Skip to main content

Speciale

Specialet er den del af kandidatuddannelsen, hvor du selvstændigt dokumenterer  din evne til at identificere, analysere og kritisk bearbejde faglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag. Hvis dit speciale er eksperimentelt, skal du demonstrere en evne til at planlægge og gennemføre et praktisk orienteret projekt inden for en afgrænset tidsperiode. Specialet dokumenterer endvidere din evne til at afgive en skriftlig afrapportering af det gennemførte arbejde.

Overordnet set består et speciale af tre elementer:

 1. Et eksperimentelt eller teoretisk projekt
 2. En skriftlig rapport på dansk eller engelsk
 3. En mundtlig eksamen.

Specialet bedømmes ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige rapport og den mundtlige eksamen.

Selve specialearbejdet består af litteratursøgning og -læsning, evt. eksperimenter, behandling af resultater m.m. og er i høj grad den del af studiet, hvor du får mulighed for at beskæftige dig med dit specifikke interesseområde.

Du skal selv - i god tid - kontakte en specialevejleder fra dit institut (hovedvejleder). Alle lektorer og professorer kan fungere som hovedvejledere. Derudover kan adjunkter fungere som hovedvejledere, hvis bedømmelsen af specialet kan være afsluttet inden udløbet af adjunktens ansættelsesperiode. Ph.d.-studerende og postdocs kan kun fungere som medvejledere.

Vejlederen har det formelle ansvar for at vejlede dig fagligt under specialeprocessen og skal deltage i den afsluttende specialeeksamen. Det er  dog ikke meningen, at vejlederen skal læse og rette hele rapporten igennem, inden du afleverer den.

Hvis du udfører specialet uden for Det Naturvidenskabelige Fakultet, for eksempel på et udenlandsk universitet eller i samarbejde med en virksomhed, vil du have en vejleder på det pågældende sted (også kaldet en ekstern vejleder). I sådanne tilfælde skal du også være tilknyttet en intern hovedvejleder på dit institut på SDU. Der skal indgås en aftale, der specificerer arbejdsfordelingen mellem intern og ekstern vejleder, således at den interne vejleder sikrer, at specialet lever op til de gældende normer og retningslinjer for naturvidenskabelige specialer.

Specialet kan udføres af to eller flere studerende, såfremt vejlederen er indforstået med dette. Det skal fremgå tydeligt af specialerapporten, hvilke sammenhængende dele, hver studerende er ansvarlig for.

Du kan vælge at skrive dit speciale i samarbejde med en virksomhed eller organisation, typisk med udgangspunkt i en praktisk problemstilling. Et specialesamarbejde med en virksomhed/organisation styrker dit netværk på arbejdsmarkedet og kan være et springbræt til dit første job.

Hvis du udfører specialeprojektet i samarbejde med en virksomhed/organisation, vil du typisk have en vejleder på det pågældende sted (også kaldet en ekstern vejleder). Du skal dog også være tilknyttet en intern hovedvejleder fra dit institut på SDU. Der skal indgås en aftale, der specificerer arbejdsfordelingen mellem den eksterne vejleder og den interne vejleder, således at den interne vejleder sikrer, at specialet lever op til de gældende retningslinjer og akademiske normer.

Den eksterne vejleder i virksomheden/organisationen og din interne hovedvejleder på SDU har nemlig ofte to forskellige mål med dit speciale. Den eksterne vejleder vil typisk være mest interesseret i dine praktiske konklusioner, mens den interne hovedvejleder skal sikre, at du kan benytte relevante akademiske teorier og modeller.

Hvordan finder man en samarbejdspartner?

Der er flere forskellige måder at finde en samarbejdspartner på:

 • SDU Jobbank: Her kan du få overblik over virksomheder med specialeemner. Klik på ’Job’ øverst på siden, og vælg derefter ’Speciale’ under jobtype.
 • Personlig rådgivning: Kontakt karrierevejlederne i SDU RIO, hvis du har brug for at tale med nogen om kontakten til virksomhederne.

Du kan også lade dig inspirere af nedenstående eksempler på virksomheder og organisationer, som tidligere studerende har samarbejdet med om specialeprojekter:

 • AbbVie (USA)
 • Aviation Cloud
 • Bispebjerg Hospital
 • Bollerup Jensen
 • Brühl & Kjær Sound & Vibration
 • Brøndbyernes IF Fodbold A/S
 • Children's Medical Research Institute (Australien)
 • ContiTech Antriebssysteme (Tyskland
 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Tyskland)
 • Dinex
 • Energinet
 • Esoft
 • Evaxion
 • Fynbus
 • Givskud Zoo - Zootopia
 • Kolding Kommune
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Merck-Serono
 • MTA-ELTE Protein Model. Res. Group and Laboratory of Structural Chemistry and Biology (Ungarn)
 • Newtec Engineering
 • Novo Nordisk
 • Odense Kommune
 • Odense Universitetshospital
 • Odense ZOO
 • Ordbogen.com
 • PentaBase
 • Sanovo Biotech
 • Seaborg Technologies
 • Statens Serum Institut
 • Swarco
 • Natural History Museum (England)
 • Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (Tyskland)
 • Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (Australien)
 • Ørsted

Tilmelding til specialet foregår via selvbetjeningen på samme måde som øvrig kursustilmelding, inden for de fastsatte tidsrammer: 20.-30. maj for specialer, der påbegyndes i efteråret, og 20.-30. november for specialer, der påbegyndes i foråret. Du får besked via din studentermail, når tiden for kursustilmelding nærmer sig.

Efter tilmelding - dog senest én uge inde i semestret, hvor du påbegynder dit speciale - skal du aflevere en digital specialekontrakt med tilhørende projektbeskrivelse, som du udarbejder  i samarbejde med vejlederen. Når kontrakten er godkendt, eller hvis der opstår problemer undervejs i processen, vil du blive orienteret via din studentermail.

Specialeperioder

Specialeperioderne følger semestrene, og ligger på faste tidspunkter. Du kan skrive speciale på to tidspunkter af året.

Et-fagligt studieforløb
På et-faglige studieforløb vægter specialet som udgangspunkt 60 ECTS:

 • Forårsstart: Specialet påbegyndes 1. februar og afleveres senest 1. januar året efter
 • Efterårsstart: Specialet påbegyndes 1. september og afleveres senest 1. juni året efter

To-fagligt studieforløb
På to-faglige studieforløb vægter specialet som udgangspunkt 30 ECTS:

 • Forårsspeciale: Specialet påbegyndes 1. februar og afleveres senest 1. juni samme år
 • Efterårsspeciale: Specialet påbegyndes 1. september og afleveres senest 1. januar året efter

Specialerapporten skal afleveres elektronisk i systemet Digital Eksamen.

Rapporten skal afleveres som ét pdf-dokument. Eventuelle bilag afleveres som et eller flere separate dokumenter. Som standard samles alle bilag i ét pdf-dokument. Hvis du har særlige bilag, som ikke kan afleveres i pdf-format (for eksempel programkode, film eller lignende), kan du uploade disse bilag om separate bilagsfiler. Du skal navngive din specialerapport som "Specialerapport" og så dit navn. Eventuelle bilag navngives blot med entydige navne.

Når du har afleveret rapporten, modtager du en elektronisk kvittering på din studentermail. Det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen, da det er din dokumentation for rettidig aflevering. Hvis I er flere studerende, som skriver sammen, skal I hver især aflevere et eksemplar af jeres rapport elektronisk.

Hvis du ikke afleverer rapporten inden for afleveringsfristen, tæller det som et prøveforsøg, og du skal udarbejde en ny problemformulering inden for samme emneområde. Ændringerne i problemformuleringen skal svare til en arbejdsbelastning på yderligere tre måneder og være studielederen i hænde senest 14 dage efter den oprindelige afleveringsfrist.

Hvis du kan dokumentere, at du på grund af usædvanlige forhold ikke kan aflevere rapporten inden afleveringsfristen, kan du søge om udsættelse af afleveringsfristen (se mere under "Ændringer af specialet" nedenfor).

I forbindelse med afleveringen af specialet skal du udfylde den elektroniske udlånsblanket (log ind med dit SDU-brugernavn og password), hvor du skal tage stilling til, i hvilket omfang specialet kan udlånes fra Syddansk Universitetsbibliotek.


Specialeeksamen indledes med en forelæsning enten over et på forhånd givet emne inden for specialets emneområde eller over specialerapporten. Efter forelæsningen eksamineres i rapport og forelæsning.

Ved eksamen medvirker vejlederen og en ekstern censor som bedømmere. Umiddelbart efter eksamen får du en samlet karakter på 7-trinsskalaen, ud fra en helhedsvurdering af specialerapporten og den mundtlige eksamination.

Bedømmelsen af specialet angår primært det faglige indhold, men uanset hvilket sprog specialerapporten er skrevet på, indgår din formuleringsevne og evne til at stave i bedømmelsen af rapporten. Formulerings- og staveevne indgår med begrænset vægt, medmindre der er tale om ganske omfattende markante afvigelser fra normal faglig sprogbrug. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne bestemmelse.

Hvis du ikke består eksamen, skal du udarbejde en ny problemformulering inden for samme emneområde. Den nye problemformulering skal svare til en arbejdsbelastning på yderligere tre måneder og være studielederen i hænde senest 14 dage efter eksamen.

Du har tre prøveforsøg til at bestå specialet.

Du kan søge om dispensation til at ændre titlen på dit projekt, hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at dit projekt tager en anden drejning end først antaget.

Du kan søge om udsættelse af afleveringsfristen, hvis du kan dokumentere, at du er blevet forsinket på grund af usædvanlige forhold, sygdom, dødsfald i din nærmeste familie eller anden force majeure. Forlængelse af tidsfristen skal først godkendes af din projektvejleder, derefter af instituttets undervisningsudvalg og endelig af studielederen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din vejleder, før du sender din ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.

Uanset om du søger om titelændring eller om udsættelse af afleveringsfristen, skal du sende din ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen. Hvis du ikke overholder fristen, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Søg om ændring af projektet

Få mere inspiration

Studie- og trivselsvejledningens sider om speciale kan du læse om startvanskeligheder, andres specialeerfaringer og deres råd til dig.

Individuel specialeprocesvejledning

Studie- og trivselsvejledningen tilbyder vejledning og sparring i forbindelse med de udfordringer, du kan møde i din specialeproces, som ikke har faglig karakter.

Læs mere, og book tid

Den gode opgave

Få tips til den gode naturvidenskabelige rapport.

Læs mere

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 27.06.2019