Skip to main content

Principper for troværdige eksaminer

Det daglige arbejde på SDU bygger på værdier om at være nyskabende, troværdig og helhedsorienteret*. SDU ønsker at være kendt for høj kvalitet i sine uddannelser. Derfor ønsker vi også at værne om troværdigheden af universitetets eksaminer.

En væsentlig del af kvalitetssikringen af universitetets uddannelser handler om at sikre, at eksaminerne altid giver et fagligt dækkende og i bredeste forstand troværdigt billede af den studerendes kunnen. At værne om troværdighed handler både om at sikre den evalueringsmæssige kvalitet i eksaminerne, men også om at sikre, at de studerende ikke aflægger eksamen på uredelig vis.

Nærværende principper beskriver universitetets arbejde med at sikre troværdigheden i den sidstnævnte betydning: Eksaminerne, og den studerendes endelige eksamensbevis, skal være et uomtvisteligt vidnesbyrd om den studerendes kompetencer erhvervet på SDU.

Formål

Digitalisering af eksamen skaber nye udfordringer for den måde, hvorpå SDU tænker og arbejder med eksaminer.
Faglige og pædagogiske målsætninger skal udvikles løbende i sammenhæng med udviklingen af de teknologiske muligheder. I kvalitetssikringen af eksaminerne skal det sikres, at anvendelsen af nye teknologiske muligheder afstemmes med og tilpasses udviklingen af eksamensformerne i et fagligt og pædagogisk perspektiv.
Med disse principper ønsker SDU at sætte fokus på en samlet indsats, der kvalitetssikrer eksaminerne på SDU i lyset af de nye udfordringer, herunder særligt de nye muligheder for uredelig aflæggelse af eksamen. Der er 4 indsatsområde, der opfølges af en handlingsplan:

Indsatsen for troværdige eksaminer kan bedst realiseres ved, at der med pædagogisk forståelse udvikles eksamensformer, der i sig selv forebygger eller umuliggør eksamenssnyd. Hvor snyd er en mulighed, skal indsatsen for detektering af snyd nøje afvejes med pædagogiske hensyn til validiteten og reliabiliteten af eksamen.

Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i en constructive alignment- tankegang. Målet er altid at sikre, at der er konsistens i forhold til læringsaktiviteten, målbeskrivelsen samt udprøvningen af den studerendes viden, færdigheder og kompetencer jf. kvalifikationsrammen.

En eksamensaktivitet skal herunder som udgangspunkt være en naturlig forlængelse af det undervisningsforløb, den studerende har fulgt.
En eksamensaktivitet vil altid til en vis grad være en kunstig og unaturlig situation, men i forhold til et princip om troværdige eksaminer bør eksamen gøres så naturlig for læringsforløbet, som det er muligt. En indsats mod snyd i eksamen må ikke forrykke fokus fra disse målsætninger

Tiltag:
1.1 Pædagogiske/eksamenstekniske tiltag
Universitetet arbejder aktivt med en undervisningspædagogisk indsats for at udvikle prøveformer, der både sikrer alignment i forhold til undervisningen og forebygger eksamenssnyd og fremmer respekt for akademisk redelighed.
1.2. Obligatorisk kursus/kursuselement i god akademisk praksis og integritet:
Universitet indfører et obligatorisk kursus/kursuselement i akademisk redelighed for alle nye studerende på alle studiestartsforløb, også for internationale studerende.

Det er essentielt, at alle studerende og undervisere på SDU er bekendt med regler og normer for god akademisk praksis og de generelle eksamensregler. Universitetet kan ikke antage, at de studerende på egen hånd har tilegnet sigdenne viden, eller at alle undervisere – herunder international staff har tilstrækkelig viden om regler og praksis på SDU. En troværdig eksamen bør derfor tage udgangspunkt i en klar forudgående forventningsafstemning mellem den studerende, underviserne og universitetet.

Tiltag:
2.1 Kommunikationsindsats rettet mod de studerende
Udmelding af princippernes indsatsområder til studerende, herunder udarbejdelse af en ny version af universitetets informationsmateriale om god akademisk praksis og regler for eksamen.

2.2 Kommunikationsindsats rettet mod ansatte
Universitetet udarbejder et samlet oplysningsmateriale til undervisere, studieledere og administrative medarbejdere om princippernes tiltag, herunder information om kriterier for, hvornår og hvor mistanke om eksamenssnyd skal indberettes, samt publicering af anonymiserede typiske cases ifm. den årlige opsamling fra Studieservice vedr. eksamenssnyd.

2.3 Kommunikationsindsats rettet mod omverdenen
Universitetet udarbejder et samlet oplysningsmateriale om principperne til SDU.dk, som er målrettet kommende studerende og det omgivende samfund.

Med den fulde digitalisering af skriftlige prøver, og øget digitalisering generelt, øges mulighederne for, at den studerende kan medbringe/fremsøge store mængder in- formation – især ved de skriftlige stedprøver. Dette giver universitetet en række udfordringer med at sikre, at udprøvningen sker inden for rammerne af korrekt akademisk adfærd*.

Tiltag:
3.1 Automatisk detektering af plagiat
Universitetet skal sikre, at der er et effektivt og brugervenligt anti- plagiatsystem til rådighed, så der er mulighed for systematisk at tjekke alle indleverede eksamensopgaver, afhandlinger mm. Universitet skal sikre, at alle undervisere er bekendt med, hvordan plagiatkontrollen udføres og fun- gerer.

3.2 Elektronisk monitorering af skriftlige stedprøver
Universitet skal sikre, at der er software til rådighed, som kan monitorere de studerendes egne computere under eksamen, således at universitetet, både under og efter eksamen, kan følge den studerendes aktiviteter under prøven.

3.3 Efteruddannelse af eksamensvagter
Universitetet skal sikre en løbende efteruddannelse af korpset af eksamens- vagter, således at de er bekendt med tiltag, der skal sikre troværdige eksaminer. Eksamensvagterne skal løbende introduceres til nye potentielle digitale løsninger, der kan misbruges til eksamenssnyd.


* SDU’s regelsæt for skriftlige stedprøver rammesætter generelle og specifikke betingelser for afholdelse af skriftlige stedprøver, som netop skal understøtte og sikre, at udprøvningen sker på redelig vis.
digitale løsninger, der kan misbruges til eksamenssny

Universitetet skal sikre, at såvel undervisere, studieledere, som de administrative medarbejdere er bekendt med deres ansvar og handlepligt i forhold til at sikre tro- værdigheden omkring eksaminer.

For at skabe et motiverende miljø, bør der være en gensidig kontrakt studerende, underviser og universitet i mellem. Afgørelser om eksamenssnyd skal have klare konsekvenser for den studerende, som snyder, således at undervisere og studeren- de altid tager eksamenssnyd alvorligt.

Tiltag:
4.1 Bedre sagsbehandling og forebyggende indsats
Universitet skal sikre, at sagsgangen ved indberetning af eksamenssnyd er smidig og gennemskuelig. Universitet skal udarbejde og kommunikere den juridiske praksis, rettigheder og handlepligt ved mistanke om uregelmæssigheder ved eksamen, til undervisere og administrative ansatte. Herunder skal det være muligt at indkalde studerende, der bevæger sig i en gråzone, til en samtale om god akademisk praksis.

4.2 Skærpede konsekvenser ved eksamensnyd
En skærpelse af sanktioner for eksamenssnyd vil skabe et motiverende miljø, hvor studerende og undervisere vil tage problemet med akademisk uredelighed alvorligt. Det skal have en klar konsekvens at blive taget i eksamenssnyd både første og evt. efterfølgende gange.

4.3 Groft snyd ved skriftlige stedprøver er skærpende omstændighed
Skriftlige stedprøver er prøver, hvor den studerende afprøves i et fagligt genstandsfelt under overvågning, og som har til hensigt at afprøve, hvad den studerende kan præstere uden hjælp fra andre individer. Derfor er groft snyd ved skriftlige stedprøver en særligt skærpende omstændighed, som skal kunne give anledning til tidsbegrænset bortvisning uden forudgående advarsel.

1.1 Pædagogiske/eksamenstekniske tiltag
SDUUP udarbejder en oversigt over eksamensformer (rettet til studieledere, studienævn m.fl.), herunder eksamensformers alignment ift. undervisningen, som sikrer ’læringsmæssig’ troværdighed i prøven og som modvirker eksamenssnyd.
Herudover fortsætter SDUUP implementering af Værktøj til udvikling af eksamens- former i kurser, workshops og konsulentarbejde for undervisere og uddannelses- ledere på alle niveauer og intensiverer arbejdet med metoder til at præcisere og eksplicitere kriterier for bedømmelse af eksaminer (rubrics, standard setting o. lign.).

1.2. Obligatorisk kursus/kursuselement i god akademisk praksis og integritet
Dette tiltag besluttes i Uddannelsesrådet og implementeres på de enkelte fakulteter
– prodekaner er ansvarlige for implementeringen.
Deadline: efterår 2016

2.1 Kommunikationsindsats rettet mod de studerende
SDU-Kommunikation kommunikerer i samarbejde med Studieservice til de studerende bredt, at der er vedtaget principper for troværdige eksaminer, hvad der er indholdet og hvad det betyder for de studerende – Studieservice leverer indholdet i kommunikationen.
Deadline: før vintereksamen 2016-17

2.2. Kommunikationsindsats rettet mod ansatte
På SDUnet findes vejledning til ansatte om vejledningssamtaler og sagsbehandling vedr. http://www.sdunet.dk/Undervisning/Eksamen/Eksamenssnyd.aspx
Materialet kommunikeres ud til alle relevante ansatte.

2.3 Kommunikationsindsats rettet mod omverdenen
Kommunikation tilrettelægger ekstern kommunikation om principper for troværdige eksaminer og om arbejdet med at sikre troværdige eksaminer.
Deadline, vurderes af Kommunikation.

3.1 Automatisk detektering af plagiat.
IT-Service har etableret et plagiatsikringssystem som sikrer, at alle afleveringer foretaget elektronisk automatisk tjekkes for plagiat ifm. afleveringen. Alle afleveringer som de studerende har uploadet siden januar eksamen 2016 er automatisk blevet plagiattjekket og resultatet heraf er tilgængeligt på en brugervenlig side for underviseren.

3.2 Elektronisk monitorering af skriftlige stedprøver
Exam Monitor er implementeret i januar 2015 på alle fakulteter for alle relevante eksaminer. Bemærk, at Exam Monitor ikke fungerer på alt udstyr, herunder iPads og tablets, hvorfor anvendelse heraf, jf. SDU’s regelsæt for skriftlige stedprøver, ikke tillades med mindre andet er angivet.
For både plagiattjek og Exam Monitor gælder stadig, at det er de faglige personer som skal og kan vurdere om de tekniske indikationerne om mistænkelig adfærd også er snyd.

3.3 Efteruddannelse af eksamensvagter.
Allerede implementeret af Teknisk service.

4.1 Bedre sagsbehandling og forebyggende indsats.
Studieservice har udarbejdet oplæg om mere smidig sagsbehandling og forebyggende indsats med samtaler om god akademisk praksis, som blev godkendt i Uddannelsesrådet i juni 2014.

4.2 (og 4.3) Skærpede konsekvenser ved eksamenssnyd
Rektor har vedtaget revideret regelsæt: Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved SDU gældende fra 1. september 2015. Regelsættet skærpes, idet en grov overtrædelse såsom snyd ved skriftlige stedprøver kan medføre bortvisning i førstegangstilfælde.

Principperne sigter imod, at der inden for de fire indsatsområder udvikles og igangsættes en koordineret indsats, der samlet vil kvalitetssikre eksaminerne. Herunder skal det både sikres, at udprøvningen er bedst muligt tilpasset til læringsforløbet, og at plagiat og anden eksamenssnyd forebygges, opdages og sanktioneres.


* Fælles værdigrundlag

Sidst opdateret: 05.11.2023