Skip to main content

Uddannelsens forløb

Din bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS hvilket svarer til 3 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.

 

Herunder kan du se, hvordan din uddannelse er bygget op: 

Sociologi og Kulturanalyse har tre nøgleelementer:

  • Praksisnærhed
  • Samfundsrelevans
  • Teoretisk-metodisk kraft

For at følge disse elementer er uddannelsen opbygget på følgende måde: 

 

 

 


= fag i farvede felter indgår i 1. årsprøven


Som det ses, har 1., 2., 3. og 4. semester deres egne temaer. De afsluttes alle med et skriftligt semesterprojekt, hvor du skal anvende din opnåede viden fra alle fag på semestret. 

Her finder du mere om semesterprojekterne samt semestervejledninger.

Der vil være gennemsnitligt 12 forelæsningstimer og 4 øvelsestimer pr. uge på de tre første semestre og 10 forelæsningstimer og 4 øvelsestimer på 4., 5. og 6. semester. Højst sandsynligt vil timerne blive fordelt på 4 hverdage. Dertil kommer vejledning.

 

De enkelte semestre

Indholdet på de enkelte semestre er som følger:

På 1. semester er det overordnede tema ”Levevilkår og livsformer”. Her giver vi dig en grundlæggende viden om, hvordan du planlægger, gennemfører og formidler et semesterprojekt, der baserer sig på primære og sekundære data og sociologisk teori. Faget kombinerer teorifaget ”Almen sociologi” med redskabsfaget ”Problemorienteret projektarbejde”, metodefaget ”Videnskabsteori og kvalitative metoder” og temafaget ”Levevilkår og livsformer”. Du skal i dit semesterprojekt belyse en konkret case ’ude i virkeligheden’ ved hjælp af kvalitative metoder, primært personlige interviews.

2. semester er et kvantitativt semester. Temaet er ”Marked og forvaltning”. Her får du en grundlæggende forståelse for principper for offentlig forvaltning samt indsigt i statistik og politisk sociologi. Faget kombinerer teorifaget ”Politisk sociologi” med metodefagene ”Kvantitative metoder” og ”Statistik” samt temafaget ”Offentlig forvaltning”. I forbindelse med semesterprojektet skal du gennemføre en spørgeskemaundersøgelse.

Temaet på 3. semester er ”Organisation og planlægning”. Her opnår du en grundlæggende forståelse for organisationers og virksomheders måde at fungere på. Faget kombinerer teorifagene ”Organisationssociologi” og ”Organisation og ledelse” med metodefaget ”Aktionsforsknings- og evalueringsmetoder” samt temafaget ”Arbejdslivsstudier”. I forbindelse med semesterprojektet skal du gennemføre en aktionsforskningsbaseret undersøgelse eller en evalueringsundersøgelse i en privat eller offentlig organisation.

4. semester er temaet ”Kulturanalyse”. Her bliver der gået i dybden med feltarbejde og kulturanalyse for at komme tættere på de forskellige grupper og kulturmøder. Faget kombinerer teorifaget ”Kultursociologi og -analyse” med metodefaget ”Antropologisk feltarbejde”, redskabsfaget ”Databehandling” og temafaget ”Kulturinstitutioner og kulturliv”. I forbindelse med semesterprojektet skal du gennemføre et feltarbejde.

5. semester har vi du mulighed for at vælge mellem følgende fire studieforløb:

  1. Studieophold på et udenlandsk universitet, dvs. bruge hele semestret på at følge og afslutte fag, der tilsammen svarer til 30 ECTS points.
  2. Studieophold på danske universiteter. Du kan vælge valgfag fra BSc. Sociologi og Kulturanalyse eller andre valgfag på campus Esbjerg, Syddansk Universitet, eller ved et andet dansk universitet, svarende til 30 ECTS point.
  3. Et projektorienteret studieforløb i udlandet (25 ECTS), dvs. et praktikforløb, som skal suppleres med faget Human Rights (5 ECTS)
  4. Et projektorienteret studieforløb i Danmark (25 ECTS), dvs. et praktikforløb, som skal suppleres med faget Human Rights (5 ECTS). 

6. semester skal du skrive dit bachelorprojekt (20 ECTS). Du vælger selv emne og undersøgelsesdesign i samarbejde med en vejleder. Bachelorprojektet skal suppleres med faget Project Planning (5 ECTS) og Kultursociologiske tematikker(5 ECTS).

Gennem semesterprojekterne har du selv mulighed for at specialisere dig og skabe din helt egen, faglige profil inden for sociologi/antropologi området. På 5. og 6. semester har du endnu større muligheder for at specialisere dig, nemlig ved at vælge mellem fire forskellige studieforløb på 5. semester samt gennem valg af emne i dit bachelorprojekt på 6. semester.

I alle fire semesterprojekter skal du og dine medstuderende ud at lave undersøgelser i private/offentlige virksomheder eller andre organisationer (ngo'er, frivillige, erhvervs- og interesseorganisationer mv.). Du kan selv vælge en virksomhed eller organisation. Eller du kan vælge en på en liste af samarbejdspartnere, uddannelsen har. Under de overordnede semestertemaer vil der på hvert semester være 4-5 konkrete undertemaer, som de studerende skal vælge imellem.

Det vil være muligt at lave flere semesteropgaver i samme virksomhed/organisation. Ud over at træne metoder og teorier er målet med semesterprojekterne, at du får en konkret erhvervserfaring, som du vil kunne skrive på dit CV, samt et godt netværk at trække på i forbindelse med jobsøgning.

Semesterprojektrapporten bliver typisk udarbejdet af grupper på 2-4 studerende og kræver et tæt samarbejde, hvorfor det er godt på forhånd at få nogle samarbejdsaftaler på plads. 

Tidligere diagrammer

Har du spørgsmål?

KONTAKT STUDIESERVICE

Sidst opdateret: 16.08.2022