Skip to main content

FAQ

Jeg har gennemført en del af en uddannelse eller et enkelt fag/kursus
I det tilfælde skal du søge startmerit. Dvs. at du søger om at få tidligere beståede fag til at indgå i den nye uddannelse. For at få startmerit skal de fag/kurser, du tidligere har bestået, svare til fag/kurser på din nuværende uddannelse - både hvad angår emne, omfang og fagligt niveau.

Søg startmerit.

Jeg har gennemført hele min tidligere uddannelse
I det tilfælde kan du ikke søge startmerit, men du er velkommen til at søge merit.

Individuelt studieforløb
Får du startmerit eller merit for nogen fag/kurser, vil du have semestre, hvor du har færre fag/kurser end normalt. Du bør overveje, om du vil bruge det frirum på at tage nogle fag/kurser, der er placeret senere i uddannelsen. På den måde kan du måske forkorte uddannelsen tidsmæssigt.

Individuel studieplan
Hvis du ønsker at tage fagene/kurser i en anden rækkefølge end den, der er angivet i forløbsmodellen, er det en god idé at lave en plan over, hvilke fag/kurser du tager på hvilke semestre. Se dine fag/kurser i din studieordning. Få hjælp til din plan hos Studievejledningen.

Sygdom betragtes som et usædvanligt forhold, dvs. som noget, du ikke selv er skyld i. Kan du pga. sygdom ikke gå til eksamen eller leve op til de overordnede regler, kan du melde dig syg eller søge dispensation. Herunder kan du læse hvad du skal gøre alt efter hvilken situation, du står i.

Jeg er blevet akut syg

Hvis du er blevet syg op til eksamen, skal du melde dig syg hos SDU, da du ellers bliver noteret som ”udeblevet” og vil have brugt ét af dine 3 eksamensforsøg. Du skal dokumentere din sygdom, fx via en lægeerklæring. Når du melder dig syg, bruger du ikke et eksamensforsøg.

Tilmelding til reeksamen
Hvis du ikke deltager i første eksamensforsøg (ordinær eksamen), skal du selv tilmelde dig andet eksamensforsøg (reeksamen). Er du også syg til reeksamen, skal du igen sygemelde dig. Læs mere om eksamensregler.

Jeg er syg i en længere periode

Hvis du er langvarigt syg med fx stress eller depression, og det påvirker din evne til at studere, er der en række regler, som du skal være opmærksom på:


Hvis du ikke kan leve op til ovenstående regler og krav, skal du søge dispensation. Dvs. at du søger om, at få lov til at afvige fra reglerne/kravene.
Så længe du lever op til kravene, behøver du ikke søge dispensation.

Kan jeg fortsætte studierne, selvom jeg misser eksamen?
Som udgangspunkt kan du forsætte uddannelsen, selvom du misser eksamen. Der er dog nogle undtagelser:

Hvis faget/kurset indgår i førsteårsprøven eller studiestartsprøven, er det vigtigt, at du prioriterer det. Det samme gælder, hvis der er tale om et forudsætningsfag/-kursus. Er du ikke i stand til at være studieaktiv, skal du søge om dispensation til at fortsætte på uddannelsen, såfremt du ikke kan bestå førsteårsprøven, studiestartsprøven eller forudsætningsfaget/-kurset inden for fristen.

Tjek din studieordning!
I din studieordning kan du se, hvilke fag/kurser, der indgår i førsteårsprøven og studiestartsprøven og om der er forudsætningsfag-/kurser på din uddannelse.

Du kan komme i situationer, som for en tid kan tage fokus fra dine studier. Se herunder, hvad du skal gøre i de forskellige situationer:

Sygdom og dødsfald i nærmeste familie
...kan ligesom sygdom betragtes som usædvanlige forhold. Dvs. forhold, du ikke selv er skyld i. Hvis du ikke er i stand til at leve op til studieaktivitetskravet og reglerne om gennemførselstid , kan du søge dispensation. Dvs. at du søger om lov til at afvige fra reglerne.

Arbejde
...anses ikke som et usædvanligt forhold og giver derfor ikke dispensation. Hvis du ønsker at arbejde meget i en periode, skal du derfor være knivskarp på dine prioriteringer. Du kan få vejledning i forhold til, hvordan du laver en god faglig prioritering.

Kærestesorger, forældres skilsmisse, problematiske familieforhold, økonomiske vanskeligheder, svær boligsituation, sygdom og dødsfald i perifere familie
...er alle forhold, som kan fylde meget og derfor påvirke dine studier. Samtidig er det forhold, som ikke umiddelbart betragtes som usædvanlige forhold. Dvs. at det ikke med sikkerhed er begrundelse nok til, at du kan fritages fra studierne.

Du skal kunne dokumentere
Hvis du kan dokumentere, fx  via en lægeerklæring, at din situation påvirker dig i så høj en grad, at du ikke kan studere, er der dog mulighed for at få dispensation. Dokumentationen  skal du vedhæfte i din dispensationsansøgning.

Individuel studieplan
Hvis du skal søge om dispensation eller bliver forsinket i uddannelsen, kan det være en god idé, at du laver en individuel studieplan over, hvordan du vil færdiggøre din uddannelse. Kontakt din faglige vejleder, hvis du ønsker hjælp til din plan.

Brug for hjælp?
Hvis du har det svært og mangler nogle at tale med, kan du kontakte Studie- og trivselsvejledningen og/eller Studenterrådgivningen.

Tillykke med det! Du har naturligvis ret til en god barsel med din lille ny. Uanset om du er far eller mor. 

Hvad skal jeg gøre?
Du skal almindeligvis bestå 45 ECTS pr. studieår, medmindre der foreligger usædvanlige forhold. Fødsel og barsel er et usædvanligt forhold. At du bliver fritaget fra 45 ECTS kravet betyder dog ikke, at du ikke må være studieaktiv, hvis du har overskud til det. Du må altså gerne følge et fag/kursus og gå til eksamen i det, selvom du er på barsel. På den måde kan du være lidt på forkant, hvilket kan give dig noget luft senere i uddannelsen.

Når du skal søge om barsel

Hvad gør jeg, når jeg skal tilbage fra barsel?
Når du vender tilbage til studierne, kan det være en god idé at lave en plan for, hvordan resten af din studietid skal se ud, dvs. hvilke fag/kurser du skal tage hvornår. Du kan få hjælp til at lave en studieplan ved de faglige vejledere.

Ekstra SU-klip
Når du får barn, mens du studerer, får du ekstra SU-klip, så du kan holde barsel med ro i sindet. Se www.su.dk eller kontakt medarbejderne på SU-kontoret, hvis du har brug for yderligere information eller hjælp i forbindelse med SU.

Herunder ser du, hvad du skal være opmærksom på, hvis du dumper en eksamen.

Reeksamen
Hvis du dumper første eksamensforsøg (ordinær eksamen), skal du selv tilmelde dig andet eksamensforsøg (reeksamen). Eksamensformen ved reeksamen kan være anderledes end ved ordinær eksamen - du kan se eksamensformen i din studieordning eller spørge din underviser.

Hvor mange forsøg har jeg pr. eksamen?
Du har i alt 3 forsøg til at bestå hver eksamen (vær obs på, at reglerne er anderledes for de fag/kurser, der indgår i førsteårsprøven). Dumper du dit første forsøg, har du altså to forsøg tilbage. Det er derfor vigtigt, at du bruger dine forsøg med omhu. Læs om eksamensregler.

Kan jeg fortsætte studierne, selvom jeg er kommet bagud?
Som udgangspunkt kan du fortsætte uddannelsen, selvom du dumper en eksamen. Du skal bestå eksamen på et senere tidspunkt, og du har i alt tre forsøg. Der er dog nogle regler du skal være særligt opmærksom på, hvis du kommer bagud pga. dumpede eksamener:

Hvis du ikke kan leve op til disse krav, skal du søge en dispensation. Så længe du lever op til kravene, behøver du ikke søge en dispensation. Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte de faglige vejledere.

Se ansøgningsblanketter til de forskellige situationer.

Få hjælp til eksamen
Studie- og trivselsvejledningen samt Biblioteket afholder særlige arrangementer med fokus på eksamensteknik, eksamensangst mv.

Overordnet information om eksamen

Er det det rigtige studie, jeg læser på? Er der et andet studie, der passer bedre i forhold mine interesser?

Går du med de tanker, kan det være er en god idé at snakke med nogen og finde ud af, hvorfor du oplever tvivl. Kontakt gerne Studie- og trivselsvejledningen, hvis du har brug for en snak om din studietvivl.

Hvis du beslutter, at du vil skifte studie, vil du i langt de fleste tilfælde skulle søge ind på ny og starte forfra. Vil du starte forfra på en ny uddannelse, kan du vælge at fortsætte på din nuværende uddannelse, indtil du ved, om du bliver optaget på den nye uddannelse. Dermed kan du fortsætte din nuværende uddannelse, hvis du ikke bliver optaget på den nye uddannelse.

Du kan søge merit
Du kan søge merit, hvis den nye uddannelse indeholder fag/kurser, som ligner den tidligere. Merit betyder, at du får nogle af de fag/kurser, du har bestået, til at indgå som et led i den nye uddannelse. Dermed kan du måske forkorte den. Bliver du optaget på den nye uddannelse, skal du søge startmerit.

SU
Du skal være opmærksom på, at fortsætter du på din nuværende uddannelse, indtil du bliver optaget på en ny, så bruger du SU-klip, som du ikke kan få igen til den nye uddannelse.

Se reglerne for indskrivning og find blanketter.

Trives du ikke på studiet? Så er det en god idé at få afklaret, hvorfor du ikke trives. Det er en rigtig god idé, at du snakker med nogle om dine udfordringer. Du er fx velkommen til at tage fat i  Studie- og trivselsvejledningen, som kan hjælpe dig med at afklare, hvorfor du ikke trives og hvad du selv kan gøre, for at ændre din situation.

Nogle studerende overvejer at holde en pause fra studierne. Det kan der være mange grunde til. Vi forventer dog, at du lever op til kravet om studieaktivitet og gennemførselstid. Det gælder, medmindre du har et usædvanligt forhold - fx personlig sygdom eller sygdom/dødsfald i nærmeste familie mv.

Orlov eller dispensation
Hvis du har brug for en pause fra studierne på grund af et usædvanligt forhold, har du to muligheder: Du kan søge om orlov eller søge om dispensation, hvor du fritages fra de normale krav og regler i en periode.

Nedenfor kan du se forskellen på orlov og dispensation.

Orlov  

Dispensation

SU

Din SU stopper i den periode, hvor du er på orlov.

Din SU fortsætter
– også selvom du ikke følger nogen fag/kurser i en periode.

Undervisning og eksamen

Du må ikke deltage i undervisning eller eksamener. Du kan ikke få vejledning fra underviserne.

Du må gerne deltage i undervisning og eksamener.

 Læs mere om orlov.

 Læs mere om dispensation.

Søg om orlov
Søg om dispensation

Fag/kursus afvikles, og studieordninger udløber
Uanset om du holder orlov eller dispensation, skal du være opmærksom på, at uddannelserne løbende bliver opdateret. Er du væk fra studierne i længere tid, kan du risikere, at du ikke længere kan få undervisning og gå til eksamen i de fag/kurser, du mangler,  når du vender tilbage til studierne. Du kan også risikere, at din studieordning er udløbet, så du bliver flyttet til en ny ordning.

Tal med den faglige vejleder, hvis du gerne vil holde pause.

Du kan 'spare op' til en pause
Du har mulighed for at holde pause fra studierne, selvom du ikke har et usædvanligt forhold. Du må nemlig gerne spare ECTS op og tilsvarende bruge dem senere på at skrue ned for blusset ved at tilmelde dig færre eller ingen fag/kurser i et semester. Muligheden findes, så længe du holder dig inden for studieaktivitetskravet og reglerne om gennemførselstid.

Du kan holde pause mellem bachelor og kandidat
Hvis du vil læse en kandidatuddannelse efter din bacheloruddannelse, kan du holde pause imellem de to uddannelser. Du mister dog dit eventuelle retskrav, hvis du holder pause. Mellem din bacheloruddannelse og kandidatuddannelse er du ikke studerende på SDU.

Det er en stor beslutning at stoppe på sin uddannelse, og noget du bør overveje nøje. Det er en god idé at snakke med familie, venner eller en studievejleder om dine overvejelser. Du er velkommen til at søge vejledning. Nogle gange kan der også være andre og bedre muligheder end udmeldelse. Fx at søge om dispensation eller at tage orlov

Vigtige forhold inden du udmelder dig
Vi anbefaler, at du har sat dig ind i  reglerne om udmeldelse, inden du endeligt melder dig ud.

Find udmeldelsesblanket her.

Jeg vil begynde at læse igen?
Hvis du har været udmeldt af din uddannelse og på et tidspunkt gerne vil optages på den samme uddannelse, skal du være opmærksom på reglerne om genindskrivning. Du kan også søge ind på en helt ny uddannelse. I så fald sker det gennem Den Koordinerede Tilmelding.

Se procedure for optagelse og ansøgningsskema.

SU og kollegiebolig
Vær opmærksom på, at din SU ophører ved udmeldelse. Kontakt medarbejderne på SU-kontoret, hvis du er i tvivl om skæringsdatoer mv. De fleste kollegieboliger kræver, at du skal være studieaktiv. Orientér dig hos dit boligselskab, hvis du er i tvivl.

Det er ikke muligt at begynde forfra på din uddannelse. Men du kan begynde forfra på fag/kurser, du ikke har bestået. Dvs. at du kan deltage i undervisningen næste gang, den udbydes. De eksamensforsøg, du allerede har brugt, tæller dog stadig som en del af dine tre eksamensforsøg. Du kan heller ikke begynde forfra på fag/kurser, du har bestået for fx at få en bedre karakter.

Sygdom er årsag til, at jeg ikke består
Hvis du fx pga. sygdom ikke består et eneste fag/kursus på dit første studieår, kan du året efter tage fagene/kurserne forfra. Husk dog at søge om dispensation, så du ikke bruger eksamensforsøg, og fristen for at bestå din førsteårsprøve ikke bliver overskredet. Og husk også at forholde dig til studieaktivitetskrav og gennemførelsestid – eller at søge om dispensation herfra. Tal evt. med Studievejledningen, hvis du gerne vil begynde forfra og høre om andre alternativer.

Det er i visse tilfælde muligt at begynde på din kandidat, før din bachelor er afsluttet. Dog er der en række kriterier, du skal leve op til. Du skal også være opmærksom på, at du højest kan tilmelde dig 30 ECTS på kandidatuddannelsen, før du har afsluttet din bachelor.

Om at starte på kandidatfag før bacheloruddannelse er afsluttet.

Hvad med min SU?
Du kan først begynde at modtage kandidat-SU, når din bacheloruddannelse er helt afsluttet.

Hvad med mit retskrav?
For at beholde dit retskrav skal du blot begynde på din kandidat til den studiestart, der kommer efter det tidspunkt, hvor du består sidste eksamen på din bacheloruddannelse.

Sidst opdateret: 28.02.2024