Skip to main content

Individuelle studieaktiviteter

En individuel studieaktivitet indgår i din uddannelse som et valgfag.

Det er en mulighed for dig som gerne vil arbejde med et fagligt emne, der ikke udbydes nogen kurser i – og for dig der gerne vil prøve kræfter med projektarbejde som arbejdsform.

En individuel studieaktivitet er et mindre forskningsprojekt, der giver dig en introduktion til projektarbejde som arbejdsform.

Du opnår en grundlæggende viden inden for projektets emneområde og bliver trænet at identificere og formulere en videnskabelig problemstilling – og derefter behandle problemstillingen på en videnskabelig måde.

Projektet kan være baseret på eksperimentelle og/eller teoretiske studier. Uanset om dit projekt er eksperimentelt eller rent teoretisk, er søgning og anvendelse af videnskabelig litteratur en vigtig del af projektet.

En individuel studieaktivitet vægter som udgangspunkt 5, 10 eller 15 ECTS.

Hvis du ønsker at lave mere end én individuel studieaktivitet som en del af din uddannelse, skal du være opmærksom på, at de tilsammen må have et omfang af maksimalt 15 ECTS.

Alle lektorer og professorer på dit institut kan fungere som projektvejledere. Inden du kontakter en potentiel projektvejleder, skal du selv have gjort dig overvejelser om, hvad du gerne vil arbejde med.

 • Vil du udarbejde et eksperimentelt projekt?
 • Vil du hellere arbejde med et rent teoretisk projekt?
 • Hvad vil du gerne undersøge?

Når du har fundet en vejleder, laver I en endelig aftale for projektet.

En individuel studieaktivitet kan også laves i samarbejde med en ekstern vejleder, der i så fald fungerer som medvejleder. Hovedvejleder skal dog være fra dit institut på SDU.

Hovedvejlederen har det formelle ansvar for at vejlede dig under projektforløbet og skal sikre, at projektets formål, indhold, omfang og niveau er i overensstemmelse med uddannelsens faglighed.

Du tilmelder dig den individuelle studieaktivitet i studenterselvbetjeningen i perioden for kursustilmelding:

 • Hvis du vil lave en individuel studieaktivitet i forårssemestret, skal du tilmelde dig i perioden 20.-30. november.

 • Hvis du vil lave en individuel studieaktivitet i efterårssemestret, skal du tilmelde dig i perioden 20.-30. maj.

Husk at læse kursusbeskrivelsen grundigt, inden du tilmelder dig en individuel studieaktivitet, da ECTS-vægtning og evalueringsformer er forskellige. Du kan finde kursusbeskrivelserne for de forskellige typer af individuelle studieaktiviteter i oversigten over udbudte kurser – kursuskoderne starter med "IA".

Sørg også for at have en aftale med en projektvejleder fra dit institut, inden du tilmelder dig.


Når alle aftaler er på plads, skal du udfylde en projektkontrakt. Kontrakten indeholder en projektbeskrivelse, som du udarbejder sammen med din vejleder.

Du skal indsende projektkontrakten senest en uge efter starten på det semester, hvor du laver projektet. Vi anbefaler dog, at du indsender projektkontrakten hurtigst muligt, efter du har tilmeldt dig den individuelle studieaktivitet via studenterselvbetjeningen.

Når studienævnet har godkendt projektkontrakten, får du en bekræftelse på, at den er godkendt.

Særligt for individuelle studieaktiviteter med alternativ vægtning

Hvis du ønsker at lave en individuel studieaktivitet med en anden vægtning end 5, 10 eller 15 ECTS, findes der ikke en digital projektkontrakt til dette.

Kontakt i stedet studievejlederne på Naturvidenskab for at få udleveret en blanket.

Studienævnet kan give dig dispensation til at ændre titlen på dit projekt, hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at dit projekt tager en anden drejning end først antaget.

Studienævnet kan give dig dispensation til udsættelse af afleveringsfristen, hvis du kan dokumentere, at du ikke kan aflevere projektrapporten rettidigt på grund af usædvanlige forhold. Udsættelse af afleveringsfristen skal først godkendes af din projektvejleder, derefter af instituttets undervisningsudvalg og endelig af studielederen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din projektvejleder, før du sender en ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.

Uanset om du søger om titelændring eller om udsættelse af afleveringsfristen, skal du sende din ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen. Hvis du ikke overholder fristen, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Søg om ændring af projektet

Du afslutter den individuelle studieaktivitet med en skriftlig rapport over dit projektarbejde.

Rapportens omfang afhænger af projektets ECTS-vægtning og aftales nærmere med projektvejlederen.

Særligt for individuelle studieaktiviteter på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Krav til rapporten

Kravene til rapportens omfang afhænger af projektets ECTS-vægtning.

Forside, indholdsfortegnelse, abstract/resumé, ordliste, figurtekster, referencer/litteraturliste og bilag tæller ikke med, når rapportens længde opgøres. Figurer og tabeller tæller hver for ét tegn.

ISA på 5 ECTS

Rapporten skal have et omfang af 36.000-60.000 tegn, inklusive mellemrum. Hvis rapportens omfang overstiger 60.000 tegn, kræver det hovedvejleders godkendelse.

ISA på 10 ECTS

Rapporten skal have et omfang af 48.000-72.000 tegn, inklusive mellemrum. Hvis rapportens omfang overstiger 72.000 tegn, kræver det hovedvejleders godkendelse.

ISA på 15 ECTS

Rapporten skal have et omfang af 60.000-84.000 tegn, inklusive mellemrum. Hvis rapportens omfang overstiger 84.000 tegn, kræver det hovedvejleders godkendelse.

Forsiden skal indeholde følgende:

 • Projektets titel (på dansk og på engelsk)
 • Uddannelsesretning
 • Forfatterens navn
 • Vejledernes navne
 • Rapportens omfang (antal tegn)

En naturvidenskabelig rapport indeholder typisk nedenstående elementer. Den præcise opbygning aftaler du nærmere med din hovedvejleder. De fremhævede elementer tæller med, når du opgør rapportens omfang.

 • Forside
 • Forord
 • Indholdsfortegnelse
 • Ordliste over anvendte forkortelser
 • Abstract/ resumé
 • Hypotese/projektets formål
 • Indledning
 • Metoder og materialer
 • Resultater
 • Diskussion
 • Konklusion
 • Perspektivering
 • Referencer/litteraturliste
 • Bilag

Sidst opdateret: 12.10.2023