Skip to main content

Dit studienævn

Studienævnet er et demokratisk organ. I universitetslovens § 18 står der, at Rektor skal nedsætte et eller flere studienævn for at sikre, at både de studerende og det videnskabelige personale får medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning. På Det Tekniske Fakultet har vi ét Studienævn, som består af fem studerende og fem repræsentanter fra det videnskabelige personale. Derudover deltager tre faste observatører i møderne.

Studienævnet vælger en formand fra det valgte videnskabelige personale og en næstformand fra de valgte studerende.  

Studienævnets arbejde består af følgende

  • at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer,
  • at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri,
  • at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
  • at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation, og
  • at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger.

Du kan læse referater fra Studienævnsmøder på siden Dagsordner og referater

Hvis du gerne vil have indflydelse på tilrettelæggelsen og udviklingen af vores uddannelser, kan du blive studenterrepræsentant. 


Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022