Skip to main content

Du skal altid medbringe dit studiekort til stedprøver så du kan bekræfte din identitet. Dette gælder også ved digitale mundtlige eksaminer. 

Eksamenstidspunktet for den enkelte eksamen meddeles via systemet Digital Eksamen. Ved mundtlig eksamen skal du være opmærksom på at tidspunktet kan blive ændret med kort varsel, så vær opmærksom på din SDU-mail og Digital Eksamen i dagene op til din eksamensdag, og mød op i god tid da udeblivelser på selve dagen ligeledes kan rykke eksaminationstidspunktet. 

Vi har ikke mulighed for at imødekomme individuelle ønsker til eksamensdatoer og -tidspunkter, men ved mundtlige eksaminer er det ofte muligt at bytte indbyrdes på holdet. Studiesekretæren skal orienteres om dette i god tid.

Når du er endeligt tilmeldt et kursus, bliver du automatisk også tilmeldt eksamen.

Som udgangspunkt kan du afmelde eksamen indtil 14 dage før kursets første prøvedag. Den eneste undtagelse er situationer hvor der er tale om sygdom eller andre akut opståede usædvanlige forhold.

Som udgangspunkt kan du afmelde dig fra eksamen indtil 14 dage før kursets første eksamensdag. Afmelding herefter vil som udgangspunkt blive registreret som et brugt prøveforsøg

Hvis din din eksamen af flere delelementer, tæller første eksamensaktivitet som første eksamensdag.

Hvis du bliver syg umiddelbart før eller under eksamen, skal du melde dig syg via kontaktformularen SPOC. Når du logger ind, skal du vælge 'Studerende ved SDU' og derefter 'Uddannelsesjura og Registratur'. Ved mundtlige prøver opfordrer vi dig til også at melde sig hos hos studiesekretæren.

Læs mere om sygdom og eksamen

Hvis du bliver forhindret i at deltage i eksamen på grund øvrige usædvanlige forhold der er opstår umiddelbart før eller under din eksamen, kan du søge dispensation til annullering af prøveforsøg hos studienævnet. Dette sker også via SPOC. Bemærk at du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold.

Hvis du dumper, udebliver eller sygemelder dig fra første prøveforsøg (den ordinære eksamen), skal du selv tilmelde dig andet og eventuelt tredje prøveforsøg (reeksamen).

Som udgangspunkt har du tre prøveforsøg pr. eksamen.

Hvis du ikke består en eksamen senest i tredje prøveforsøg, kan du som udgangspunkt ikke fortsætte på uddannelsen.

Der er dog mulighed for at studienævnet kan give dig dispensation til et yderligere prøveforsøg, hvis usædvanlige forhold har været årsag at du ikke har bestået et eller flere af dine prøveforsøg.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold i din dispensationsansøgning.

Du har mulighed for at klage over en eksamen indtil 14 dage efter eksamensresultatet er blevet offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Inden du klager, er det en god idé at snakke med den underviser du har været til eksamen hos, for at få uddybet begrundelsen for bedømmelsen. Du har ikke krav på en begrundelse, men mange undervisere vil give dig én hvis du beder om det. Du skal være opmærksom på at kontakt til din underviser ikke forlænger klagefristen, og at din underviser ikke kan ændre en afgivet bedømmelse.

Du bør også overveje hvad du vil have ud af klagen. Håber du på at få en ny bedømmelse af din opgave med henblik på at få en bedre karakter? Eller håber du på en omprøve? I klagevejledningen kan du se en detaljeret beskrivelse af hvad udfaldene af en klage kan være.

Se klagevejledning og blanket til eksamensklage

Klager du på baggrund af en dumpet eksamen?

Hvis du dumper en eksamen og klager over afgørelsen, bør du alligevel tilmelde dig reeksamen.

Så kommer du ikke bagud i studierne i tilfælde af at du ikke får medhold i klagen.

Som du studerende har du selv ansvaret for at sætte dig ind i eksamensreglerne og reglerne for akademisk skik, praksis og formalia.

Langt de fleste studerende har ingen intentioner om at snyde sig gennem en eksamen. Alligevel bliver studerende af og til taget i eksamenssnyd. Nogle gange har intentionen måske været at forsøge at klare sig gennem en hård eksamen på den måde – andre gange er det fordi de ikke kender reglerne for akademisk praksis og formalia godt nok.

Læs mere om eksamenssnyd

Når du har afsluttet uddannelsen, kan du hente dit eksamensbevis i den digitale bevispostkasse.

Hvis du har brug for at kunne dokumentere en eksamen inden du afslutter uddannelsen, kan printe en eksamensudskrift via studenterselvbetjeningen.

Hvis du har en psykisk diagnose eller en fysisk funktionsnedsættelse, er talblind eller ordblind, kan du søge om særlige prøvevilkår. Et særligt prøvevilkår er en form for dispensation, som SDU kan tilbyde dig hvis universitetet vurderer at det er nødvendigt for at sidestille dig med andre i prøvesituationen.

Det er en forudsætning at det særlige prøvevilkår ikke ændrer prøvens faglige niveau.

Læs mere om særlige prøvevilkår

Hvis du allerede har en dispensation

Hvis du har fået dispensation til særlige prøvevilkår, skal du medbringe den til eksamen.

Hvis du medbringer ekstra udstyr – for eksempel særlige programmer, headset eller scannerpen – skal du medbringe skriftlig dokumentation for din dispensation fra dit studienævn samt evt. bevillingsskrivelse fra Statens Uddannelsesstøtte.

Hvis du har dispensation til særligt møblement som kræver "flyttemand", skal du meddele dette til Teknisk Service på eksamensvagt@sdu.dk senest 8 dage før prøven afholdes.

Som masterstuderende er du selv dataansvarlig i forbindelse med indsamling og registrering af personoplysninger til brug for besvarelse af dit masterprojekt og andre eksamensopgaver.

Læs mere om dataindsamling og -beskyttelse

Digital Eksamen

Få overblik over dine eksamener og aflever eksamensbesvarelser i systemet Digital Eksamen.

Læs om Digital Eksamen

Eksamensklager

Du har mulighed for at klage over prøver, eksamener eller anden bedømmelse.

Læs hvordan du klager

Sidst opdateret: 18.01.2024