Skip to main content
Hjælp og vejledning

Eksamensuregelmæssighed (eksamenssnyd)

Hvis du snyder dig til en bedre karakter, devaluerer dette både dit og dine medstuderendes eksamensbevis, samtidig med at du også snyder dig selv. På SDU værner vi om troværdigheden af vores eksamensbeviser, og eksamenssnyd anses derfor som en uacceptabel handling. 

Vedr. brug af kunstig intelligens

Læs mere om brugen af generativ kunstig intelligens (generativ AI) på SDU her.

En eksamensuregelmæssighed sanktioneres efter disciplinærregelsættet  (link til reglerne).

Hvis du ikke overholder de regler, der er for den pågældende eksamen, regnes dette for en eksamensuregelmæssighed, også kaldet eksamenssnyd, uanset om reglerne er overtrådt forsætligt eller uforsætligt.

Læs mere her.

Ved mistanke om en eksamensuregelmæssighed vil sagen blive fremsendt til din studieleder, som kan indberette sagen til dekanen på din uddannelse. Inden en afgørelse vil blive truffet, vil du få sagens materialer fremsendt i partshøring, og her vil du få mulighed for at udtale dig i sagen.

Læs mere her.

Hvis SDU vurderer, at du ikke har overholdt reglerne for en eksamen, vil du blive tildelt en sanktion, som spænder fra en advarsel til en midlertidig eller permanent bortvisning fra SDU. Derudover vil du skulle op til eksamen i det pågældende fag igen, og du vil have brugt et eksamensforsøg.

Læs mere her.

Det er alene dit ansvar at holde dig orienteret om eksamensafholdelsen og de tilknyttede regler i de enkelte fag. Universitetet antager, at du som studerende kan arbejde selvstændigt og har gjort dig bekendt med reglerne for god akademisk skik og praksis samt de gældende regler for den pågældende eksamen.

Læs mere her.

Eksamener og den studerendes endelige eksamensbevis skal være et indiskutabelt bevis på den studerendes kompetencer, som er erhvervet på SDU. Du kan herunder læse mere om hvilke principper SDU arbejder med for at sikre, at studerende ikke aflægger eksamen på uredelig vis.

Læs mere her.

Du kan kontakte Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via uddannelsesjura@sdu.dk eller på hverdage på telefon 6550 4470.

 

Sidst opdateret: 14.09.2023