Skip to main content

Informationer til specialestuderende

Specialet, som har et omfang på 30 ECTS er placeret på uddannelsens sidste studieår.

Specialet er en større skriftlig opgave inden for det sundhedsfaglige område. Formålet med specialet er, at du som studerende under vejledning demonstrerer evnen til at identificere en afgrænset problemstilling indenfor et selvvalgt sundhedsfagligt område, samt demonstrerer beherskelse af videnskabelige metoder og teorier til at indhente, bearbejde og analysere et empirisk datamateriale, samt præsentere og diskutere resultaterne i relation til eksisterende viden på feltet.

Kandidatspecialet kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe af højst to studerende.

I semestret forud for specialet finder du et emne og en vejleder. Der skal, under vejledning, skrives en projektbeskrivelse, der skal være klar og godkendt af vejleder senest på tidspunktet, hvor du senest skal indskrives som specialestuderende.

Indkommende forslag til mulige specialeemner vil blive annonceret på Itslearning.

Vejledende liste over, hvem af underviserne ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, der står til rådighed som specialevejledere findes på Itslearning.

Du kan også finde en vejleder ved et af de andre fakulteter ved SDU. Det skal du dog søge om godkendelse til (se Retningslinjer for speciale).

Læs om dine og din vejleders forpligtelser i forbindelse med specialeforløbet i de generelle retningslinjer i aftalen mellem vejleder og studerende, se under vejledninger til speciale.

Forud for specialet skrives en projektbeskrivelse, som kan skrives individuelt eller i gruppe (max. 2 personer). Projektbeskrivelsen skal demonstrere, at det planlagte speciale er velforberedt, gennemtænkt og praktisk gennemførligt inden for specialeperioden og den kan skrives på dansk, norsk, svensk, eller engelsk.

Hvad projektbeskrivelsen skal indeholde finder du i Retningslinjer for speciale.

Når projektbeskrivelsen er godkendt af vejleder, udfylder du den elektroniske specialekontrakt senest den 15. januar/15. august

NB! Projektbeskrivelsen er kun relevant i forhold til din vejleder. Den skal ikke uploades sammen med din specialekontrakt.

Forud for selve perioden, hvor der skrives speciale, skal man som studerende gøre følgende i angivne rækkefølge:

  1. man skal undervisningstilmelde sig specialet via SDUs student selvbetjening i maj/november måned i semestret før, specialeskrivningen skal påbegynde
  2. man skal udfylde en specialekontrakt, dvs. man skal indskrives som specialestuderende

Indskrivning som specialestuderende foregår via den elektroniske specialekontrakt i spoc  ( > studiesekretariat > specialevejlederaftale > specialekontrakt Sundhedsfaglig kandidat) og finder sted senest den 15. januar for studerende på den 2. årige uddannelse og senest den 15. august for studerende på den 4. årige uddannelse.

I specialekontrakten skal du udfylde information om specialet - herunder abstract, baggrund, formål, materiale og metodebeskrivelse samt vejledningsplan.

Specialekontrakten skal godkendes af vejleder og uddannelsesleder inden specialet påbegyndes.

Kandidatspecialet skrives på baggrund af materiale genereret gennem forskellige typer af forskningstilgange, såsom interview, spørgeskema, feltarbejde, casestudier, surveys eller lignende. Specialet kan også benytte skriftlige kilder, herunder registerdata, dokumenter, rapporter med videre.

Specialets form og indhold skal sikre, at den studerende kan opfylde både formål og læringsmålene for kandidatspecialet

Specialet kan udformes i et traditionelt format, dvs. som en lang og sammenhængende tekst (monografi) eller som et artikeludkast.

Kandidatspecialet forsvares ved en individuel mundtlig eksamen.

Specialet skal afleveres senest 1. juni kl. 12.00 via Digital eksamen.

Falder den 1. juni i en weekend eller på en helligdag, afleveres specialet førstkommende hverdag senest kl. 12.00.

Sidst opdateret: 02.02.2023