Skip to main content

Merit

Få et fag fra en anden uddannelse overført til denne uddannelse

Har du tidligere bestået en uddannelse eller dele af én, kan du søge om at få fag overført til din uddannelse på SDU – det kaldes merit.

Det kan også være, at du ønsker at tage fag eller tilvalg på et andet universitet eller måske ønsker du et individuelt tilrettelagt tilvalg? I den forbindelse skal du søge om en forhåndsgodkendelse – det kaldes forhåndsmerit.

Har du gennemført en del af en uddannelse skal du søge startmerit
Har du tidligere bestået dele af en uddannelse (ét eller flere kurser), men ikke afsluttet uddannelsen, skal du søge om at få kurserne overført til din uddannelse på SDU. Det er et lovkrav og kaldes startmerit.

Det skal du sende med din ansøgning

 • Angiv hvilken uddannelse, du tidligere har læst
 • Indsæt link til en studieordning eller fagbeskrivelser for de kurser, du har bestået
 • Upload eksamensudskrift for de beståede kurser


Søg startmerit senest 1. oktober

Du skal søge hurtigst muligt og senest den 1. oktober det år, hvor du er optaget på SDU. Årsagen er, at du måske kan få startmerit for kurser allerede på 1. semester.  Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om startmerit.

Har du tidligere gennemført en hel uddannelse kan du søge merit, hvis du ønsker det
Har du tidligere bestået en hel uddannelse, kan du vælge at søge om at få kurserne overført til din uddannelse på SDU. Det kan fx være enkelte kurser eller hele semestre. På den måde kan du måske forkorte din nye uddannelse tidsmæssigt.

Niveauet og indholdet skal matche
Du kan søge merit for kurser, der er på samme niveau (dvs. bachelor- eller kandidatniveau) og hvor indholdet kan ligestilles med indholdet på din uddannelse på SDU. Det betyder, at det er nemmere at få merit for valgfag end for obligatoriske kurser. Obligatoriske kurser har ofte en detaljeret kursusbeskrivelse, mens valgfag er mere åbne.  Det er kun i begrænsede tilfælde, at du kan få merit for kurser, der ikke er på bachelor- eller kandidatniveau.

Du kan ikke få merit for kurser på samme uddannelse
Har du fx taget et kursus på din bacheloruddannelse, og du sidenhen vælger et sidefag hvor det samme kursus indgår, kan du ikke få det til at tælle med to gange.  

Du skal søge via SPOC  og vælge blanketten: Ansøgning om godkendelse af merit.

Du skal søge om forhåndsmerit, hvis du ønsker at:

 • studere i udlandet.
 • tage kurser på andre universiteter som gæstestuderende.
 • tage dit sidefag/tilvalg på et andet universitet.

Orienter dig i uddannelsens forløbsmodel
Før du søger, er det en god idé, at du orienterer dig i uddannelsens forløbsmodel. Her får du fx et overblik over hvor mange valgfrie elementer som indgår i din uddannelse og anbefalinger til, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at studere i udlandet.

Retningslinjer

 • Du kan søge forhåndsmerit for kurser, der er på samme niveau som din uddannelse på SDU (dvs. bachelor- eller kandidatniveau).
 • Kursernes indhold skal kunne ligestilles med indholdet på din uddannelse på SDU:
  • Ønsker du forhåndsmerit for obligatoriske kurser, skal kurserne være i tråd med de obligatoriske kursers fagbeskrivelse.
  • Ønsker du at få forhåndsmerit for valgfag, er der færre begrænsninger, men de meritterede kurser skal dog også ligge indenfor valgfagets rammer.
  • Kurserne skal minimum have samme ECTS-vægtning som de tilsvarende kurser i din forløbsmodel. 
  • Udenlandske kurser skal ofte ses som en ’pakke’, der samlet set skal vægte 30 ECTS = et semester.

Søg gerne om flere forskellige muligheder
Det kan være en god idé, at du søger om forhåndsmerit for flere forskellige muligheder og kombinationer i tilfælde af, at du ikke får dit første ønske opfyldt. 

Når du har fået forhåndsmerit

 • ... kan du søge om optagelse på kurser på andre universiteter i ind- eller udland.
 • ... kan du få underskrevet ”Learning Agreement” via SPOC (Learning Agreement skal du bruge som Erasmus-studerende).

Hvis kurser ikke oprettes eller du ikke bliver optaget
Hvis kurser ikke bliver oprettet eller du ikke bliver optaget, skal du søge om ændring af din forhåndsmerit hurtigst muligt. For forårets kurser skal du søge senest den 1. januar og for efterårets kurser senest den 1. august.

Send dit eksamensbevis, når du har bestået kurserne
Hvis du har taget kurser på et andet universitet skal du, når du har bestået kurserne, sende dit eksamensbevis til Uddannelsesjura & Registratur (eksamenskontoret) via SPOC.  Husk at medsende en karakterskala, hvis du har læst i udlandet. Du vil herefter få merit.

Krav til din ansøgning

 • Angiv hvilke fag, du planlægger at følge ved gæsteinstitutionen
 • Angiv hvilke fag på din uddannelse, som du mener kan meritdækkes af fag fra gæsteinstitutionen
 • Vedlæg fagbeskrivelser for fagene ved gæsteinstitutionen

Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit.

Du  vil læse et kursus på SDU, som ikke indgår i din uddannelse 
Hvis du vil læse et kursus på SDU, som ikke indgår i din studieordning, eller et valgfag, som ikke er godkendt af studienævnet, skal det godkendes på forhånd i studienævnet.

 • Er kurset udbudt af et andet fakultet på SDU?
  Du skal - inden du søger forhåndsgodkendelse i studienævnet - kontakte den pågældende uddannelse og evt. søge om tilladelse til at tage kurser på uddannelsen. Det kaldes at søge om at blive intern gæstestuderende.

 • Er kurset udbudt på Humaniora?
  Det er en god idé, at du  - inden du søger om forhåndsgodkendelse i studienævnet - kontakter studiesekretæren på den pågældende uddannelse og hører, om der er plads på holdet.

 • Hvis du søger om forhåndsgodkendelse af kurser udenfor din studieordning, skal det have samme ECTS-vægtning, som det kursus, det skal erstatte.

Det skal du sende med din ansøgning

 • Angiv hvilke kurser, du planlægger at følge ved anden uddannelse
 • Angiv hvilke kurser på din uddannelse, som du mener kan meritdækkes af kurser fra anden uddannelse
 • Vedlæg fagbeskrivelse for kurser ved anden uddannelse

Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt fag på SDU.

Når du har fået godkendt kurset
Kan du tilmelde dig kurset ved at skrive til Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.

Projektorienteret forløb er et ulønnet fagligt relevant ophold i en organisation eller virksomhed. Et selvstuderet emne er en eksamen indenfor et område, som du ikke har fået undervisning i.

Hvordan gør  du?
Ønsker du et projektorienteret forløb eller et selvstuderet emne, og er det ikke i forvejen en del af din uddannelse, skal du søge om forhåndsgodkendelse, dvs. forhåndsmerit. I din uddannelses forløbsmodel kan du se, om projektorienteret forløb eller selvstuderet emne er en del af din uddannelse.  Her kan  du også se, hvilke elementer i din uddannelse, et projektorienteret forløb eller selvstuderet emne bedst kan afløse, hvis det ikke er en del af uddannelsen.

Krav til din ansøgning
Du skal fagligt begrunde din ansøgning om et projektorienteret forløb eller selvstuderet emne. Derudover skal du medsende dokumentation:

 • Projektorienteret forløb: Du skal hurtigst muligt aflevere en underskrevet projektaftale og vejlederkontrakt – se Projektorienteret forløb. Det skal fremgå af projektaftalen, hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans det har for din uddannelse. Det faglige indhold skal være i tråd med kursets fagbeskrivelse. 
 • Selvstuderet emne: Vedhæft beskrivelse af emne og petitum, som er underskrevet af din vejleder.  

Du skal søge via SPOC og vælger blanketten: Projektorienteret forløb/Selvstuderet emne.

Lav en plan B til dit projektorienterede forløb!
Det er en god idé, at du laver en plan B til dit projektorienterede forløb og søger om forhåndsgodkendelse af den i forbindelse med, at du søger om dit projektorienterede forløb. Din plan B kan fx bestå af kurser på SDU eller på andre universiteter. Skulle du være så uheldig, at du ikke når at få en aftale med en virksomhed/organisation, har du et alternativ ved hånden.

Senest den 1. august skal du give besked til Uddannelsesjura & Registratur  via SPOC, hvis du ikke har fået en aftale med en virksomhed/organisation, og du derfor ønsker at benytte din plan B.

Du søger startmerit, merit og forhåndsmerit via SPOC.

Dokumentation
Husk at vedhæfte relevante dokumenter i din ansøgning. Har du ikke dokumenterne på ansøgningstidspunktet, er det en god idé at skrive, at du eftersender dem.

Før man kan søge om meritoverførsel fra et af SDU’s partneruniversiteter, skal man være indstillet til en plads på et specifikt universitet. Læs mere om ansøgningsproceduren her.

Når du er sikret en plads på et partneruniversitet, skal du søge om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel. Du kan også søge om meritoverførsel fra andre universiteter i Danmark eller fra udenlandske universiteter.

 • Kurser vil kun blive godkendt, hvis de møder bestemte krav angående akademisk niveau og indhold .(se nedenfor).

Hvis du ved ankomst til dit udvekslingsuniversitet oplever, at mindre end 30 ECTS af de forhåndsgodkendte kurser, faktisk afvikles, skal du straks søge om godkendelse af kurser tilsvarende de manglende ECTS. Ansøgning om dette skal tydeligt vise hvilke kurser, der ikke er udbudt og hvilke supplerende kurser, du søger om at få godkendt. Anvend den samme ansøgningsblanket som til den oprindelige ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit - tidligere ansøgninger kan ikke anvendes. På blanketten skal de kurser, som ikke bliver udbudt markeres tydeligt, og de supplerende kurser, du ønsker godkendt, skal tilføjes til listen. Det er de samme krav vedrørende information om kursusbeskrivelserne, der er gældende for de supplerende fag som ved den oprindelige ansøgning.

Efter opholdet ved et andet universitet, skal du sende dokumentation for de beståede kurser til eksamenskontoret via spoc.sdu.dk.

Ansøgninger vil kun blive behandlet, hvis de møder alle nedenstående krav (nummer 1 og 2 gælder kun for forhåndsgodkendelse af meritoverførsel).
 1. Ansøgningen skal være modtaget i god tid før du har behov for godkendelsen. 
 2. Ansøgningen skal indeholde kurser svarende til 60 ECTS eller mindre. Altså – vælg de 60 ECTS omhyggeligt.
 3. Alle de krævede materialer er vedhæftet ansøgningen, som også indeholder den udfyldte blanket.
 4. De krævede materialer er
  • En udfyldt blanket via SPOC.
  • En kursusbeskrivelse for hvert kursus der imødekommer bestemte krav (se nedenstående).
 5. Alle vedhæftede filer skal være i PDF format og med navn på som krævet (se bunden af denne side).

Kolonnen ”Fagtitel” svarer til: Numrene på kurserne (1,2 osv.) og skriv navnet på hvert kursus.

Om kolonnen ”Credits/ECTS”: Hvis kurset er udbudt i credits, skal både antallet af ECTS points og credits være givet på blanketten. Yderligere skal ansøgningen indeholde en PDF-fil, der angiver den anvendte omregning fra credits til ECTS og en dokumentation heraf, for eksempel en udtalelse fra udvekslingsuniversitetet eller det internationale kontor på SDU. Hvis informationen kommer fra en hjemmeside, vedlæg venligst en PDF-udskrift af hjemmesiden til ansøgningen.

For at kunne evaluere ovenstående skal følgende information være givet for hvert kursus i en separat fil (pdf): 

 • Kursets niveau (bachelor eller kandidat)
 • Nummer og navn på kurset - skal være det samme som i blanketten.
 • Navnet på det fakultet/institut der udbyder kurset.
 • Antal ECTS eller credits   
 • Beskrivelse af indhold/læringsmål.
 • Beskrivelse af undervisning (f.eks. undervisningstimer i alt eller hver uge).
 • Obligatorisk litteratur.
 • Eksamensform.

Denne information skal være officiel fra udvekslings universitetet. Hvis det ikke er muligt at finde en kursusbeskrivelse for det kommende år, så er det OK at bruge en fra det forrige år.

Hvis kursusbeskrivelsen er hentet fra en hjemmeside, så angiv venligst et link til kursusbeskrivelsen.

Det er udvekslingsstudentens pligt at skaffe alle de nødvendige informationer. Fremsendelse af mangelfuld information vil medføre et afslag på ansøgningen da studienævnet ikke kan godkende kurset. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at kontakte en kursusansvarlig hos gæsteuniversitetet for at få fat i de nødvendige informationer.

Kursusbeskrivelsen skal være i PDF format. Hver fil skal være navngivet som følgende: <nummer i ansøgningsform>_<kursustitel>_<kursus ID (nummer)>. 

Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Se også

Studienævn for Jura, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 06.09.2022