Almindeligvis vil vi dog have bedømt specialet allerede indenfor 1 mdr. Du vil kunne se bedømmelsen på Selvbetjeningen. 

Efter bedømmelsen. Giv SDU besked om, om andre må se dit speciale
Når dit speciale er bestået, vil du modtage en mail på din studentermail fra biblioteket med link til en udlånsblanket. Her skal du angive om andre må låne specialet. Du har lavet et stort stykke arbejde, som mange andre - både studerende og offentligheden - kan have glæde af. Så husk at tage stilling og udfyld blanketten.

Feedback
Efter aflevering og bedømmelse kan du få 30 minutters mundtlig feedback på dit speciale. Feedbacken kan omfatte:

 • den faglige kvalitet - specialets styrker og svagheder samt begrundelse for specialekarakteren.
 • en diskussion af bestemte temaer eller argumenter i specialet.
 • input til specialeprocessen - din arbejdsform, brug af vejledning eller tilrettelæggelse af arbejdet.
 • den sproglige udformning af specialet - herunder den sproglige kvalitet og sprogets karakter i forhold til målgruppen.
 • potentialer i specialet - mulighed for at publicere dele af specialet eller input til, hvilke jobfunktioner eller erhvervsrettede perspektiver, specialet lægger op til.

Du skal kontakte din vejleder for at aftale et tidspunkt for feedback, der normalt kan finde sted senest inden for fire uger (juli undtagen) efter offentliggørelsen af karakteren.


Oversigt over vejlederes interessefelter kan findes her.

Oversigt over tidligere specialetitler kan findes her.

Har du brug for hjælp?

Sidst opdateret: 11.03.2024