Skip to main content

 

Eksamensregler og gode råd

Når du tilmelder dig et kursus i tilmeldingsperioden, er du også automatisk tilmeldt eksamen i kurset.

Bordet fanger!
Som udgangspunkt kan du ikke melde dig fra kurset eller eksamen. Det gælder med undtagelse af situationer, hvor der er tale om usædvanlige forhold.

Du kan tilmelde dig en eksamen uden at have været tilmeldt kurset. Det gør du i eksamenstilmeldingsperioden.
Vintereksamen: 20. - 30. oktober
Sommereksamen: 20. - 30. marts

Hvornår er det relevant at tage eksamen uden at være tilmeldt kurset?
Det kan fx være relevant for dig som har fulgt kurset tidligere, uden at bestå eksamen. Men hvis du har brug for at få bedre greb om kursets faglige indhold, kan det være en god idé, at du tilmelder dig kurset igen, så du kan følge undervisningen. 

Få adgang til den nyeste version af kurset i e-læringssystemet
Hvis du skal til eksamen i et kursus, som du tidligere har fulgt undervisning i, er det relevant at få adgang til den nyeste version af kurset i SDU's e-læringssystem. Her vil du kunne finde de aktuelle undervisningsmaterialer, pensumlister mv. Du skal kontakte din studiesekretær , som kan give dig adgang til kurset.

Du har 3 eksamensforsøg til at bestå hvert kursus.

Du placerer selv dit 2. og 3. eksamensforsøg
Du bestemmer selv, hvornår du vil placere dit 2. og 3. forsøg. Læs mere om hvordan du kan planlægge dit 2. og 3. eksamensforsøg under pkt. 4.

Bordet fanger!
Du kan ikke melde dig fra en eksamen, når du først er tilmeldt.

Situationer, hvor reglerne er anderledes

På en lang række valgfag og på kurser, der bliver udfaset gælder særlige regler for, hvornår du kan bruge dine 3 eksamensforsøg. Find undtagelserne i kursets fagbeskrivelse

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke består 3. gang? 
Hvis du ikke består eksamen 3. gang, har du ikke flere forsøg og kan ikke fortsætte på uddannelsen. Hvis usædvanlige forhold har været skyld i, at du ikke har bestået et eller flere af eksamensforsøgene i kurset, kan du søge dispensation.

Består du ikke i første forsøg, skal du til eksamen i kurset igen. Inden du går til eksamen igen, skal du være skarp på, hvad du skal gøre bedre næste gang. Fx ved at tage fat i din underviser og få feedback.

Sådan kommer du til eksamen igen
Du skal selv tilmelde dig 2. (og evt. 3.) eksamensforsøg. Du har oftest mulighed for selv at bestemme, om du vil til eksamen i kurset igen i samme eksamensperiode (reeksamen) eller om du vil vente til næste gang kurset kører og der afholdes en ny eksamen (ordinær eksamen).

Andre regler for valgfag og ”gamle” kurser
Der er ofte andre regler for valgfag og kurser som udgår (dvs. kurser hvor der ikke i fremtiden afholdes undervisning). En af reglerne kan være, at du automatisk bliver tilmeldt reeksamen i kurset, hvis du ikke består 1. forsøg. Du kan dermed ikke selv bestemme, om du vil udskyde dit 2. (og evt. 3) eksamensforsøg. Vær derfor særligt opmærksom i disse tilfælde. Du finder information om eksamensplacering i kursets fagbeskrivelse

Hvornår kan  du tage eksamen igen?
Eksempel: Du har ikke bestået dit 1. eksamensforsøg (ordinær eksamen) i december/januar. Du har nu 2 muligheder:

Mulighed 1

Du kan tilmelde dig reeksamen mellem d. 1.-20. juni/1. - 20. januar. Det gør du i Selvbetjeningen.
Du kan kun tilmelde dig reeksamen, hvis du har været tilmeldt ordinær eksamen i det samme semester.

Du kan tilmelde dig reeksamen, inden du ved, hvordan det er gået med dit 1. forsøg
Hvis du vil til reeksamen i samme eksamensperiode, kan du komme ud for, at du skal tilmelde dig reeksamen, selvom du ikke har været til eller fået resultat fra den ordinære eksamen endnu. Hvis du tilmelder dig reeksamen, men består den ordinære eksamen i faget, vil Uddannelsesjura & Registratur annullere din tilmelding til reeksamen.
Hvis du er dumpet og gerne vil til reeksamen, men ikke har fået dig tilmeldt rettidigt, så henvend dig straks til Uddannelsesjura og Registratur via SPOC.

Mulighed 2

Du kan vente med at tilmelde dig kurset til det bliver udbudt igen, men husk at tjekke eksamensbestemmelserne i kursets fagbeskrivelse. Her kan du se, om der er nogle særlige krav for, hvornår du tager 2. og 3. forsøg i lige netop dette kursus. Du kan så følge undervisningen igen og gå til ordinær eksamen i kurset.

Har du ikke brug for at følge undervisningen igen?
Så kan du nøjes med at tilmelde dig ordinær eksamen. Husk, at du altid skal til eksamen i nyeste pensum. Det kan være en god ide, at du får adgang til kurset via itslearning og læser den nyeste version af kursusbeskrivelsen, så du er sikker på, at det er det rigtige pensum, du forbereder dig i.
Du vil modtage en mail fra Uddannelsesjura & Registratur, når der er åbent for eksamenstilmelding, hvorefter du tilmelder dig eksamen i Selvbetjeningen.

Kurserne kører oftest kun én gang om året
Dvs. at hvis du fx ikke består en eksamen om efteråret/vinteren og gerne vil følge undervisningen igen, må du vente til næste efterår/vinter.

Husk reglerne om studieaktivitet og tidsgrænser
Hvis du udskyder en eller flere eksamener til næste år, skal du sikre dig, at du stadig lever op til reglerne om studieaktivitet og tidsgrænser. Og du skal også selv tjekke om din forsinkelse har betydning for din SU.

Individuel studieplan
Hvis du bliver forsinket i uddannelsen, er det en god idé at lave en individuel studieplan.

Hvornår er eksamen placeret?

Eksamensflow_dansk


Der kan være kurser, hvor eksamen ligger tidligere på semestret
Der kan være eksamener (fx projekter, krav om fremmøde, opgaver, fremlæggelser etc.), som er placeret tidligere i semestrene. Orientér dig om det i kursets fagbeskrivelse. Du kan også spørge din underviser.

Læs om din reeksamen i kursets fagbeskrivelse
Du kan opleve, at der er forskel på prøveformerne til ordinær eksamen og reeksamen. Den ordinære eksamen kan fx være en mundtlig eksamen, eller løbende afleveringer, mens reeksamen i stedet kan være fx en hjemmeopgave. De faglige krav vil altid være de samme.
Orientér dig om det i kursets fagbeskrivelse.

Hvis du ikke kan deltage i eksamen pga. sygdom eller andre usædvanlige forhold, skal du sørge for at give SDU besked. Der er forskellig procedure for, hvad du skal gøre, alt efter om der er tale om akutte eller længerevarende forhold.

Du skal altid kunne dokumentere din sygdom med fx en lægeerklæring.

Syg kort tid før eksamen starter
Hvis du bliver akut syg eller ramt af andre usædvanlig forhold kort tid før en eksamen starter, eksempelvis dagen før, skal du:

  1. Straks kontakte din læge, gerne senest på eksamensdagen

  2. Få en lægeerklæring fra din læge. Hvis din læge ikke tilser dig senest på eksamensdagen, kan vedkommende have svært ved at dokumentere, at du er syg. Det kan også være, at du får brug for dokumentationen på et senere tidspunkt under din uddannelse, så husk at gemme den.

    1. Læs mere om hvordan du sender din sygemelding og lægeerklæring her.

  3. Give din studiesekretær besked, så dit studie kan tage højde for dit fravær i planlægningen af eksamen.

Ved hjemmeopgaver gælder dette før opgaven er stillet. Hvis du allerede er gået i gang med at skrive hjemmeopgaven når du bliver syg, er proceduren en anden. Se næste afsnit.

Akut syg under en igangværende eksamen - også længerevarende hjemmeopgaver
Hvad du skal gøre, hvis du bliver akut syg under en igangværende eksamen, afhænger af hvilken type eksamen det er - mundtlig prøve, skriftlig stedprøve eller kortere- eller længerevarende skriftlige hjemmeopgaver. Læs hvad du skal gøre, hvis du bliver syg under eksamen.

Hvis du ved i god tid, at du ikke kan gå til eksamen
Henvend dig til din studiesekretær, hvis der opstår en situation, hvor du allerede flere uger eller måneder før eksamen ved, at sygdom eller andre usædvanlige forhold forhindrer dig i at deltage i eksamen. Sammen tager I en snak om dine muligheder for at få udsat din eksamen.

Andre forhold du skal være opmærksom på hvis du bliver syg under studierne

Eksamen er ikke det eneste du skal være opmærksom på, hvis du bliver syg, mens du studerer. Læs om sygdom under studierne

Har du en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse?
Så kan du også få relevant støtte til dine studier via SPS.

Måske er der nogle usædvanlige forhold, der gør det udfordrende for dig at komme igennem eksamen? Alt fra ordblindhed, kroniske lidelser til graviditet kan give mulighed for særlige vilkår til eksamen. I så fald kan du søge dit studienævn om særlige eksamensvilkår. Særlige eksamensvilkår kan være mange forskellige ting. Bl.a. kan du søge om:

- forlænget tid til eksamen

- ændret eksamensform eller ændrede fysiske forhold til stedprøver

- eller noget helt tredje, som vil kunne forbedre dine vilkår, så du har lige så gode muligheder for at bestå som dine medstuderende.

Langt de fleste studerende har ingen intentioner om at snyde til eksamen. Alligevel bliver studerende af og til taget i eksamenssnyd. Ofte opstår eksamenssnyd fordi den studerende ikke kender reglerne for akademisk praksis og formalia godt nok.

Det medfører alvorlige konsekvenser at begå snyd på universitetet, uanset om det er tilsigtet eller ej. 

Læs hvordan du undgår at begå eksamenssnyd.

Det er ubehageligt at have deltaget i en eksamen, hvor man føler sig uretfærdigt behandlet. Og nogle gange kan man have behov for at klage over, hvordan eksamen er forløbet eller selve bedømmelsen.

Overvejelser inden du klager
Inden du klager, er det en god idé at snakke med den underviser, du har været til eksamen hos, for at få uddybet begrundelsen for bedømmelsen.
Du bør også overveje, hvad du vil have ud af klagen. Håber du på at få vurderet eksamen igen, med henblik på at få en bedre bedømmelse? Eller håber du på en ny eksamen? I klagevejledningen kan du se en detaljeret beskrivelse af, hvad udfaldene af en klage kan være.

Ønsker du at klage, skal du gøre det senest 14 dage efter fristen for offentliggørelse af eksamensresultatet. Brug tiden til at vende din eksamen med fx underviser, medstuderende eller en vejleder, overveje dine argumenter og formulere din klage.

Sådan klager du
Hvis du vil klage over eksamen har du brug for klagevejledning og blanket til eksamensklage.

Klager du på baggrund af dumpet eksamen?
Hvis du er dumpet eksamen og har klaget over afgørelsen, bør du alligevel tilmelde dig reeksamen. På den måde kommer du ikke bagefter i studierne i tilfælde af, at du ikke får medhold i klagen.


De skriftlige eksamener stiller krav til dit it-udstyr. Sæt dig godt ind i reglerne:

Når du skal til skriftlig digital eksamen, skal du bruge Exammonitor.


Gav denne side dig ikke svar på dit spørgsmål om eksamen? På SDU's centrale sider finder du de detaljerede informationer om eksamen. 

 

 

 

Har du også set...?

Sidst opdateret: 13.11.2023