Skip to main content

Om specialet

Kandidatafhandlingen er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan arbejde selvstændigt med et bestemt emne. Emnet skal være afgrænset på en sådan måde, at afhandlingsarbejdet kan gennemføres inden for rammerne af ½ studenterårsværk (30 ECTS). 

Specialearbejde må ikke honoreres med løn, da det er en ECTS-bærende aktivitet, og der samtidig udbetales SU til den studerende. Der kan i forbindelse med forløbet ydes tilskud til afholdte udgifter eller en månedlig ydelse til dokumenterede udgifter. Ydes der refusion, skal den studerende undersøge, om værdien heraf er skattepligtig.
 

Overblik over processen

Det nye informationsmøde bliver afholdt d. 14. maj kl. 14.15-15.45. Informationsmødet foregår online via følgende link

Slides og materiale fra mødet kan ses herunder: 

Slides fra infomødet om kandidatspecialet i foråret 2024 kan ses her.

Slides om eksamensuregelmæssigheder kan ses her.

Slides om det gode speciale kan ses her

Introduktionsvideo fra biblioteket kan ses her

 

På blanketten skal du angive hvilket emne, du kunne tænke dig at arbejde med og, hvis det er relevant, hvem du gerne vil have som vejleder. Hvis I er to, der skriver sammen, skal I udfylde en fælles blanket senest kl.12.00: 

Fredag i uge 47 kl.12.00 (for studerende, der skal skrive speciale i forårssemestret) 
Selvom man har ønsket et emne til tiden, får man først tildelt en vejleder ultimo december (uge 51-52).

Fredag i uge 21 kl.12.00 (
for studerende, der skal skrive speciale i efterårssemestret).
Selvom man har ønsket et emne til tiden, får man først tildelt en vejleder ultimo  (uge 25-26 ). 


Vejledere tildeles af vejledningskoordinatoren. Der tages hensyn til de studerendes ønsker, men der er begrænset kapacitet, så disse kan ikke altid imødekommes. Jo mere information, du giver om, hvad du gerne vil skrive om, jo bedre mulighed har vi for at matche dig med den rette vejleder. Derfor er det en fordel, hvis du kan definere dit emne rimeligt præcist og skrive lidt om, hvad du forestiller dig, indholdet skal være, og hvordan din metode skal være.

Emneblanket

Som studerende kan altid logge ind i blanketsystemet og se om man har fået tildelt en vejleder. Vær opmærksom på at man først aktivt vil modtage en mail fra systemet, når vejleder har godkendt rollen som vejleder.

 
Specialet giver 15 ECTS inden for hver af uddannelsens to fagområder.

Specialet skal udarbejdes indenfor et selvvalgt emne, som dækker over både erhvervsøkonomiske og juridiske aspekter. Uddannelsens to fagområder skal således fremgå klart af specialet. Tværfagligheden kan komme til udtryk på forskellige måder. Fx kan selve emnet være tværfagligt med både juridiske og erhvervsøkonomiske perspektiver. En anden mulighed for tilstrækkelig tværfaglighed er en juridisk vurdering af en erhvervsøkonomisk problemstilling eller en erhvervsøkonomisk vurdering af en juridisk problemstilling. Tværfagligheden skal komme til udtryk i det analytiske niveau og ikke blot som en redegørelse eller en overfladisk perspektivering. Der er ikke krav om et bestemt sideantal for hvert fagområde.

Din vejleder, og evt. en medvejleder inden for et fagområde der supplerer vejlederens kompetencer, kan hjælpe dig i forhold til at få specialet til i strækkeligt omfang at dække uddannelsens to fagområder. 
 

Når du har bestået mindst 60 ECTS, kan du tilmelde dig til at skrive speciale i det efterfølgende semester.

Tilmelding til selve specialet sker via selvbetjeningen på samme måde som tilmelding til andre fag. 

Tilmeldingsfristen for studerende, der ønsker at skrive specialet i forårssemesteret: 
20.-30. november 

Tilmeldingsfristen for studerende, der ønsker at skrive specialet i efterårssemesteret: 
20.-30. maj

 

For at få kontrakten godkendt, skal dit emne/din idé være udviklet til en problemformulering, og du skal have udarbejdet en plan for vejledning. Din vejlederkontrakt skal udfyldes og sendes senest kl.12.00: 

Sidste hverdag i februar for specialeskrivning i forårssemesteret skal vejlederaftalen være endelig godkendt.

Sidste hverdag i september for specialeskrivning i efterårssemesteret skal vejlederaftalen være endelig godkendt. 

Problemformuleringen skal være tilstrækkeligt udfoldet til, at din vejleder kan vurdere, om den giver mulighed for, at du kan producere viden på et højt niveau. Problemformuleringen skal ligge indenfor uddannelsens konstituerende fag, og den skal kræve, at du udbygger den viden, som du har opnået gennem din uddannelse enten i bredden eller i dybden. Det betyder, at der skal være tale om et komplekst problem, som kræver brug af litteratur og/eller metoder på et højt niveau. Endelig skal problemet retfærdiggøre anvendelse af det antal arbejdstimer, der er allokeret til arbejdet med specialet.

Planen for vejledning skal indeholde datoer for vigtige milepæle i projektet og for vejledning, du har brug for at modtage undervejs. 

Når du er klar til at få den godkendt, går du/din gruppe ind vejlederaftalen, udfylder den

 

Find generel vejledning om at skrive speciale under "Gode råd".
 
Rubricen skal ses som et arbejdsredskab, som tydeliggør elementer af det, der bliver lagt vægt på i specialet. Rubricen kan bruges i forhold til egen arbejdsproces og i forbindelse med vejledningen. Rubricen kan indgå i bedømmelsessammenhæng, hvor vejlederen og censor i fællesskab kan bruge rubricen som hjælperedskab til at foretage en helhedsbedømmelse af specialet. 

Bemærk, at rubricerne fokuserer på den juridiske del af projektet/specialet (alt efter uddannelse). Ved projekter/specialer med en erhvervsøkonomisk hovedvejleder vil rubricen primært være et redskab til egen brug

Afleveringsfrist for dit speciale er senest kl.12.00:

Første hverdag i juni (forår) 
Første hverdag i januar (efterår). 


Specialet skal afleveres via Digital Eksamen, ved aflevering er der flere obligatoriske felter, som skal udfyldes.

  • Angivelse af dansk og engelsk titel. Såfremt du skriver dit speciale på engelsk, skal du kun angive engelsk titel
  • Udlånsblanket til biblioteket
  • Tro og loveerklæring
 

Sker samme måned, som du har afleveret.  

Forlængelse af deadline kan kun gives, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Det er studienævnet, der kan bevilge forlængelse. Læs om usædvanlige forhold under Ansøgning til studienævnet.

 

Mulighed for forlængelse af deadline

Forlængelse af deadline kan kun gives, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Det er studienævnet, der kan bevilge forlængelse. Læs om usædvanlige forhold under Ansøgning til studienævnet.

 

Bibliotek

For specialestuderende tilbyder biblioteket hjælp med litteratursøgningen. På følgende hjemmeside kan I finde en introduktionsvideo til hvordan I bruger bibliotekets database til at søge efter litteratur. 

Der er samtidig mulighed for at få vejledning til litteratursøgningen. På følgende link kan I booke en aftale med en vejleder, som kan hjælpe med informationssøgningen indenfor de juridiske emner.  

Spørgsmål 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Faglig vejleder eller Studiekontakten på: 6550 2290 eller igennem SPOC
Vejledning til kandidatspeciale

Klik her

Kandidat Rubric

Klik Her

Sidst opdateret: 02.02.2024