Studienævn

Studienævnet varetager sagsbehandling, udvikling og kvalitetssikring af HD- og Masteruddannelserne indenfor det samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige område. Studienævnet sikrer, at dine rettigheder som studerende overholdes i forhold til gældende lovgivning på området og er samtidig ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes faglige indhold.

Studienævnet mødes ca. 5 gange om året, hvor medlemmerne tager stilling til bl.a.:

 • Udvikling af fag, studieordning og andre forhold omkring studieadministration og studietilrettelæggelse
 • Evaluering og kvalitetssikring
 • Høringer rettet mod såvel efteruddannelsesområdet som mere generelle uddannelsesmæssige forhold
 • Dispensationsansøgninger fra studerende
 • Ansøgninger om merit fra studerende
 • Ansøgninger om forhåndsmerit for fag, som den studerende ønsker at lade indgå i en given uddannelse
 • Andre forhold såsom understøttelse af sagsgange, implementering af GPDR lovgivning  osv.

 

Du finder ansøgningsskemaer til studienævnet på

studyboard.sdu.dk

Bemærk:

Er du endnu ikke indskrevet til et studie på SDU, kan du ikke anvende studyboardportalen, som kun er for indskrevne studerende.

Har du spørgsmål til ansøgning om dispensation eller merit, er du velkommen til at kontakte  studienaevn_evu@sam.sdu.dk. 

 

 

Studienævn for EVU har ansvaret for følgende uddannelser:
HD-uddannelser
 • HD 1. del
 • HD 2. del Finansiel rådgivning - HDFR
 • HD 2. del Organisation og ledelse - HDO
 • HD 2. del Marketing Management - HDMM
 • HD 2. del Regnskab og økonomistyring - HDR
 • HD 2. del Supply Chain Management - HDSCM
Masteruddannelser
 • MIT  Master i it
 • MPQM  Master i offentlig kvalitet og ledelse
 • FMOL  Master i offentlig ledelse
 • MPI  Master i projekt- og innovationsledelse
 • MR Master i rehabilitering  
 • MPM Master of Public Management  
 • MBA Master of Business Administration
Medlemmer af studienævnet for EVU

Studienævnet består af fem repræsentanter for videnskabelige medarbejdere og undervisere og  en studenterrepræsentant. Repræsentanterne for videnskabeligt personale og undervisere vælges for fire år ad gangen, mens studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Studienævnet består  i 2018 - 2021 af følgende medlemmer:

 

Formand 

 Torben Munk Damgaard, Chef for efteruddannelse

 Næstformand

 Vacant

 Medlem

 Lars Meldgaard, studieleder på HD, samfundsvidenskab

 Medlem

 Eva Ulriksen Draborg, studieleder på Master i offentlig kvalitet og ledelse (MPQM), sundhedsvidenskab

 Medlem

 Mads Bøge Kristiansen, studieleder på Master i offentlig ledelse (FMOL), samfundsvidenskab

Medlem 

 Per V. Freytag, underviser på MBA, samfundsvidenskab

 Suppleant sund

 Jette Thuesen, studieleder på Master i rehabilitering (MR), sundhedsvidenskab

 Studienævnssekretær

 Lise Bille Byriel – Masteruddannelser

 Studienævnssekretær

 Lone Christensen – HD-uddannelser

Kontakt
 • Studienævnssekretær for HD-uddannelserne Lone Christensen hd@sam.sdu.dk eller 6550 9122

Du kan som studerende altid kontakte studienævnet med henblik på at få bragt forhold og ønsker op i studienævnet vedrørende din undervisning, eksamen, evaluering med mere.

Sådan søger du dispensation
Hvad er dispensation?

Universitetsloven  giver i § 18 rektor  ret til at nedsætte studienævn, dette for at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning.

Derfor søges dispensation gennem studienævnet. En dispensation er en tilladelse til at blive fritaget fra de regler, der gælder for din uddannelse i henhold til f.eks. relevante love, bekendtgørelser eller din studieordning. Du kan bl.a. søge om dispensation til et ekstra prøveforsøg, længere tid til en prøve eller andre studie- eller eksamensmæssige forhold. I forbindelse med en dispensationsansøgning vil der altid være tale om et konkret skøn i den specifikke sag.

Du søger på studyboard.sdu.dk Du skal have relevant dokumentation klar på dit drev.

 

Din ansøgning

Vælg den relevante blanket og udfyld blanketten ud fra vejledningen. Redegør omhyggeligt for hvilke omstændigheder, der gør, at du skal have dispensation for de gældende regler. Nogle forhold kræver dokumenterede usædvanlige forhold. Dokumentation vedhæftes eller eftersendes, hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe den til ansøgningstidspunktet. Universitetet kan bede om yderligere sagsoplysning eller redegørelse for at kunne vurdere din ansøgning bedst muligt. Du kan normalt forvente en afgørelse indenfor 14 dage, og studienævnet vil altid kontakte dig, hvis din ansøgning trækker ud. Bemærk vi  kun må svare dig via din studentermail, som du dog på eget ansvar kan viderestille til din arbejdsmail.  

 

Redegørelse og usædvanlige forhold

Når du søger om dispensation, skal du begrunde, hvorfor du mener en dispensation fra de gældende regler er berettiget. Nogle gange kan der være tale om usædvanlige forhold i forbindelse med sygdom eller andre uforudsete hændelser. Andre gange er det mere faglige hensyn, der kan beskrives.

Forhold betragtes som usædvanlige, hvis de ikke forekommer rutinemæssigt, dvs. hvis man som studerende ikke selv var herre over forholdet eller har kunnet forudse dette, og derfor har man ikke kunnet planlægge sig ud af det. Det vil sige, at der bør være direkte årsagssammenhæng mellem forholdet og det, der søges om. Det betyder også, at forholdet skal have en tidsmæssig placering, så det har forhindret dig i at følge reglen. Usædvanlige forhold kan fx være egen sygdom eller alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. Travlhed på arbejdet er som hovedregel ikke et usædvanligt forhold. Det er ferieafholdelse heller ikke. Dog kan pludseligt pålagte tjenesterejser eller udsendelser falde ind under et usædvanligt forhold.

 

Dokumentation

Hvad er relevant dokumentation? Det afhænger af, hvad der søges om. Det kan fx være følgende:

Lægeerklæring: Når de usædvanlige forhold skyldes sygdom, skal du bruge en lægeerklæring eller anden relevant lægelig dokumentation fra egen eller behandlende læge. Lægeerklæringen bør kort beskrive, hvad diagnose eller andre forhold konkret betyder for dig i forhold til dit studie. Derudover bør den lægelige dokumentation indeholde tidspunktet du er blevet tilset af læge.

 • Stiles til ”rette vedkommende” med aktuel dato
 • En beskrivelse af, at du har været syg med en eventuel diagnose, funktionsnedsættelse samt andre relevante forhold
 • En kort beskrivelse af eventuelle behandlingsforløb
 • Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperiode og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er her vigtigt, at lægen oplyser, at du på grund af din sygdom ikke har kunnet/kan deltage i de studieaktiviteter, din ansøgning drejer sig om. 

Studieplan (særligt for masterstuderende): Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at medsende en studieplan over dit studieforløb, f.eks. hvis du søger om forlængelse af tidsrammen for din uddannelse eller om genindskrivning. En studieplan er en oversigt, der viser beståede fag med årstal  samt hvornår du planlægger at tage de resterende fag på din uddannelse. Du kan se en oversigt over dine fag med mere på din selvbetjening. Har du brug for vejledning til at lave en plan, kan din studiekoordinator eller studienævnssekretær være behjælpelig.

Sådan søger du fritagelse/merit for fag:

Universitetsloven giver i § 18 rektor  ret til at nedsætte studienævn, dette for at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning. Derfor søger du om merit gennem et studienævn. 

 
Ansøgning om merit og forhåndsmerit til HD-uddannelser

Du kan søge om fritagelse for fag (merit) på din HD-uddannelse, hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau.

Når Syddansk Universitet vurderer, om en uddannelse eller dele af denne er meritgivende til din HD-uddannelse, er det ikke kun niveauet, men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform, der er afgørende for, om der kan gives merit.

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, skal sendes via  studyboard.sdu.dk senest 1 måned før der afholdes prøve i pågældende fag.

Måtte du efterfølgende fortryde en bevilget fritagelse for fag på HD, kan du trække denne tilbage. I så fald skal du skriftlig kontakte

Studienævnet – og senest 1 uge før der afholdes prøve i det pågældende fag.


Ansøgning om merit og forhåndsmerit til masteruddannelser

Du kan, som allerede indskrevet på en masteruddannelse på SDU, søge om merit for fag, som er læst og bestået på en anden lignende masteruddannelse udbudt på deltid.

Du kan også, som allerede indskrevet, søge om forhåndsmerit for fag, som du ønsker at læse på en anden masteruddannelse udbudt på deltid.

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, sendes via studyboard.sdu.dk. Ansøgningsfristen er cirka 10 dage før studienævnsmøderne.

Vurdering af forhåndsmerit for kommende ansøgere kan forespørges ved direkte henvendelse til studienævnssekretær på masterområdet på studienaevn_EVU@sam.sdu.dk.

Du skal være opmærksom på, at fag fra fuldtidsstudier (kandidat, bachelor og professionsbachelor) ikke kan meriteres, jf. Masterbekendtgørelsen § 16, stk. 1.  Det samme gælder fag fra beståede diplomuddannelser. 

Links til relevante regler og lovgivning
Evaluering på HD

På SDU er evalueringen en vigtig del af akkrediteringsforpligtelsen.  På  HD uddannelserne evaluerer  studerende elektronisk undervisningen ved afslutningen af hvert fag.

Undervisningsevalueringen på HD er under revision  i efterår 2019.   

Evalueringer gennemføres ved, at du modtager en mail med evalueringsspørgsmålene på din studenter e-mail kort før fagets afslutning. Du skal derfor altid tilgå evalueringen fra din studenter e-mail. Evalueringerne vises også på din Blackboard-side og kan tilgås derfra. 

Der opfordres til at det afsættes tid i undervisningen til evalueringen. Underviser har gennem det elektroniske evalueringssystem mulighed for at til gå resultater direkte i undervisningen.  

Det har stor betydning for SDU og de kommende studerende, at I besvarer spørgsmålene, da vi bruger evalueringerne aktivt i den løbende kvalitetsudvikling af undervisningen og uddannelsen. 

Når I har besvaret undervisningsevalueringen, sendes de til studieleder, til fagansvarlig og institutlederen. Alle fagansvarlige/modultovholder  forholder sig til de studerendes evaluering ved at udfylde en handlingsplan for hvert fag. Her tages der aktivt stilling til hvordan man vil imødekomme  forhold, som er påpeget i evalueringerne.  

Endelig behandles alle evalueringer og  handlingsplaner af studienævnet, og studienævnet har mulighed for at handle på forhold, som kræver opmærksomhed.

Studienævnet har i forårssemesteret 2019 udsendt 1486 evalueringer og fået 725 retur, hvilket giver en svarprocent på 48,7% .

Evaluering på Masteruddannelserne

På SDU er evalueringen en vigtig del af akkrediteringsforpligtelsen.  På masteruddannelserne evaluerer  studerende elektronisk undervisningen ved afslutningen af hvert fag. Hele uddannelsen evalueres hvert tredje år af alle dimittenderne. Hvert 6. år (sidst i 2019) evalueres hele uddannelsen ligeledes af at ekspertpanel med eksterne eksperter. 

Den mere rutinemæssige evalueringen består af følgende syv spørgsmål, som udsendes ved afslutningen af alle fag:

 • Der er sammenhæng mellem fagets mål og undervisningens indhold 
 • Læringsaktiviteterne (eksempelvis undervisningsform, online studier, selvstudier) har motiveret mig til aktiv deltagelse i undervisningsforløbet
 • Der har været konstruktive diskussioner mellem underviser og studerende i faget 
 • Jeg har fået viden, færdigheder og kompetencer, som er relevante for mit studie og/eller min arbejdspraksis
 • Generelt har jeg været tilfreds med undervisningsforløbet
 • Nævn op til tre positive ting ved forløbet indtil nu?
 • Nævn op til tre ting, som kan forbedres?

Herudover har den fagansvarlige/tovholderen mulighed for at supplere med op til fem valgfrie eller selvformulerede spørgsmål.

De samfundsvidenskabelige masteruddannelser evaluerer endvidere underviserne i form af to spørgsmål

 • Hvad er din bedømmelse af underviserens faglige niveau i dette fag?
 • Hvad er din bedømmelse af underviserens pædagogiske niveau?

Evalueringer gennemføres ved, at du modtager en mail med evalueringsspørgsmålene på din studenter e-mail kort før fagets afslutning. Du skal derfor altid tilgå evalueringen fra din studenter e-mail. Evalueringerne vises også på din Blackboard-side og kan tilgås derfra. 

Der opfordres til at det afsættes tid i undervisningen til evalueringen. Underviser har gennem det elektroniske evalueringssystem mulighed for at til gå resultater direkte i undervisningen.  

Det har stor betydning for SDU og de kommende studerende, at di besvarer spørgsmålene, da vi bruger evalueringerne aktivt i den løbende kvalitetsudvikling af undervisningen og uddannelsen. 

Når I har besvaret undervisningsevalueringen, sendes de til studieleder, til fagansvarlig/modultovholder og institutlederen. Alle fagansvarlige/modultovholder  forholder sig til de studerendes evaluering ved at udfylde en handlingsplan for hvert fag/modul. Her tages der aktivt stilling til hvordan man vil imødekomme  forhold, som er påpeget i evalueringerne.  

Endelig behandles alle evalueringer og  handlingsplaner af studienævnet, og studienævnet har mulighed for at handle på forhold, som kræver opmærksomhed.

Studienævnet har i forårssemesteret 2019 udsendt 1486 spørgeskemaer og 724 kom retur.  Det giver en svarprocent på 48,7%.

 

 

Studiemiljøundersøgelse 2017 - deltid

SDU undersøger  regelmæssigt studiemiljøet på vore deltidsuddannelser

Læs rapporten 2017

Her kan du finde resultater på din uddannelse, læse hvilke handlingsplaner, der iværksættes på baggrund heraf og meget andet. 

 

 

Studienævnsmøder

Studienævnet mødes cirka fem gange om året. Herudover afholdes der i undervisningsperioderne løbende møder til behandling af dispensations- og meritsager (lukkede møder).  

 

 

 Møder 2019

Konstitution  

 28. januar 2019 09.30 - 09.45  

Slagelse

Dagsorden og  referat 

Ordinært møde  

28. januar  2019 09.45 - 12.30

 Slagelse

Dagsorden og referat

 Ordinært møde

 19. marts  2019  09.30- 12.00

 Odense

Dagsorden og referat

 Ordinært møde

4. juni 2019 09.30 - 12.00

 Odense 

Dagsorden og referat

 Ordinært  møde

10. september 2019 09.30 - 12.00

 Odense

Dagsorden og referat

Ordinært møde

 3. december 2019 09.30 - 12.00

 Odense

 Dagsorden og referat

 

 

 Møder 2018 

Konstitution  

 8. januar 2018 10.00 - 11.00  

 Skype

Dagsorden og  referat  

Kort studienævnsmøde  

12. februar 2018 13.00 - 14.00

 Skype

Dagsorden og referat

 Ordinært møde

 21. marts 2018 13.30 - 16.00

 

Dagsorden og referat

 Ordinært møde

 28. maj 2018 12.00 - 14.30

 

Dagsorden og referat

 Ordinært  møde

13. september 2018 12.00 - 14.30

 

Dagsorden og referat

 

Læs om institutionsakkreditering af uddannelser på  Akkreditering SDU

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies