Skip to main content

Dispensation

Dispensation kræver usædvanlige forhold

Du kan selv afmelde dig kurser (og dermed dine eksamener) inden for de første 3 uger af semestret læs mere her
Som udgangspunkt kan du søge dispensation, hvis du har et eller flere usædvanlige forhold der gør, at du ikke har mulighed for at leve op til de regler, der gælder for dig. Usædvanlige forhold kan karakteriseres som forhold, du ikke selv er herre over eller skyld i. 

Eksempler på usædvanlige forhold:

 • Du er (eller har været) syg
 • Personer i din nærmeste familie er syge eller der er sket et dødsfald i din nærmeste familie
 • Du har en funktionsnedsættelse (herunder også dysleksi)

 

Desuden karakteriseres følgende forhold også som usædvanlige:

 • Du skal være far eller mor og skal på barsel
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævning
 • Du skal aftjene værnepligt

 

Eksempler på forhold, der normalt ikke betragtes som usædvanlige:

 • Ferie
 • Arbejde
 • Økonomiske vanskeligheder
 • Svær boligsituation
 • Toget er forsinket den dag, du skal til eksamen

 

Faglige forhold kan også give dispensation

Du kan også stå i en situation, hvor det er faglige forhold der gør, at du har brug for at søge dispensation. Det kan fx være, at du har to eksamener på samme tid og derfor har brug for at få den ene flyttet.

Når du søger dispensation, skal du begrunde, hvorfor du mener, der er grund til at give dig dispensation fra de almindelige regler.

Når du søger pga. faglige forhold

Hvis din ansøgning henviser til faglige forhold, skal du redegøre grundigt for disse forhold.

Når du søger pga. usædvanlige forhold 

Hvis din ansøgning henviser til et eller flere usædvanlige forhold - se pkt. 1, skal du redegøre for det/de usædvanlige forhold og dokumentere det/dem, fx via en lægeerklæring - se pkt. 3.

Indhold i en god redegørelse – usædvanlige forhold:

 1. Beskriver ét eller flere usædvanlige forhold. Dvs. forhold, som du ikke selv er herre over eller skyld i.
 2. Beskriver, hvordan det usædvanlige forhold ligger uden for din kontrol. Det usædvanlige forhold må ikke være noget, du kunne have undgået ved almindelig omtanke.
 3. Beskriver, hvordan det usædvanlige forhold har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra.

Din opgave er at beskrive de usædvanlige forhold på en måde, så du giver studienævnet det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag.

Dokumentation

Du skal som udgangspunkt kunne dokumentere de usædvanlige forhold, fx via en udtalelse fra din læge. Se tjekliste til, hvad du bør have med i din lægeerklæring under pkt. 3 .

Overvej at medsende en studieplan

Hvis du søger om dispensation fra studieaktivitetskravet, skal du vedlægge en studieplan. En studieplan er en plan der beskriver, hvornår du planlægger at tage de resterende fag/kurser på din uddannelse. Der kan også være andre tilfælde, hvor det er en god idé at medsende en studieplan.

Lægeerklæringens indhold har betydning for, hvordan studienævnet vurderer din ansøgning. Nedenstående tjekliste beskriver hvilke informationer, studienævnet vægter i sin behandling, dvs. informationer, som er gode at få beskrevet i din lægeerklæring.

 1. Det skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen, at du har været syg.

  Det bør fremgå, at lægen har vurderet, at du er eller har været syg, har eller har haft en sygdom, er eller har været sygemeldt.
  Det er ikke et krav, at det beskrives, hvilken sygdom, der er tale om. Det er ligeledes ikke nødvendigt at medsende lægejournaler m.m. for at dokumentere lægeerklæringens indhold.

 2. Det skal fremgå af lægeerklæringen, hvordan din sygdom har relevans for din dispensationsansøgning.

  Det gøres ved, at lægen oplyser, at du på grund af din sygdom ikke har kunnet/kan deltage i studieaktiviteter, har nedsat koncentrationsevne eller lign.  

 3. Det skal fremgå af lægeerklæringen i hvilken periode du har været eller er syg.

  Der skal oplyses, om sygdommen forventes at være tidsbegrænset eller permanent. Hvis der er tale om en tidsbegrænset sygdom skal det fremgå, fra hvilken dato til hvilken dato, du forventes at være syg. Det bør så vidt muligt fremgå, om sygdommen har bevirket, at du har været fuldtids- eller deltidssygemeldt.

 4. Du bør, også ved pludseligt opstået sygdom, opsøge din læge under sygdommen.

  Uanset om du bliver langvarig eller akut syg under dit studie, er det en god idé, at du opsøger læge og får dokumentation på dit sygdomsforløb og hvordan det har påvirket din evne til at studere. På den måde kan du, hvis du enten nu – eller senere i dit studie - kommer i klemme med reglerne om fx studieaktivitet og tidsgrænser, dokumentere årsagen i en evt. dispensationsansøgning.

Du søger dispensation hos studienævnet via SPOC. Du skal søge senest 7 dage før det møde, hvor du gerne vil have din ansøgning behandlet.

Se hvornår dit studienævn mødes næste gang.

Hvis du søger om flere ting

Hvis du skal søge om flere ting behøver du kun sende én blanket. Men sørg for at det er tydeligt, at du søger om flere forskellige ting. Søger du fx både om et ekstra eksamensforsøg og udsættelse af tidsgrænsen, så skriv det tydeligt i tekstfeltet i din ansøgning.

Dokumentation
Husk at vedhæfte dokumentation i din ansøgning. Har du ikke dokumenterne på ansøgningstidspunktet, er det en god idé at skrive, at du eftersender dem. Hvis du har mange dokumenter/bilag, kan du med fordel samle dem i én fil.

Studienævnet afgør din ansøgning
Studienævnet vurderer, om de kan give dig dispensation. Når studienævnet har behandlet din ansøgning, får du svar på din studentermail senest 14 dage efter mødet er afholdt.

Situationer hvor du kan få brug for en dispensation

Hvis du fx bliver syg i løbet af et semester, kan du søge om at blive afmeldt undervisningen og dermed også den kommende eksamen. Andre usædvanlige forhold kan også gøre, at man kan få dispensation fra en undervisningstilmelding. Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation.Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Vil du søge om at blive afmeldt undervisning/eksamen?

Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå dine eksamener. Uanset om du dumper eksamen eller udebliver fra eksamen, tæller det som et forsøg.  

Du kan søge dispensation

Hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg, kan du søge om dispensation til at få et 4. eksamensforsøg. Får du ikke dispensation til et 4. forsøg, kan du ikke forsætte på din uddannelse. Som regel skal du have et eller flere usædvanlige forhold for at kunne få dispensation. Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

Sådan søger du

Du skal søge via SPOC og vælge  blanketten: Ansøgning om yderligere prøveforsøg.

Læs mere om eksamensreglerne.

Består du ikke mindst én eksamen om året, kan du ikke fortsætte på din uddannelse.

Du kan søge dispensation

Som udgangspunkt skal du først søge om dispensation fra studieaktivitetskravene, når du ikke har levet op til kravene og står til at blive udmeldt (du skal altså normalt ikke søge på forhånd). I din ansøgning skal du medsende en studieplan der beskriver, hvornår du planlægger at tage de resterende kurser på din uddannelse.  


Har du en permanent lidelse som nedsætter din studieevn
e?

Hvis du ved, at du ikke kan studere på fuld tid pga. en permanent lidelse eller funktionsnedsættelse, kan du dog søge om dispensation fra studieaktivitetskravene på forhånd. I din ansøgning skal du beskrive, hvor mange ECTS du forventer at bestå hvert semester.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, som forhindrer dig i at studere på fuld tid, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

Sådan søger du

Du skal søge via SPOC på blanketten: Ansøgning om dispensation fra studieaktivitetskravet.

Der er en tidsgrænse for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre din uddannelse.

Du kan søge dispensation

Hvis du ikke kan afslutte din uddannelse indenfor tidsgrænserne, skal du søge om dispensation fra kravet. Får du ikke dispensation, kan du ikke færdiggøre din uddannelse. Som regel skal du have et eller flere usædvanlige forhold for at kunne få dispensation. Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

Sådan søger du

Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Har du brug for at få dispensation fra tidsgrænsereglerne?

Skal du være forælder, og ønsker du at tage barsel fra dit studie, kan du enten vælge at søge en barselsbegrundet orlov eller søge dit studienævn om barselsdispensation.

Barselsbegrundet orlov

En barselsbegrundet orlov er for dig, der ikke ønsker at følge hverken undervisning eller gå til eksamen, og som har mulighed for anden form for understøttelse end SU, f.eks. dagpenge. Du kan også kombinere orlov og barselsdispensation dog sådan, at perioden for den samlede barsel er 1 år. I dette tilfælde skal du tjekke ved SU, om du er berettiget til barselsklip. Læs mere om reglerne for barselsbegrundet orlov samt hvordan du søger

 

Barselsdispensation

Barselsdispensationer er en række dispensationer, du kan få i forbindelse med barsel. Under barselsdispensationen har du mulighed for at følge undervisning og gå til eksamen. Du vil kunne få SU, hvis du er berettiget til det. Henvend dig til SU-kontoret for nærmere information.  
Hvilke dispensationer du har behov for, afhænger af, hvor langt du er i din uddannelse. Typisk kan det være udskydelse af fristen for at bestå førsteårsprøven, udsættelse af kravet om at bestå en eksamen om året, udskydelse af kravet om at bestå uddannelsen eller afmelding af eller udskydelse af fristen for aflevering af specialet. 

Hvornår kan du få barselsdispensation?

Du kan få barselsdispensation i forbindelse med terminsdatoen – eller kan begynde barselsdispensation op til et år efter termin.

Eksempler:
 • I har termin 12. maj. Du kan f.eks. søge barselsdispensation forårs- og efterårssemester – og studiestart er 1. februar året efter. 
 • I har termin 22. juni. Du kan f.eks. søge barselsdispensation forårs- og efterårssemester – og studiestart er 1. februar året efter. Men du kan med fordel afslutte sine eksamener inden termin, og søge barselsdispensation efterår- og forårssemester. Studiestart er derefter 1. september året efter.
 • I har termin 12. maj. Din partner holder barsel forår og efterår. Du kan søge barselsdispensation det kommende forårssemester og efterfølgende efterårssemester
 • I har termin 17. september. Din partner holder barsel efterår og forår. Du kan søge barselsdispensation det kommende efterårssemester og forårssemester

 

Sådan søger du

Inden du søger om barselsdispensation, skal du tage fat i Humanioras studievejledning,  som hjælper dig med at få lavet en studieplan og få skabt dig et overblik over de nødvendige dispensationer. Med det i hånden kan du søge om barselsdispensation. 


Du skal søge via SPOC  og vælge blanketten: Ansøgning om barselsdispensation

Du kan stå i en situation, hvor du har brug for at ændre prøvevilkårene i en eksamen. Det kan fx være, at du har brug for:

 • at få ekstra tid til eksamen
 • at få ændret eksamensformen
 • at skrive din eksamensopgave på engelsk
 • at få nedsat ECTS-vægten af et kursus så det passer ind i din uddannelse
 • at gå til eksamen i tidligere pensum

 

Du kan søge om dispensation for at få ændret en specifik eksamen

Hvis du har vanskeligt ved at gennemføre en specifik eksamen under de normale prøvevilkår, kan du søge om dispensation til at få ændret eksamen. Du kan få et overblik over de normale prøvevilkår for alle kurser på din uddannelse i din studieordning.

Som regel skal du have et eller flere usædvanlige forhold for at kunne få denne type dispensation, og studienævnet skal samtidig vurdere, at en dispensation ikke vil ændre prøvens faglige niveau. Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, fx med en lægeerklæring.

 

Du kan søge om særlige prøvevilkår for hele dit studieforløb, hvis du har en varig eller langvarig funktionsnedsættelse

Hvis du har en varig eller langvarig funktionsnedsættelse (fysisk eller psykisk) kan studienævnet, efter en konkret vurdering, godkende at du får særlige prøvevilkår, der sidestiller dig med andre studerende. Det vil typisk være længere tid til bundne skriftlige opgaver eller længere forberedelsestid ved mundtlig eksamen. De særlige prøvevilkår kan være for hele dit studieforløb, eller for hele det tidsrum, hvor du skønnes at have funktionsnedsættelsen. 

 

Dokumentation, når du søger om særlige vilkår til eksamen for hele dit studieforløb

Hvis du søger dit studienævn om særlige vilkår til eksamen på grund af længerevarige forhold (fx sygdom, funktionsnedsættelse, handicap) skal du vedlægge dokumentation for forholdet. Det kan være en lægeerklæring, journal fra et hospital, udredningsrapport, test for dysleksi eller lignende. Hvis du indsender en lægeerklæring, bør den som minimum indeholde følgende:

 • En diagnose: Det skal fremgå om det forventes, at du bliver fri af forholdet over tid (og i så fald hvor lang tid), eller om forholdet er varigt
 • En individuel og konkret vurdering af hvordan forholdet påvirker din evne til at studere, fx i hvilke situationer du oplever vanskeligheder. Hvis forholdet har været kendt i længere tid, kan lægen med fordel tage udgangspunkt i hovrdan forholdet har påvirket dig indtil nu.

 

Frist for at søge om særlige prøvevilkår

Hvis din dispensation skal nå at være gældende for den kommende eksamenstermin, skal du senest søge den 1. november for vintereksamen og den 1. april for sommereksamen.

Vil du gerne søge om særlige prøvevilkår for hele dit studieforløb, kan du søge så snart du er blevet diagnosticeret med en funktionsnedsættelse. Har du en funktionsnedsættelse når du starter på din uddannelse, kan du søge om særlige prøvevilkår når du har sagt ja til din studieplads.

 

Sådan søger du

Du skal søge dispensation via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om særlige prøvevilkår.

Du kan stå i en situation, hvor du har brug for at få udsat en afleveringsfrist.

Du skal henvende dig til din studiesekretær

Der skal være tale om usædvanlige forhold, hvis du skal have udsættelse af afleveringsfristen på en eksamensopgave. Det vil sige, at du skal kunne dokumentere fx sygdom i din skriveperiode. 

Du skal kunne dokumentere de forhold, som du bruger som grundlag udsættelse af afleveringsfristen. Usædvanlige forhold skal dokumenteres, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

Kontakt din studiesekretær og hør mere om dine muligheder.

Førsteårsprøven består af et antal eksamener, som du skal bestå i løbet af det første år på din uddannelse.

Du kan søge dispensation

Hvis du ikke kan bestå førsteårsprøven indenfor fristen, kan du søge om dispensation til at få udsat tidspunktet for, hvornår prøven skal være bestået. Får du ikke dispensation, kan du ikke fortsætte på din uddannelse.  Som regel skal du have et eller flere usædvanlige forhold for at kunne få dispensation.Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

 

Sådan søger du

Du skal søge via SPOC  og vælge blanketten: Ansøgning om udsættelse af fristen for at bestå førsteårsprøven.

 

Medsend en studieplan

Det kan være en god idé, at du i din ansøgning medsender en studieplan der beskriver, hvornår du planlægger at tage de resterende kurser fra førsteårsprøven og dermed, hvornår du forventer at bestå prøven. 

Der kan også være andre situationer, hvor du har brug for at søge dispensation.

Hvis din ansøgning er begrundet med usædvanlige forhold, skal du dokumentere disse, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

 

Sådan søger du

Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om andre dispensationstyper.

 

Har du brug for hjælp?
Søg dispensation

Du søger dispensation via SPOC.

GÅ TIL SPOC

Se hvornår dit studienævn holder møde

Gå til studienævnets side

SPS (specialpædagogisk støtte)

Gå til SPS

Sidst opdateret: 13.11.2023