Skip to main content

Kandidatspeciale

Specialet er kandidatuddannelsens afsluttende del og har et omfang på 30-40 ECTS (45 ECTS for studerende optaget på 4+4 ph.d.-uddannelsen).
Specialet er den del af kandidatuddannelsen, hvor du selvstændigt dokumenterer evnen til at identificere, analysere og kritisk bearbejde ingeniørfaglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag. Hvis dit speciale indeholder eksperimentelt arbejde, skal du demonstrere en evne til at planlægge og gennemføre et praktisk orienteret projekt inden for en afgrænset tidsperiode. Specialet dokumenterer endvidere din evne til at afgive en skriftlig afrapportering af det gennemførte arbejde.


Specialestudiet består af følgende elementer:

  1. Projektet, eksperimentelt og teoretisk arbejde

  2. En specialerapport, der afleveres til bedømmelse og indgår i specialeeksamen.

  3. En specialeeksamen.

Selve specialearbejdet består af udarbejdelse af problemformulering og hypoteser, litteratursøgning og -læsning, evt. eksperimenter, behandling af resultater m.m. og er i høj grad den del af studiet, hvor den studerende får mulighed for at beskæftige sig med sit specifikke interesseområde.

Du skal selv - i god tid - finde en specialevejleder fra Det Tekniske Fakultet. Som udgangspunkt skal hovedvejlederen være ansat ved Det Tekniske Fakultet. Evt. medvejleder kan være ansat ved et andet fakultet. Alle fakultetets professorer, lektorer og adjunkter kan fungere som hovedvejledere. Ph.d.-studerende kan kun fungere som medvejledere.

Vejlederen har det formelle ansvar at vejlede dig fagligt under specialeprocessen og skal deltage i den afsluttende specialeeksamen. En vejleders rolle er at vejlede gennem hele projektperioden gennem en løbende dialog med den studerende.

Hvis du vælger at skrive specialet i samarbejde med en virksomhed, har du måske en vejleder på det pågældende sted (også kaldet en ekstern vejleder). I sådanne tilfælde skal du også være tilknyttet en hovedvejleder ved Det Tekniske Fakultet. Det er hovedvejlederen, der sikrer, at specialet lever op til de normer, der gælder for specialer udført ved Det Tekniske Fakultet.

Samarbejde om et projekt skal baseres på en aftale mellem de(n) studerende og virksomheden. Der behøver ikke være direkte kontakt mellem vejleder/ne og virksomheden i forløbet, men det er vigtigt at hovedvejleder er bekendt med virksomhedens mål og bidrag i projektet.

Det kan være, at du i forbindelse med samarbejdet med virksomheden får udleveret virksomhedsdata eller andre fortrolige oplysninger, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort i specialet. I et sådant tilfælde vil virksomheden sandsynligvis bede dig om at indgå en fortrolighedsklausul (Non-Disclosure Agreement, sk. NDA). En fortrolighedsklausul medfører, at dit speciale ikke bliver offentliggjort.

Læs mere om NDA/hent skabeloner her.

Når du afleverer specialet, skal du vedhæfte en evt. fortrolighedsklausul som et separat, navngivet bilag til specialet også selv om fortrolighedsklausulen kun er indgået mellem dig og virksomheden.  Det er i sidste ende dit ansvar for dermed at sikre, at SDU bliver orienteret om virksomhedens ønske om ikke at offentliggøre specialerapporten.Specialet kan udføres af 1-2 studerende. I særlige tilfælde kan specialet udføres af op til 3 studerende. Dette kræver dog uddannelseslederens særlige tilladelse. For specialerapporten gælder, at det tydeligt skal fremgå hvilke sammenhængende dele, hver studerende er ansvarlig for.

Hvis I er 2-3 studerende, der skriver sammen, er det meget vigtigt, at I laver en fælles specialekontrakt (se Tilmelding og Afgangsprojektkontrakt neden for). Én af jer skal oprette kontrakten og starte med de at angive medforfatteren/rne som det første. Man kan desværre ikke tilføje andre medforfattere senere.  I må ikke lave separate kontrakter, hvis I reelt skriver sammen - hvis  I laver separate kontrakter, kan I ikke aflevere en fælles projektrapport!

Tilmelding

Du skal tilmelde dig til specialet for at kunne indgå specialekontrakt. Tilmelding til specialet finder sted sammen med øvrig undervisningstilmelding via selvbetjeningen inden for de fastsatte tidsrammer. Du modtager et brev i din studentermail, når tiden for undervisningstilmelding nærmer sig. Tilmelding til specialet medfører også, at du er bundet af Fakultetets fastlagte projektperiode og afleveringsfrister. Du skal søge om studienævnsdispensation ved at benytte dig af ansøgningsskemaet TEK Andre ændringer af afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt, hvis du ikke kan overholde den fastlagte projektperiode. Du finder nærmere information om Studienævnet på https://mitsdu.dk/da/tek/studienaevn

OBS du skal opfylde forudsætningerne for at få lov til at skrive speciale. Forudsætningerne er følgende:

  • 30 ECTS speciale: Du skal have bestået alle øvrige fag på uddannelsen, på nær 5 ECTS valgfag
  • 40 ECTS speciale: Du skal have bestået alle fag på 1. og 2. semester af kandidatuddannelsen.

Du skal søge om studienævnsdispensation, hvis du ikke opfylder forudsætningerne og du fortsat ønsker at skrive speciale. Brug venligst ansøgningsskemaet TEK Ansøgning vedr. manglende forudsætninger for at følge fag. Vær venligst opmærksom på, at Studienævnets praksis er restriktiv i denne forbindelse. Du finder nærmere information om Studienævnet på https://mitsdu.dk/da/tek/studienaevn

Specialekontrakt

Efter tilmelding kan du indgå en TEK Specialekontrakt (https://spoc.sdu.dk -> Studiesekretariat  -> Specialevejlederaftaler).  

OBS Hvis I er 2-3 studerende, der skriver sammen, skal kun den ene af jer udfylde kontrakten og angive de to andre som medforfattere som det første. Man kan desværre ikke tilføje andre medforfattere senere. 

Der kan ikke længere laves ændringer i kontrakten, når den er sendt til godkendelse. Derfor er det vigtigt, at du tjekker, at de angivne oplysninger er korrekte, før du trykker på "Gem og send".

Specialets problemformulering udarbejdes i samarbejde med vejlederen. Du skal sende specialekontrakten til godkendelse senest den 31. august, hvis din projektperiode starter den 1. september og senest den 31. januar, hvis din projektperiode starter den 1. februar. Hvis din uddannelse har angivet en tidligere dato for dette, skal du overholde den af uddannelsens angivne dato for afsendelse af specialekontrakten.

Kontrakten sendes til godkendelse hos din evt. medforfatter, vejleder, uddannelsesleder og studieleder. Når også disse har godkendt kontrakten, får du besked herom til din SDU-mail. Hvis din medforfatter, vejleder, uddannelsesleder eller studieleder afviser kontrakten, bliver den sendt retur til dig, og du skal lave de foreslåede ændringer. Derefter kan du gensende kontrakten til godkendelse.

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at finde emnet for specialet og komme i gang med projektet. Det, at du ikke kommer i gang ved semesterstart, udgør ikke usædvanlige forhold, der kan begrunde en dispensation fra afleveringsfristen.


Studerende, der er indskrevet på en uddannelse, der udbydes på dansk, kan skrive specialet på dansk eller på engelsk. Hvis vejlederen ikke taler dansk, skal specialet skrives på engelsk. Studerende, der er indskrevet på en uddannelse, der udbydes på engelsk, skal skrive specialet på engelsk.

Specialerapporten skal indeholde et resume på engelsk. Er rapporten skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i bedømmelsen.

Det Tekniske Fakultet har ikke generelle krav ift. specialets omfang, angivet som antal tegn eller sider. Din uddannelse kan dog have uddannelsesspecifikke krav. Kontakt venligst din uddannelseskoordinator for yderligere oplysninger om uddannelsesspecifikke krav.

Du skal udfylde en vejledningsplan løbende mens du skriver speciale. Den udfyldte vejledningsplanen skal afleveres samtidigt med specialet. Vejledningsplanen skal følges fra start. Du finder vejledningsplanen her.

Afleveringsfristen for specialerapporten fremgår af specialekontrakten. Hvis du har fået dispensation til udsættelse, fremgår afleveringsfristen af dispensationsafgørelsen.

Afleveringsfristen er bindende. Hvis usædvanlige forhold forhindrer dig i at aflevere specialet rettidigt, skal du senest en måned før den officielle afleveringsfrist søge Studienævnet dispensation til udsættelse. Se mere under afsnittet ”Ændringer i specialekontrakten ” nedenfor. 

Specialerapporten må ikke indeholde cpr-numre, heller ikke dit eget. Du skal i stedet oplyse dit navn på forsiden. Hvis der er flere forfattere til specialet, skal alle forfatteres navne fremgå af forsiden. 

Specialerapporten skal afleveres elektronisk i Digital Eksamen, https://digitaleksamen.sdu.dk/. Rapporten skal afleveres som ét samlet pdf-dokument. Bilag skal afleveres som separat/e fil/er. Evt. fortrolighedsklausul skal fremgå af et separat bilag i pdf-format. Hvis du har særlige bilag, som ikke kan afleveres i pdf-format (fx programkode, film og lignende), kan disse bilag uploades som en samlet zip-fil sammen med pdf-dokumentet . Derudover kan evt. store tegninger afleveres i papirformat hos det pågældende studiesekretariat, forudsat at du har lavet en forudgående aftale om dette med din vejleder.

Kun et eksemplar af specialet afleveres: hvis I er flere studerende, som skriver sammen, skal I på forhånd aftale, hvem af jer der afleverer specialet på Digital Eksamen. 

Når du afleverer din specialerapport, vil du blive bedt om at angive en titel på dit projekt. Det er meget vigtigt, at du angiver den nøjagtigt samme titel, som er godkendt på din specialekontrakt, da titlen vil blive overført til dit eksamensbevis. Det er obligatorisk, at du angiver den engelske titel. Det er frivilligt, om du også ønsker at angive den danske titel. 

Samtlige studerende, der skriver sammen, modtager en kvittering i studentermailen. Det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen, da det er din dokumentation for rettidig aflevering.

Alle specialer bliver plagiattjekket.

I forbindelse med at du består din specialeeksamen, modtager du en mail fra thesis.sdu.dk. Her bedes du om at tage stilling til, i hvilket omfang specialet kan udlånes fra SDU's bibliotek. Hvis du har indgået en fortrolighedsklausul, skal du huske at angive dette (se afsnittet ”Specialet udført i samarbejde med en virksomhed” for nærmere oplysninger). Ændringer titel og/eller problemformulering

Hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at specialet tager en anden drejning end først antaget, kan du ændre titlen eller problemformuleringen ved at udfylde følgende formular: TEK Titelændring samt ændring af problemformulering - afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt (https://spoc.sdu.dk -> Studiesekretariat ->  Øvrige blanketter ). 
Ændringerne skal godkendes af din vejleder. Når dette er sket, får du besked herom til din SDU-mail. 

En godkendelse af titelændring eller ændret problemformulering kan som udgangspunkt ikke berettige en dispensation til udsættelse af den fastlagte afleveringsdato.

Vær venligst opmærksom på, at du skal have søgt om titelændring inden du afleverer specialet til bedømmelse.

Udsættelse af afleveringsfrist og andre ændringer i specialekontrakten

Du skal ligeledes søge om studienævnsdispensation, hvis der sker andre ændringer i forhold til specialekontrakten, fx behov for udsættelse af afleveringsfristen. Disse ændringer skal være begrundet usædvanlige forhold. Du søger om dispensation ved at udfylde  ansøgningsskemaet: TEK Andre ændringer af afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt (https://spoc.sdu.dk -> Studienævn - > Dispensation ). Du finder nærmere information om Studienævnet på siden https://mitsdu.dk/da/tek/studienaevn

Dispensationsansøgninger til ændring af specialekontrakten skal som udgangspunkt være modtaget af Studienævnssekretariatet senest en måned før den fastsatte afleveringsdato.

Vejlederændringer

Hvis du af en eller anden grund skal have en ny specialevejleder, skal du bede din uddannelseskoordinator om at bekræfte uddannelsens godkendelse af dette over for studienævnssekretariatet.

Specialeeksamen afholdes inden for 6 uger fra den dato, specialet er blevet afleveret.

Specialeeksamen indledes normalt med en præsentation af det udførte speciale. Oven på præsentationen eksamineres i rapport og præsentation.

Ved eksamen medvirker ud over vejleder(e) en ekstern censor som bedømmer. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen for specialeafhandlingen og den mundtlige eksamination, og karakteren meddeles den studerende umiddelbart efter eksamen.

Bedømmelsen af specialet angår primært det faglige indhold. Stave- og formuleringsevne (uanset sprog) indgår med begrænset vægt, medmindre der er tale om ganske omfattende markante afvigelser fra en normal faglig sprogbrug. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne regel.

Hvis du ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, mister du et eksamensforsøg og du skal indgå TEK Speciale, tillægskontrakt (via https://spoc.sdu.dk -> Studiesekretariat -> Specialevejlederblanketter) inden for to uger fra den fastsatte afleveringsdato. Du skal vedhæfte en udvidet opgaveformulering til tillægskontrakten. Den udvidede opgaveformulering skal være inden for det oprindelige emneområde og den skal – uanset specialets normering – svare til en arbejdsbelastning på yderligere tre måneder. Du kan få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg.

Hvis du ikke består specialeeksamen, skal du indgå TEK speciale, tillægskontrakt (via https://spoc.sdu.dk -> Studiesekretariat -> Specialevejlederblanketter ) inden for to uger fra prøvedatoen. Du skal vedhæfte en udvidet opgaveformulering til tillægskontrakten. Den udvidede opgaveformulering skal være inden for det oprindelige emneområde og den skal – uanset specialets normering – svare til en arbejdsbelastning på yderligere tre måneder. Du kan få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022