Skip to main content

In-Company Projekt (Projektorienteret virksomhedsforløb)

Kravene til et In-Company projekt er meget anderledes end kravene til f.eks. et praktikophold på en diplomingeniøruddannelse. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig godt ind i dem, inden du tilmelder dig projektet.

In-Company projekt er et valgfag på kandidatuddannelsens 3. semester, og har et omfang svarende til 15 ECTS-point. Aktiviteten gennemføres i perioden: den første hverdag i september til den første hverdag i januar eller den første hverdag i februar til den første hverdag i juni.

Projektet, som skal være relevant i forhold til dit studie, skal være velafgrænset og på et niveau svarende til undervisningsforløb på kandidatniveau på universitetet.

Der er tale om et individuelt projekt. Du kan altså ikke skrive projektrapporten sammen med en medstuderende. I kan godt arbejde med det samme projekt, men i så fald skal både projektbeskrivelsen og -rapporten være individuelle.

For at et In-Company projekt kan blive godkendt, skal du have stillet arbejdsplads / faciliteter til rådighed i virksomheden 2 dage om ugen de 15 uger, et semester varer.
Ligeledes skal virksomheden stille en faglig vejleder til rådighed for dig. Denne virksomhedsvejleder skal have en passende faglig uddannelse for at kunne yde den nødvendige vejledning.

Virksomheden skal som udgangspunkt være placeret i Danmark, da du skal følge fysisk undervisning på SDU i fagene udbudt på 3. semester af civilingeniøruddannelsen sideløbende med projektet. In-Company Project må med andre ord ikke lede til en studietidsforlængelse.

Da et In-Company projekt erstatter et fag på SDU, er der en række krav til det faglige niveau og det skal godkendes af studienævnet forud for igangsættelse.

Et In-Company projekt skal indeholde en projektbeskrivelse, som beskriver det problem/den opgave, der skal løses i samarbejde med virksomheden.  Ligeledes skal den indeholde formål eller mål – gerne flere – og inkludere metoder, som skal implementeres i projektet. Projektbeskrivelsen skal kunne lede til en akademisk rapport, som indeholder såvel et veldefineret problem og litteraturstudier, og som demonstrerer din evne til at beskrive og forklare teori og metoder implementeret i projektet.

Projektbeskrivelsen udvikles i et samarbejde mellem dig, virksomheden og en SDU-vejleder.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig til In-Company Project sammen med øvrig undervisningstilmelding via selvbetjeningen hhv. den 20.-30. november for forløb udbudt i forårssemestret og den 20.-30. maj for forløb udbudt i efterårssemestret. Tilmelding til In-Company Project medfører, at du er bundet af Fakultetets fastlagte projektperiode (hhv. fra den første hverdag i september til den første hverdag i januar og fra den første hverdag i februar til den første hverdag i juni) og afleveringsfrister (hhv. den første hverdag i januar og den første hverdag i juni). Du skal søge om dispensation, hvis du ikke kan overholde den fastlagte projektperiode.

OBS! Du skal opfylde forudsætningerne for at få lov deltage i In-Company Project. Med andre ord skal du have bestået alle fag på 1. og 2. semester af kandidatuddannelsen, INDEN du påbegynder forløbet. Du skal søge om studienævnsdispensation, hvis du ikke opfylder forudsætningerne og du fortsat ønsker at deltage i forløbet. Brug ansøgningsskemaet TEK Ansøgning vedr. manglende forudsætninger for at følge fag. Vær venligst opmærksom på, at Studienævnets praksis er restriktiv i denne forbindelse. Du finder nærmere information om Studienævnet på https://mitsdu.dk/da/tek/studienaevn

Du finder fagbeskrivelsen for In-Company Project i dit fagudbud. Fagbeskrivelsen indeholder bl.a. information om eksamensformen.

Vær opmærksom på, at du ikke kan skrive et speciale på 40 ECTS-point, hvis du tilmelder dig In-Company Project.

Aftale om projekt i virksomhed

Efter tilmelding skal du indgå In-Company-kontrakten, dvs. TEK Aftale om projekt i virksomhed  (https://spoc.sdu.dk -> Studiesekretariat -> Projekt- og praktikorienteret forløb).  

Aftalen udfyldes i samråd mellem dig, SDU-vejleder og vejleder i virksomheden. Aftalen videresendes automatisk til Studienævnets godkendelse, når alle ovennævnte har godkendt kontrakten. Du modtager en studienævnsafgørelse i din SDU-mail, når sagen er afgjort. Få nærmere information om hvornår du kan forvente afgørelsen.

Der kan ikke længere laves ændringer i kontrakten, når den er sendt til godkendelse. Derfor er det vigtigt, at du tjekker, at de angivne oplysninger er korrekte, særligt virksomhedsvejlederens kontaktoplysninger, før du trykker på "Gem og send".

Du skal have indsendt din Aftale om projekt i virksomhed til studienævnsgodkendelse i god tid:

  • gerne inden den 15. juni, og allersenest den 15. august for forløb, der påbegyndes den 1. september
  • gerne inden den 15. december, og allersenest den 15. januar for forløb, der påbegyndes den 1. februar.

Aftalen skal være godkendt af Studienævnet, før du på begynder dit In-Company Project.


Du skal selv - i god tid - finde en SDU-vejleder fra Det Tekniske Fakultet. Som udgangspunkt skal hovedvejlederen være ansat ved Det Tekniske Fakultet. Evt. medvejleder kan være ansat ved et andet fakultet. Alle fakultetets professorer, lektorer og adjunkter kan fungere som hovedvejledere. Ph.d.-studerende kan kun fungere som medvejledere.

Vejlederen har det formelle ansvar for at vejlede dig fagligt under projektet og skal deltage i den afsluttende mundtlige eksamen. En vejleders rolle er at vejlede gennem hele projektperioden gennem en løbende dialog med dig.

Et In-Company projekt er ulønnet

Der må ikke ydes løn i forbindelse med projektet, og derfor er det ikke tale om en ansættelse.

Efterfølgende aftale om en mindre erkendtlighed er tilladt. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen skriver følgende: Erkendtligheden ydes ikke som en på forhånd fastsat indkomst, som du kan regne med at modtage i lighed med løn. Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give en erkendtlighed.
Beløbet må ikke være højere end max 3.000 DKK om måneden.

Som supplement til projektbeskrivelsen kan virksomheden indgå en supplerende NDA (= fortrolighedsklausul), hvis der er behov for fastsættelse af nærmere regler vedr. rammerne for projektet, herunder fortrolighed og rettigheder, mellem virksomheden og den studerende.

Læs mere om NDA/hent skabeloner her.

OBS: Alle SDU’s medarbejdere, herunder vejledere og uddannelsesledere, er omfattet af tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven. Dermed er der meget sjældent et behov for, at en fortrolighedsklausul også skal omfatte SDU.


Hvordan kommer du i kontakt med en virksomhed?

SDU tilbyder en række events, hvor virksomheder kan møde studerende og en digital platform for opslag af projekter. Disse tilbud er gratis at benytte.

Events: To gange årligt afholder Det Tekniske Fakultet arrangementerne SDU Praktik- og Projektdag i Odense og Student Collaboration Day i Sønderborg, hvor studerende og virksomheder kan møde hinanden.

SDU Jobbank: SDU Jobbank er en platform til opslag af såvel studierelateret samarbejde som jobs.

Hvornår skal du starte med at finde en virksomhed?

Det er normalt at starte at lede ca. 6-8 måneder før opstart.Sidst opdateret: 06.07.2023