Speciale

Specialet er en større selvstændig hjemmeopgave, som almindeligvis afslutter din kandidatuddannelse. Specialet udgør 30 ECTS (dvs. hvad der svarer til et semesters fuldtidsstudier). Specialet skal dokumentere dine færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Læs mere om kravene til dit speciale i din studieordning.

Vejledning om specialet på kandidatuddannelserne i journalistik (cand.public. og cand.mag.)

Du finder de aktuelle fagbeskrivelser for specialet under punktet Uddannelsens opbygning. Det fremgår heraf, at specialeskrivningen ligger i ret faste rammer.  Nedenfor får du overblik over hele processen med udgangspunkt i nedenstående tidsplan. Du skal især være opmærksom på

  1. at den konkrete planlægning af specialeprocessen skal normalt ske i slutningen af tredje semester på dit kandidatstudium
  2. at det er en eksamensbetingelse, at du afleverer og får godkendt din vejlederkontrakt. . Det skal normalt ske til en fastsat tidsfrist i august (ved aflevering af specialet i januar)/januar (ved aflevering af specialet i juni).
  3. at du - hvis du afleverer blankt (eller ikke består) i dit første (eller andet) forsøg - skal aflevere en ny vejlederkontrakt med en problemformulering inden for samme emne. Den ændrede problemformulering skal efter hvert forsøg svare til en indsats på yderligere 3 måneders arbejde i form af fx yderligere indsamling af data eller analysearbejde.

Konkret skal du – i forbindelse med, at du tilmelder dig til specialet ved den normale fagtilmelding – foretage nogle valg mht. emne og vejledning. Instituttet vil hjælpe dig på vej gennem info-møder, specialeseminarer m.v.

Aktivitet

Tidsfrister – speciale-skrivning i efterårssemestre

Tidsfrister – specialeskrivning i forårssemestre

1. Info-møde om specialeopstart

Senest medio maj

Senest medio november

2. Fagtilmelding – speciale

Normal fagtilmeldingsfrist: 20.-30. maj

Normal fagtilmeldingsfrist: 20.-30. november

3. Indmelde ide om emne og evt. vejleder

Senest 2. juni

Senest 2. december

4. Fælles specialeseminar

Medio juni

November/december

5. Endelig tildeling af vejleder

Senest 15. juni

Senest 15. december

6. Aflevere vejlederkontrakt med problemformulering og vejledningsplan

Senest 15. august

Senest 15. januar

7. Aflevere speciale

Senest 2. januar

Senest 1. juni

8. Bedømmelse færdig – tilgængelig på selvbetjening

Senest 31. januar

Senest 30. juni

9. Andet

 

 

 

Du skal tænke på specialet allerede på 3. semester
Du forventes at skrive dit speciale på 4. semester. Det betyder i praksis, at du er nødt til at tænke grundigt over specialet allerede i løbet af 3. semester – generelt skal du tænke på specialet i semesteret forud for det semester, hvor du vil skrive det. Årsagen er, at både fagtilmelding og ansøgning om vejleder skal være på plads inden 3. semester er slut. Kort efter vil du så få tildelt en vejleder og vejledningen vil kunne begynde. I samarbejde med din vejleder, skal du udfylde en vejlederkontrakt, der skal være godkendt af vejlederen og studielederen senest et par uger inden det nye semester begynder.

Proces for speciale

1. Info-møde om specialestart

På mødet vil vi vende alle reglerne i forbindelse med specialet – og vi vil også kort vende nogle af de ideer til emner, du og de andre, der skal i gang med specialet, måtte have. Mødet streames, så er du i praktik eller kan du af andre grunde ikke deltage i mødet, vil du kunne se en optagelse af mødet på dette link.

2. Fagtilmelding

Når du har gennemført de tre/fire første semestre af kandidatuddannelsen (afhængigt af størrelsen på dit sidefag), skal du tilmelde dig specialet ved den normale fagtilmelding. Det er dog en betingelse, at du forud for tilmelding har bestået mindst 60 ECTS af din kandidatuddannelse. Hvis du ikke opfylder denne betingelser, skal du være opmærksom på, at der er en frist på hhv. 2 år og 6 måneder/3 år for, hvor længe, du kan være undervejs på dit kandidatstudium.

Du tilmelder dig faget ”Speciale” i forbindelse med den almindelige fagtilmelding. Du skal tilmelde dig i maj, hvis du vil skrive speciale i efterårssemesteret – og i november, hvis du vil skrive speciale i forårssemesteret. Fagtilmeldingen fungerer også som eksamenstilmelding og der gælder det særlige for denne eksamen, at du ikke kan melde fra til den – og at du automatisk vil blive tilmeldt de omprøver, du evt. måtte få brug for og som du heller ikke kan framelde dig.

3. Indmelde ide om emne og evt. vejleder

Du skal senest 2. juni/2. december – men meget gerne i god tid før – indmelde dit emne for specialet og evt. også dit ønske om specialevejleder. Det foregår på den elektroniske blanket. Hvis I er to, der vil skrive sammen, skal I udfylde en fælles blanket. Se link til blanket her.          

Det er studielederen, der tildeler specialevejleder. Der tages hensyn til de studerendes ønsker, men der er begrænset kapacitet, så ønskerne kan ikke altid imødekommes. Jo mere information, du giver om, hvad du gerne vil skrive om, des bedre muligheder er der for at matche dig med den rette vejleder. Derfor er det en fordel, at du definerer dit emne rimeligt præcist og skriver lidt om dine tanker om indholdet af specialet og anvendte metoder. Skriver du ingenting, vil du få tildelt en tilfældig vejleder.

4. Fælles specialeseminar

Instituttet afholder et specialeseminar, der har til formål at hjælpe dig videre med at planlægge specialeforløbet, lave indledende litteratursøgning og komme nærmere en problemformulering. Tid og sted for seminaret annonceres i en mail via Blackboard til din studentermail – vær opmærksom på denne mail.

5. Du får en specialevejleder

Vejledere tildeles senest 15. juni/15. december. Du får meddelelsen i en e-mail til din studenter-mail. Det er dit eget ansvar at tage kontakt til vejlederen med henblik på, at I kan udarbejde vejlederkontrakt.

6. Aflevere vejlederkontrakt med problemformulering og vejledningsplan

Din vejlederkontrakt skal være godkendt af vejlederen og studielederen SENEST 15. august/15. januar. Det betyder, at du skal have indsendt den i god tid inden, så evt. problemer kan nå at blive løst inden fristen for godkendelse.

Vejlederkontrakten skal udfyldes på grundlag af en drøftelse mellem dig og din vejleder. I skal blive enige om en problemformulering og en vejledningsplan. Kravene til dem er følgende:

  • Problemformuleringen skal være så uddybet, at din vejleder kan vurdere, om du er i stand til at opfylde kravene i fagbeskrivelsens målbeskrivelse.
  • Vejledningsplanen skal indeholde datoer for hvornår der skal foreligge udkast til vigtige afsnit samt datoer og temaer for vejledningsmøder.

Når disse punkter er klar, skriver du dem ind i den elektroniske vejlederkontrakt.  Når du har udfyldt blanketten, går den automatisk videre til din vejleder og studielederen til godkendelse.

Hvis du ikke har fået godkendt vejlederkontrakten, kan du ikke aflevere dit speciale.
Når du har afsendt vejlederkontrakten og fået den godkendt, handler det om at arbejde videre med specialet i overensstemmelse med vejledningsplanen. Læs om krav til specialet og bedømmelseskriterier i fagbeskrivelsen under ’Målbeskrivelse’.

Læs mere om hvordan du bruger din vejleder her.

 

7. Aflevere speciale

Vær særligt opmærksom på, at du KUN skal påføre din fødselsdato og IKKE dit fulde CPR-nummer på forsiden af specialet.

Ved aflevering af speciale skal du udfylde Udlånsblanketten, som nu er digitaliseret.

Umiddelbart efter modtagelsen af specialet, sendes det til bedømmelse hos vejleder og en ekstern censor.

Hvis du ikke afleverer til tiden – se nærmere information i fagbeskrivelsen under ’Eksamenstidspunkt’ vedr. andet/tredje forsøg. Du skal være opmærksom på, at du i så fald skal aflevere en ny vejlederkontrakt med en problemformulering inden for samme emne. Den ændrede problemformulering skal svare til en indsats på yderligere 3 måneders arbejde i form af fx yderligere indsamling af data eller analysearbejde.

8. Bedømmelsen

Bedømmelsen af specialet foregår med ekstern censur og efter 7-skalaen. Bedømmelsen skal være færdig senest en måned efter, du har afleveret – dvs. senest 31. januar/30. juni. Karakteren offentliggøres på normal vis.

Da bedømmelsesfristen kun er en måned, er det ikke tidsmæssigt muligt, at nå at give en forhåndsgodkendelse af specialet.

Hvis specialet er den sidste eksamen i din kandidatuddannelse, vil du modtage dit eksamensbevis med posten. Hvert år holder instituttet også dimission for dem, der måtte være interesserede i det. For at kunne sende dig invitation til dimission og evt. andre meddelelser bliver du bedt om at give os en privat e-mail-adresse i forbindelse med afleveringen af dit speciale.

Du har ikke krav på at få uddybet baggrunden for din karakter. På opfordring fra dig vil vejleder dog på et aftalt tidspunkt give dig en grundig mundtlig tilbagemelding om styrker og svagheder ved specialet og i den forbindelse begrunde karakteren. Ønsket om tilbagemelding bør foreligge senest en måned efter bedømmelsen.

Hvis dit speciale er bedømt ikke-bestået (karakteren -03 eller 00) – se nærmere information i fagbeskrivelsen under ’Eksamenstidspunkt’ vedr. andet/tredje forsøg. Du skal være opmærksom på, at du i så fald skal aflevere en ny vejlederkontrakt med en problemformulering inden for samme emne. Den ændrede problemformulering skal svare til en indsats på yderligere 3 måneders arbejde i form af fx yderligere indsamling af data eller analysearbejde.

9. Andet

Muligheder for dispensation

 

Du kan kun få udskudt fristen for aflevering af specialet, hvis du bliver ramt af sygdom, kommer ud for en alvorlig personlig begivenhed, som giver en dokumenteret forringelse af dine muligheder for at overholde afleveringsfristen, eller hvis du bliver forælder i kontraktperioden og ønsker at holde barsel. I alle disse tilfælde skal du kontakte studienævnet, for at søge om udsættelse af fristen. Søg i så god tid som muligt og husk altid dokumentation.

Bortset fra barsel, kan du ikke tage orlov i specialeskrivningsperioden med mindre der foreligger særlige omstændigheder.

 

Er der noget, du er i tvivl om?

Kontakt de faglige vejledere
Kontoret ligger ved Studiekontakten.

Vælg specialevejleder

Læs mere i vores katalog om hvilke fagområder, som vores specialevejledere forskere i.

Klik her