Skip to main content

Ikke afleverer eller ikke består

Hvis du ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, eller hvis du ikke består, bruger du et eksamensforsøg. Du skal udarbejde en ny specialekontrakt med en ændret projektbeskrivelse og en ny afleveringsfrist for specialet.

Hvis du ikke afleverer  eller ikke består specialet, skal du aflevere en ændret projektbeskrivelse.

Ikke afleverer
Hvis du ikke afleverer specialet, skal du senest 14 dage efter den oprindelige afleveringsfrist, indgå en specialekontrakt med en ændret projektbeskrivelse og en frist efter yderligere 3 måneder. Hvis du fx skulle aflevere 1. juni, vil den nye kontrakt løbe fra 15. juni og afleveringsfristen vil være 15. september.

I tabellen er vist fristen for revideret specialekontrakt og afleveringsfrist for 2. forsøg, hvis din oprindelige afleveringsfrist var hhv. 1. juni/2. januar.

 Ikke afleverer:    
Afleveringsfrist 1. forsøg Frist for revideret specialekontrakt  Afleveringsfrist 2. forsøg 
 1. juni 15. juni 15. september
 2. januar 17. januar 17. april

Samme frister er også gældende, hvis du afleverer et speciale, der ikke lever op til de formelle krav fastsat i specialets fagbeskrivelse (omfang etc.) og dit speciale dermed kan afvises uden bedømmelse.

Ikke består
Hvis du ikke består specialet, skal du senest 14 dage efter offentliggørelsen af dit resultat, indgå en specialekontrakt med en ændret projektbeskrivelse og en frist efter yderligere 3 måneder. 

Hvis du har afleveret dit speciale 1. juni/2. januar iht. de formelle krav fastsat i specialet fagbeskrivelse (omfang etc.), men ikke bestået, er fristerne følgende:

 Ikke består:    
Afleveringsfrist 1. forsøg Frist for revideret specialekontrakt  Afleveringsfrist 2. forsøg 
 1. juni 15. august 15. november
 2. januar 15. februar 15. maj

Den reviderede specialekontrakt udfylder du via SPOC (Tidligere henvendelser -> Genåbn for 2./3. forsøg)

Du har 3 måneder til at revidere specialet iht. den nye specialekontrakt og ændrede projektbeskrivelse. Uanset om du indgår en ny specialekontrakt eller ej, løber 3-måneders fristen fra den dato, hvor den nye kontrakt senest skulle være indgået, se punkt 1. 

Hvad er en ændret projektbeskrivelse?

Ministeriet har i brev af 13. juli 2007 udtalt, at der med ændret opgaveformulering (projektbeskrivelse) forstås,

»at den studerende ikke skal begynde forfra med sit speciale, hvis afleveringsfristen ikke overholdes, men at universitetet ud fra en faglig vurdering skal ændre opgaveformuleringen på en sådan måde, at det svarer til en arbejdsbelastning på yderligere 3 måneder. Dette gælder uanset specialets normering. Den ændrede opgaveformulering skal således justeres i lyset af indholdet af det enkelte speciale – og kan fx være en større eller mindre tilføjelse, ligesom det (som udgangspunkt) ikke er hensigten, at studerende skal begynde forfra med nye eksperimentelle forsøg.«

Det ekstra arbejde kan fx være mere empiri, nye teorier og metoder, flere analyser etc.

Krav til ændret projektbeskrivelse
I den nye projektbeskrivelse skal du beskrive det arbejde, der er tilføjet i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse.

Hvis du ikke har fået godkendt en kontrakt og projektbeskrivelse
Hvis du ikke har indsendt en kontrakt og fået godkendt din projektbeskrivelse i forbindelse med dit 1. forsøg, vil omfanget af de 3 måneders yderligere arbejdsbelastning til dit 2. og 3. forsøg, blive udmålt som et øget sideantal for dit speciale. Læs mere i din studieordning.


Du skal aflevere specialekontrakten og projektbeskrivelsen via SPOC:

  • Specialekontrakten redigerer du via SPOC : Gå til: Tidligere henvendelser (øverste højre hjørne) --> Find din specialekontrakt --> Klik på den gule knap med teksten ”Genåbn for 2. eller 3. forsøg”
  • Den reviderede projektbeskrivelse uploader du i pdf-format på samme sted. Det skal tydeligt fremgå hvilke ændringer, der er foretaget. 

Specialevejleder og studieleder godkender specialekontrakten og projektbeskrivelsen. Er det ikke tydeligt, hvilke 3 måneders ekstra arbejde, der er tilføjet, vil specialekontrakten og projektbeskrivelsen ikke blive godkendt.


Ved et nyt forsøg skal du kontakte din specialevejleder og snakke om de ændringer, du skal foretage i projektbeskrivelsen og det videre forløb.

Din specialevejleder skal godkende specialekontrakten og den ændrede projektbeskrivelse.  Hvis du skriver sammen med andre, skal I aflevere én specialekontrakt pr. gruppe.


Du kan læse mere om humanioras regler for specialer i din studieordning og i specialets fagbeskrivelse. 

Har du brug for hjælp?

Sidst opdateret: 09.11.2023