Skip to main content

Dispensation

Alle ansøgninger skal ansøges via SPOC og svaret sendes til din studentermail. Vores mål er at sende afgørelser ud senest 14 dage efter mødet.

Ansøgninger  inkl. bilag  skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Der gælder særlige deadlines for ansøgninger om særlige prøvevilkår - se punkt nedenfor herom.

En dispensation er en tilladelse til at blive fritaget fra de regler, der gælder for din uddannelse. Du kan eksempelvis søge om dispensation til yderligere prøveforsøg, til at få længere tid til en prøve eller til at få udsat fristen for at bestå Førsteårsprøven på bacheloruddannelsen.

Hvis der er forhold, der gør, at du ikke har mulighed for at leve op til de regler, der gælder for din uddannelse, kan du søge om dispensation. Der skal foreligge usædvanlige forhold for, at du kan få dispensation. Bemærk særlige vilkår for eliteidrætsudøvere, DUF-formænd og entreprenører.

 • Vælg den blanket, som dækker den type dispensation, som du har brug for.
 • Udfyld blanketten ud fra vejledningen.
 • Redegør for hvilke omstændigheder, du mener, berettiger dig til at opnå dispensation, dvs. hvilke usædvanlige forhold er gældende for dig.
 • Vedlæg dokumentation eller skriv, at du eftersender den, hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe den til ansøgningstidspunktet.

Bemærk: Hvis du vil søge dispensation for flere regler, skal du udfylde flere blanketter. Det vil sige, at hvis du både vil søge om yderligere prøveforsøg og udsættelse af tidsfristen for Førsteårsprøven, skal du udfylde to blanketter.

Når du søger om dispensation, skal du begrunde, hvorfor du mener, der er grund til at give dig dispensation fra de gældende regler. Det betyder, at du i mange tilfælde skal redegøre for, hvilke ’usædvanlige forhold’ der gør sig gældende, og de skal dokumenteres, som oftest med en lægeerklæring.

 

Forhold betragtes som 'usædvanlige', hvis de ikke forekommer rutinemæssigt, og hvis man som studerende ikke selv kan have været/er herre over forholdet, eller har kunnet forudse det og derfor planlægge sig ud af. De usædvanlige forhold skal have haft afgørende betydning for, at det er nødvendigt at søge dispensation. Det vil sige, at der skal være direkte årsagssammenhæng mellem forholdet og det, der søges om. Det betyder bl.a. at forholdet skal have en tidsmæssig placering, så det har forhindret dig i at følge reglen. De usædvanlige forhold skal være beskrevet og dokumenteret. Usædvanlige forhold kan være egen sygdom, alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie på tidspunktet for prøven. Alle forhold skal være dokumenterede.

 

Udlandsophold og alle former for arbejde eller problemer med transport betragtes ikke som usædvanlige forhold. Undtagelsen er udlandsophold med forhåndsgodkendelse af merit. Hvis et sådant ophold dokumenteret forhindrer deltagelse i den ordinære prøve. I dette tilfælde har studienævnet praksis for at godkende, at deltagelse i prøven til omprøven i stedet for til den ordinære prøve. 

I forbindelse med en dispensationsansøgning vil der altid være tale om et konkret skøn i den specifikke sag.

Din opgave er derfor at beskrive de usædvanlige forhold på en måde, så du giver studienævnet det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag.
Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. ved en vurdering fra din læge af årsagssammenhængen mellem sygdommen, og det der søges dispensation fra.

Det kan ofte  være en god idé at medsende en studieplan over dit fremtidige studieforløb, når du søger om dispensation, f.eks. hvis du søger om udsættelse af tidsfristen for Førsteårsprøven. En studieplan er et notat, der beskriver, hvornår du planlægger at tage de resterende fag på din uddannelse. Du kan få hjælp til at lave en studieplan hos den faglige vejleder for din uddannelse. Bemærk, at det ved ansøgninger til Studienævn for Erhvervsøkonomi er påkrævet, at medsende en studieplan.

 

Når de usædvanlige forhold, der søges med baggrund i, skyldes sygdom, - en psykisk eller fysisk diagnose, skal du bruge en lægeerklæring eller anden relevant lægelig dokumentation. Dokumentationen skal vedlægges din ansøgning til studienævnet.

Lægeerklæringens udformning og indhold har betydning for, om den kan bruges som dokumentation for den eller de funktionsnedsættelser, du oplever. Det er med andre ord ikke nok, at der står i lægeerklæringen, at du er depressiv, eller at du har muskelsvind. Lægeerklæringen bør også kort beskrive, hvad diagnosen konkret betyder for dig i forhold til dit studie. 

Den lægelige dokumentation bør indeholde:

 • En beskrivelse af, at du har været syg med en eventuel beskrivelse af diagnosen/funktionsnedsættelsen 
 • En kort beskrivelse af eventuelle behandlingsforløb
 • Bekræftelse på at du er blevet tilset af lægen og denne har konstateret sygdom. Det er vigtigt, at lægen her dokumenterer at du har været syg på dagen og ikke blot informerer om, at dette er blevet lægen oplyst.
 • Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperiode og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er her vigtigt, at lægen oplyser, at du på grund af sygdom ikke har kunnet deltage i studieaktiviteter eller prøver.
 • En beskrivelse af sygdommens konsekvenser for dig og en beskrivelse af, hvad den betyder for dine muligheder for at gennemføre din uddannelse, såfremt sygdommen er af længere varighed.
 • Søger du om udsættelse af af afleveringsfristen af dit bachelorprojekt eller kandidatspeciale, bør dokumentationen indeholde informationer til en alternativ dato.

Lægeerklæringen skal ikke stiles til et bestemt studienævn/kontor, men må gerne være af en sådan karakter, at den kan bruges i flere studierelevante sammenhænge, fx både til at søge om dispensation i studienævnet, i forbindelse med sygemelding ved prøver o.a. Vi gør opmærksom på, at universitetet ikke dækker udgifterne til dokumentationen.

Vedr. SDU-regler for tilmelding til fag og prøver, studieaktivitet, tidsgrænser for seneste gennemførsel af bachelor og kandidatuddannelserne m.m. se denne side.

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din ansøgning, kan du henvende dig ved din faglig vejleder, der kan hjælpe dig med at skabe et overblik over din situation.

Har du et spørgsmål til en kommende ansøgning, har du også mulighed for at stille dit spørgsmål til studienævnssekretariatet ved at ringe til dem på +45 6550 2291 (Mandag – Fredag kl. 10:00-14:00) eller i SPOC. Klik ind på ’Studienævn’. 

 

Hvilken blanket er den rette?

Her kan du læse mere om de forskellige typer af dispensationer, så du kan vælge den rigtige blanket. Du kan også se hvilke oplysninger, du vil blive bedt om, når du udfylder blanketten.

1.-årsprøven består af et antal eksamener, som du skal bestå i løbet af den første tid på din uddannelse. Du kan læse mere om 1.-årsprøven i din studieordning.

Hvis du skal have udsat fristen for at bestå 1.-årsprøven kræver det, at du har været ude for usædvanlige forhold.

Du skal redegøre grundigt for disse usædvanlige forhold i din ansøgning.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring.  Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation.

Du har altid tre forsøg til at bestå dine eksamener. Det tæller også som forsøg, hvis man udebliver.

Hvis du skal have dispensation til yderligere eksamensforsøg kræver det, at du har været ude for usædvanlige forhold.

Du skal redegøre grundigt for disse usædvanlige forhold i din ansøgning.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation.

Du skal bestå mindst et fag hvert år. Dette er et akkumuleret krav, og man kan godt spare op ved at læse flere ECTS i et eller flere semestre. Læs  mere her.

Hvis du ønsker at få dispensation fra studieaktivitetskravet, skal du kunne dokumentere, at du i kortere eller længere tid er underlagt usædvanlige forhold, f.eks. sygdom.

Du skal redegøre grundigt for disse usædvanlige forhold i din ansøgning.

Du skal angive, hvor mange ECTS du kan bestå i hvert semester og du skal vedlægge en individuel studieplan for dit fremtidige uddannelsesforløb.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring. Det skal fremgå af din lægeerklæring, at din arbejdsevne er nedsat enten permanent eller i kortere tid.  Det skal også fremgå, hvor meget den er nedsat.  Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation.

Som studerende har du mulighed for at søge om særlige prøvevilkår, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så som ordblindhed, en brækket arm eller andet. 

Du skal vælge denne blanket "Ansøgning om særlige prøvevilkår” på spoc.sdu.dk under ”Studienævn", hvis du vil søge om ændrede vilkår for din eksamen, f.eks. hvis du vil søge om forlænget eksamenstid.
Ansøgningen skal være begrundet i psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

OBS!

 1. Denne type ansøgninger skal sendes til studienævnet  senest 30. marts for prøver udbudt i forårssemesteret / senest 30. oktober for prøver udbudt i efterårssemesteret.

  For kandidatstuderende i Esbjerg er der andre frister end dem nævnt ovenfor, fordi I følger en kvartalsstruktur. Kontakt Studieservice for mere information. 

  Vær opmærksom på, at søge i god tid. 
  Hvis du ikke søger inden fristen, kan du ikke være sikker på, at det vil være praktisk muligt at give dig de vilkår til den kommende eksamen, som du søger om. 
 2. Studienævnet har mulighed for at tildele særlige prøvevilkår til hele din uddannelse eller til et enkelt semesters eksamener. Hvis din funktionsnedsættelse er permanent, er det sandsynligt, at du vil få tildelt særlige prøvevilkår til hele uddannelsen, men hvis din funktionsnedsættelse kan ændre sig undervejs, vil dispensationen gælde for en kortere periode. 

  Vær opmærksom på, at en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse betragtes som 2 separate uddannelser. Når du skifter fra bachelor- til kandidatuddannelse, skal du derfor søge om særlige prøvevilkår igen. 
   

Hvis du søger om særlige prøvevilkår på grund af en funktionsnedsættelse er det vigtigt, at du:

 1. Medsender dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan være en lægeerklæring, en journal fra et hospital, en udredning for ordblindhed(dysleksi) eller lignende;
 2. Beskriver, hvorfor din funktionsnedsættelse betyder, at du i det konkrete tilfælde skal have særlige prøvevilkår og hvor længe du forventes at have behovet. Det er således ikke nok, at du i ansøgningen henviser til, at du får SPS-hjælp, eller at du har en diagnose.

Hvad der forventes af dig, når du har modtaget studienævnets afgørelse på særlige prøvevilkår

For dig, som har fået en afgørelse på særlige prøvevilkår: 

 • Hvis du har fået en afgørelse på særlige prøvevilkår, vil studienævnet med afgørelsen have informeret eksamensmedarbejderen om, at du skal have særlige prøvevilkår til dine eksamener. *
  Du skal derfor blot huske at tage en kopi af afgørelsen med til eksamen, så du kan vise den til eksamensvagten, hvis vedkommende spørger efter den. 
*Der kan være undtagelser, så læs altid afgørelsen grundigt igennem, så du ved, hvad der gælder for netop dine eksamener.

Hvis du vil søge om at få udsat afleveringsfristen for en eksamensopgave eller evt. have den flyttet til et andet tidspunkt, skal du bruge denne blanket. Der skal som regel være tale om usædvanlige forhold, hvis man skal have denne type dispensation, men det er også sommetider muligt at få dispensation af faglige grunde, f.eks. på grund af studierejse eller andre eksamener på samme tid.

Hvis din ansøgning henviser til usædvanlige forhold, skal de kunne dokumenteres f.eks. med en lægeerklæring.  Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Hvis din ansøgning henviser til faglige forhold, skal du redegøre grundigt for disse.

Du må kun være et år forsinket i forhold til normeret tid på en bacheloruddannelse og være et halvt år forsinket på en toårig kandidatuddannelse. Hvis du er indskrevet før 1. september 2015 er du omfattet af en overgangsordning. Læs mere her.

Hvis du ikke kan afslutte din uddannelse indenfor disse tidsgrænser, skal du kunne dokumentere, at du  har været underlagt usædvanlige forhold, f.eks. sygdom.

Du skal redegøre grundigt for disse usædvanlige forhold i din ansøgning.

Du skal angive, hvornår du kan færdiggøre din uddannelse og du skal vedlægge en individuel studieplan for dit uddannelsesforløb.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring. Du kan læse mere om kravene til lægeerklæring længere oppe på siden under 'Tjekliste til Lægeerklæring'.

Hvis du er blevet forsinket på din uddannelse, kan det ske, at der ikke længere udbydes undervisning i de fag/kurser, du mangler. Så kan det være en idé at skifte til nyeste studieordning.  Når du skifter til ny studieordning, vil de fag/kurser, som du allerede har bestået, blive meritoverført til den nye studieordning. I enkelte tilfælde kan man komme til at miste ECTS.

Når du er blevet overflyttet, kan du danne dig et overblik over dit videre studieforløb ved at lave en individuel studieplan.

 
Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Se også

Studienævn for Jura, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 18.01.2024