Skip to main content

Guide til projektorienteret forløb

GUIDE TIL PROJEKTORIENTERET FORLØB

Projektorienteret forløb er din mulighed for at få praktisk erfaring under din uddannelse. En del får studiejob i forlængelse af det projektorienterede forløb. Et praktik- eller projektsamarbejde kan derfor på flere måder have en positiv betydning for dig og dine jobmuligheder efter endt uddannelse.

Formen på dit projektorienterede forløb afhænger af din studieordning. Derfor skal du som noget af det første læse paragraffen i din studieordning angående projektorienteret forløb. Der er i nogle studieordninger mulighed for at vælge mellem et projektorienteret forløb til 10 ECTS og et projektorienteret forløb til 20 ECTS. Tiden tilbragt i virksomheden kan være den samme, ca. 8 uger á 30 timer om ugen, men projektrapportens indhold og omfang vil være forskellig.

PROJEKTSTED
Du finder selv dit projektsted. Dit projektsted kan være en dansk eller udenlandsk organisation, uddannelsesinstitution eller virksomhed. Ved projektorienteret forløb i udlandet kan du kontakte det internationale kontor for nærmere information.

Idéer til projektsteder kan bl.a. fås gennem den faglige vejleder, studie- eller karrierevejledningen eller i SDU's jobbank og hold også øje med de opslag, som formidles af  HAU, Netværksforeningen for Designstudier.

KONTAKTPERSON OG VEJLEDER
På projektstedet vil du få en kontaktperson. Kontaktpersonen vil fungere som din primære kontakt i dagligdagen. Ud over at bistå dig med faglige råd og sparring er vedkommende ansvarlig for at skabe rammerne for dit ophold i virksomheden. Du skal desuden opsøge en vejleder på universitetet. Vejlederen vil medvirke til at sikre, at de arbejdsopgaver, du skal løse i og for projektstedet, har en faglig relevans for dig. Vejlederen vil desuden vejlede dig angående udarbejdelsen af rapporten.

DET FØRSTE MØDE
Når du har skabt kontakt til projektstedet, er det vigtigt, at I afstemmer jeres respektive forventninger til hinanden. Medbring eventuelt skabelonen til projektaftalen til det første møde du holder med projektstedet. Du kan lade den være den røde tråd i samtalen. Formålet er, at I får drøftet indholdet af dine arbejdsopgaver, hvor ofte du og kontaktpersonen mødes undervejs i forløbet, hvornår forløbet begynder og slutter og andet relevant. Disse indledende drøftelser skal derefter nedfældes i en projektaftale, som indgås mellem dig, universitet og projektstedet.

PROJEKTAFTALE
Når du har en mundtlig aftale med en virksomhed, skal der udarbejdes en projektaftale, som underskrives af dig selv, din vejleder og virksomhedens kontaktperson. Blanketten kan du downloade fra din studieside. Det er vigtigt, at du sørger for, at alle punkterne i projektaftalen besvares. Det er ligeledes dit ansvar at sørge for underskrifter og kopier af den underskrevne aftale til dig selv, vejleder og projektsted. Den underskrevne aftale scannes ind og sendes til studiesekretær, Maria Guldberg. Har du spørgsmål til projektaftalen, kan du spørge din vejleder.


ARBEJDSOPGAVER
Nogle projektsteder har konkrete projekter, som de ønsker hjælp til at løse, men ofte skal du selv indkredse og definere de arbejdsopgaver og -områder, som du kunne forestille dig at varetage. Du kan derfor med fordel gøre dig overvejelser angående dine arbejdsopgaver. Kan du selv vælge, ønsker du da fortrinsvist at arbejde med opgaver, du selv har taget initiativ til. Eller forestiller dig i højere grad at løse opgaver, som virksomheden stiller dig undervejs. Du kan også overveje, om du helst vil opnå en bred viden i forhold til forskellige arbejdsområder, eller om du snarere søger et indgående kendskab til et enkelt område. Refleksion og aktiv stillingtagen fra din side af kan sikre dig det størst mulige faglige udbytte og den bedst mulige forbindelse mellem faglighed og praksis.
I projektaftalen er der indskrevet mulighed for at evaluere arbejdsopgavernes art og indhold undervejes i forløbet. Det dermed muligt at ”vokse med opgaven” på den måde at forstå, at du eventuelt starter med en bred indføring og mere generelle arbejdsopgaver for til sidst i forløbet at arbejde mere dybdegående og specifikt med en eller få arbejdsopgaver. Du kan eventuelt udarbejde en plan, hvor du sammen med kontaktpersonen planlægger, hvilke arbejdsopgaver og -funktioner du skal varetage hvornår.

RAPPORT
Du afslutter dit projektorienterede forløb med en rapport. Rapportens længde afhænger af om dit projektorienteret forløb er 10 ECTS eller 20 ECTS. 

Se bestemmelserne i din studieordning.

EVALUERING
Du vil løbende evaluere dit forløb med kontaktpersonen, men derudover skal du ved forløbets afslutning evaluere forløbet som helhed.

God fornøjelse med projektorienteret forløb! 

Virksomheden forpligter sig til at instruere den studerende om regler og rutiner i virksomheden, herunder sikkerhedsforhold, arbejds- og kommunikationsrutiner. Den studerende forpligter sig til at følge disse, således som de til enhver tid gælder for virksomhedens øvrige ansatte.
Hver uge bør den studerende og virksomheden evaluere opholdet og reviderer om nødvendigt arbejdsopgaverne. Den studerende skal orientere vejlederen om væsentlige ændringer i de i aftalen beskrevne arbejdsopgaver.

Praktik i egen virksomhed

Notat om praktik i egen virksomhed som mulighed for projektorienteret forløb på

  • BA Designkultur
  • BA Designkultur og økonomi
  • KA Designstudier
  • KA Designledelse

Formål
Fagmiljøet bag uddannelserne samt Studienævnet for Design og Turisme ønsker at understøtte studerendes mulighed for at etablere eller udvikle egen virksomhed i regi af det projektorienterede forløb, som kan tages som enten 20 eller 10 ECTS på 5. semester BA og 3. semester KA.
Notatet er skrevet med inspiration fra praksis på IVK på SDU i Odense og Slagelse. Notatet beskriver retningslinjer for, hvordan et projektorienteret forløb i egen virksomhed udmøntes inden for rammerne af de gældende disciplinbeskrivelser i studieordningerne.

Virksomheden
Virksomheden behøver ikke være etableret og CVR-registreret ved projektstart, men kan være det. Det projektorienterede forløb kan have som målsætning at udvikle en allerede startet virksomhed, men kan også afsøge mulighederne for at starte en virksomhed. Ved indgåelse af praktikkontrakten skal der foreligge en beskrivelse af forretningsidéen.
Der bør som bilag til praktikrapporten vedlægges en forretningsplan.

Netværk
Det skal af rapporten fremgå, at den studerende har indgået i netværk med andre, fået konsulentbistand eller fået sparring udefra. Det kan være i form at rådgivning inden for virksomhedsopstart og entreprenørskab, f.eks. House of Innovation, House of Design, erhvervsrådgivning, teknisk rådgivning, brancherådgivning, virksomhedsmentorer el. lign. Sparringspartnerne kan gå hen og blive samarbejdspartnere.
Rapporten bør afspejle den netværksdannelse og/eller rådgivning, der har været tale om.
Der skal foreligge en udtalelse fra mindst én rådgiver eller person i netværket, som kan kaste et eksternt lys på virksomheden/virksomhedsidéen.

Rapporten
Rapporten skal leve op til bestemmelserne i den relevante studieordning, men det er afgørende, at der lægges vægt på at karakterisere og tematisere virksomheden/forhold i virksomheden med inddragelse af teori. Den anvendte teori kan f.eks. bruges til at udfolde og uddybe en læring om, om og hvordan virksomheden er bæredygtig.

Mads Nygaard Folkmann, studieleder 30-03-16
Godkendt som praksis af Studienævnet for Design og Turisme 07-04-1

Sidst opdateret: 01.08.2022