Skip to main content

Særlige prøvevilkår

Hvis du

  • har en psykisk funktionsnedsættelse
  • har en fysisk funktionsnedsættelse
  • andet modersmål end dansk
  • ønsker at deltage i en eksamen inden for 2 måneder efter at have født

kan studienævnet kompensere dig for dette ved at bevillige eksempelvis forlænget prøvetid ved skriftlige eksamener, forlænget forberedelsestid ved mundtlige eksamener med angivet forberedelsestid, hjælpemidler såsom CD-ORD, høretelefoner og/eller opsætning af afskærmning omkring din plads ved skriftlige eksamener. Tilladelsen til at anvende relevante hjælpemidler ved ordblindhed omfatter som udgangspunkt ikke brugen af tale-til -test ved skriftlige stedprøver.

Det er vigtigt, at dine særlige prøvevilkår ikke medfører, at det faglige niveau ændres, eller at fagets kompetencemål ikke opfyldes.

Hvis du har en kronisk funktionsnedsættelse, og Studienævnet vurderer, at det er nødvendigt med særlige prøvevilkår for at ligestille dig med andre i prøvesituationen, vil dispensationen gælde for hele din uddannelse. Det betyder, at du kun skal søge om dispensation en gang i løbet af din uddannelse. Hvis du har fået særlige prøvevilkår på din bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, skal du være opmærksom på, at du skal søge om ny dispensation, hvis du starter på en kandidatuddannelse.

Hvis der derimod er tale om en tidsbegrænset funktionsnedsættelse, fremgår det af Studienævnets afgørelse, hvor længe / i forbindelse med hvilke eksamener dispensationen gælder. 

Du søger om særlige prøvevilkår i SPOC via https://spoc.sdu.dk -> Studienævn -> Dispensation -> Ansøgning om særlige prøvevilkår.

Du skal have søgt om særlige prøvevilkår senest den 1. oktober til prøver, der afholdes i vintereksamensperioden, og den 1. marts til prøver, der afholdes i sommereksamensperioden. Hvis du søger senere, tages der forbehold for, at det ikke er praktisk muligt at tilbyde de særlige prøvevilkår til næstkommende eksamensperiode. 

Du skal vedhæfte relevant dokumentation for funktionsnedsættelsen f.eks. SPS-redegørelse om støttebehov, en ordblindetest eller en lægeerklæring.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022