Skip to main content

Dispensation

En dispensation er en tilladelse til at blive undtaget fra de sædvanlige og faste regler, der gælder for din uddannelse. Studienævnet har mulighed for at dispensere fra sine egne regler, og når der er indsat dispensationsadgang i relevante bekendtgørelser. Du kan for eksempel søge om dispensation til yderligere prøveforsøg, til at få særlige prøvevilkår eller til afmelding af kurser.

Alle ansøgninger om dispensation bliver behandlet ud fra et individuelt skøn med udgangspunkt i konkrete, individuelle forhold hos dig som studerende. Studienævnet skal derfor altid foretage en konkret vurdering i den enkelte dispensationssag.

Sådan søger du om dispensation

 • Vælg den blanket, der dækker den type dispensation, som du har brug for
 • Udfyld blanketten efter anvisningen
 • Redegør for, hvilke omstændigheder du mener berettiger dig til at opnå dispensationen (usædvanlige forhold).
 • Vedlæg dokumentation. Hvis du har mange bilag, kan du med fordel samle bilagene i én lang pdf-fil.

Når du udfylder blanketten, skal du begrunde tydeligt og præcist, hvorfor du mener, der er grund til at give dig dispensation fra en eller flere gældende regler. Du skal sørge for, at det er let at forstå din situation, og at det er tydeligt, hvordan dine studier er blevet påvirket af "usædvanlige forhold", se eksempler på "usædvanlige forhold".

Du skal huske at forklare, hvordan de usædvanlige forhold har haft en afgørende betydning, således du har været nødsaget til at søge om dispensation hos studienævnet. Der skal være en årsagssammenhæng, hvilket vil sige at de usædvanlige forhold skal have et omfang og en tidsmæssig placering, der har forhindret dig i at følge en given regel. 

En god redegørelse opfylder tre krav

 1. Den beskriver et eller flere forhold, som er usædvanlige i den betydning, at det er noget, som ikke forekommer rutinemæssigt.
 2. Den beskriver, hvordan det usædvanlige forhold ligger uden for din kontrol. Det må altså ikke være noget, som du kunne have undgået ved almindelig omtanke, som du burde have kunnet forudse, eller som på anden måde er ”din egen skyld”.
 3. Endelig beskriver den, hvordan det usædvanlige forhold har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra.

I forbindelse med en ansøgning om dispensation vil der altid være tale om et konkret, individuelt skøn i din specifikke sag. Din opgave er derfor at beskrive de usædvanlige forhold på en måde, så du giver studienævnet det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag.

Dokumentation

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, for eksempel gennem en lægeerklæring, hvis din begrundelse er sygdom. 

Studieplan

I flere tilfælde er det en god idé at medsende en studieplan over dit fremtidige studieforløb, når du søger om dispensation, for eksempel hvis du søger om yderligere prøveforsøg eller dispensation fra den maksimale indskrivningstid.

En studieplan en beskrivelse af, hvornår du planlægger at tage de resterende kurser på din uddannelse.

Usædvanlige forhold er forhold, som:

 • ikke forekommer rutinemæssigt.
 • ligger uden for din egen kontrol – det skal altså være noget, som du hverken kunne have undgået ved almindelig omtanke, kunne have forudset, eller som på anden måde er ”din egen skyld”.
 • er eller har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra.

Eksempler på usædvanlige forhold

 • Dokumenteret sygdom
 • Dokumenteret sygdom hos din nærmeste familie
 • Barsel
 • Dødsfald i din nærmeste familie
 • Funktionsnedsættelse – eksempelvis dysleksi
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævning vil også kunne være omfattet af begrebet
 • Andre forhold som vedrører dig som studerende, og som du oftest vil være uden skyld i

Eksempler på forhold, der ikke betragtes som usædvanlige

 • Du har planlagt ferie den dag, hvor du skal til eksamen
 • Dine arbejdstider forhindrer dig i at følge de kurser, som studieordningen foreskriver
 • Toget/bussen/færgen er forsinket den dag, du skal til eksamen

Læs mere om usædvanlige forhold

Studienævnet har brug for dokumentation, der understøtter din begrundelse i ansøgningen. Hvis du begrunder de usædvanlige forhold med sygdom, skal du vedlægge en gyldig lægeerklæring eller anden lægelig dokumentation. Det er op til Studienævnet at vurdere, om dokumentationen er tilstrækkelig og giver grundlag for at tildele dispensation.

Du skal være opmærksom på, at din lægeerklæring skal indeholde en egentlig lægefaglig vurdering, og at der skal være årsagsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Er der tale om en længerevarende eller kronisk tilstand, skal lægeerklæringen også indeholde informationer om, hvordan tilstanden har haft specifik betydning for det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Sådanne informationer er påkrævede for, at studienævnet kan træffe beslutning på fuldt oplyst grundlag.

Der kan være visse former for dispensationsansøgninger, som kræver at du vedlægger en studieplan – se vejledningen i blanketten.

Eksempler på dokumentation:

 • Lægeerklæring/udredning 
 • Skilsmisseerklæring
 • Fødselsattest 
 • Vandrejournal 

Formelle krav til lægeerklæringen

En lægeerklæring bør som minimum indeholde følgende oplysninger: 

 • Dit navn, personnummer og adresse 
 • Lægens navn og virksomhedsadresse 
 • Oplysning om, hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af dig, og hvilke oplysninger der stammer fra henholdsvis dig selv, tredjemand eller patientjournaler m.v. 
 • Oplysning om, hvem der er din egen læge 
 • Lægen skal anføre sin vurdering af dig og medtage de forhold i erklæringen, som lægen finder relevant for at kunne opfylde formålet med erklæringen 
 • Tidsmæssig og årsagsmæssig sammenhæng mellem det usædvanlige forhold og dét, du søger om dispensation fra, skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen. Dvs. datoer for eksempelvis sygdomsperiode skal fremgå tydeligt. 
 • Hvis lægeerklæringen er skrevet efter datoen for aktiviteten (for eksempel en eksamen eller afleveringsfrist), du søger om dispensation fra, så skal det tydeligt fremgå, at lægen er kontaktet senest på dagen for aktiviteten. 

Det er studienævnet, der træffer en afgørelse i din sag på baggrund af din ansøgning og dokumentation. Når studienævnet har truffet en afgørelse, får du svar via din SDU-mail.

Når du søger dispensation hos Det Naturvidenskabelige Studienævn, er det vigtigt at du formulerer dig tydeligt og præcist. Du skal sørge for at det er let at forstå din situation, og at det er tydeligt, hvordan dine studier er blevet påvirket af usædvanlige forhold.

Din ansøgning skal altid indeholde en begrundelse, hvor du redegør for:

 • De usædvanlige forholds karakter. Der skal være tale om forhold der ikke forekommer rutinemæssigt (se eksempler nedenfor).
 • Du skal beskrive hvordan de usædvanlige forhold ligger uden for din egen kontrol. Det vil sige at de usædvanlige forhold er noget uundgåeligt eller noget du ikke kunne have forudset.
 • Endvidere skal din begrundelse skrives således at du forklarer, hvordan de usædvanlige forhold har haft en afgørende betydning, så du har været nødsaget til at søge om dispensation hos studienævnet. Der skal være en årsagssammenhæng. Det vil sige at de usædvanlige forhold skal have et omfang og en tidsmæssig placering, der har forhindret dig i at følge en given regel.

Dokumentation

Studienævnet har brug for dokumentation, der understøtter din begrundelse i ansøgningen.

Begrunder du de usædvanlige forhold med sygdom, skal du vedlægge en gyldig lægeerklæring eller anden lægelig dokumentation. Det er op til Studienævnet at vurdere om dokumentationen er tilstrækkelig og giver grundlag for at tildele dispensation. Du skal være opmærksom på at din
lægeerklæring skal indeholde en egentlig lægefaglig vurdering, og at der skal være årsagsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra.

Er der tale om længerevarende eller kronisk tilstand, skal lægeerklæringen også indeholde informationer om, hvordan tilstanden har haft specifik betydning på det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Sådanne informationer er påkrævede for at studienævnet kan træffe beslutning på fuldt oplyst grundlag.

Formelle krav til lægeerklæringer

En lægeerklæring bør som minimum indeholde følgende:

 • Patientens navn, personnummer og adresse
 • Lægens navn og virksomhedsadresse
 • Oplysning om hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten, og hvilke oplysninger der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler m.v.
 • Oplysning om hvem der er egen læge
 • Lægen skal anføre sin vurdering af patienten og medtage de forhold i erklæringen som lægen finder relevant for at kunne opfylde formålet med erklæringen

Regelgrundlag

Studienævnet er jf. universitetsloven § 18 blandt andet tildelt kompetencen til at behandle dispensationsansøgninger fra de studerende.

Studienævnet har mulighed for at dispensere fra egne regler, eksempelvis fastsat i studieordninger, og når der er i bekendtgørelser er indsat en dispensationsadgang. En dispensation er en undtagelse fra sædvanlige og faste regler der gælder for en uddannelse.

Behandling af en dispensationsansøgning skal foretages ud fra et individuelt skøn og vedrører konkrete, individuelle forhold hos den enkelte studerende. Der skal derfor altid foretages en konkret vurdering i den enkelte dispensationssag.

Usædvanlige forhold

Studienævnets mulighed for at tildele en dispensation er ofte betinget af at der foreligger usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold vedrører konkrete, individuelle forhold hos den enkelte studerende.

Eksempler på usædvanlige forhold kunne være:

 • Dokumenteret sygdom hos den studerende selv
 • Dokumenteret sygdom hos den studerendes nærmeste familie
 • Dødsfald hos den studerendes nærmeste familie
 • Andre forhold som vedrører den enkelte studerende, og som den studerende oftest vil være uden skyld i
 • Endvidere vil for eksempel borgerligt ombud som domsmand eller nævning også kunne være omfattet af begrebet

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige typer af dispensationer, så du kan vælge den rigtige blanket. Du kan også se, hvilke oplysninger du vil blive bedt om, når du udfylder blanketten.

Bemærk: Hvis du skal søge om flere typer af dispensation, skal du udfylde flere blanketter. Hvis du for eksempel skal søge både om et yderligere prøveforsøg og om udsættelse af førsteårsprøven, skal du sende to blanketter.

Dispensationstyper

Når tilmeldingsperioden er overstået, er kursustilmeldinger bindende og kan kun annulleres med en dispensation fra dit studienævn. 

Studienævnet har mulighed for at annullere din tilmelding til et kursus, hvis du kan dokumentere, at du ikke har mulighed for at gennemføre det pågældende kursus på grund af usædvanlige forhold. Der gælder dog særlige regler for valgfag.

Du skal vedlægge en studieplan som gør rede for resten af dit studieforløb. 

Søg om dispensation til afmelding af et kursus (link til SPOC)

Når tilmeldingsperioden er overstået, er eksamenstilmeldinger bindende og kan kun annulleres med en dispensation fra dit studienævn.

Studienævnet har mulighed for at annullere din tilmelding til en eksamen hvis du kan dokumentere, at du på grund af usædvanlige forhold er forhindret i at forberede dig til og/eller deltage i den pågældende eksamen.

Læs mere om usædvanlige forhold

Du skal vedlægge en studieplan som gør rede for resten af dit studieforløb.

Søg om dispensation til afmelding af en eksamen (link til SPOC)

Studienævnet kan give dig dispensation til at ændre titlen på din individuelle studieakvititet, dit bachelorprojekt eller dit specialeprojekt hvis dit projekt undervejs i forløbet tager en anden drejning end først antaget.

Studienævnet kan give dig dispensation til udsættelse af afleveringsfristen hvis du kan dokumentere, at du ikke kan aflevere projektrapporten rettidigt på grund af usædvanlige forhold, eller fordi du er eliteidrætsudøver, iværksætter eller formand for en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd.

En eventuel udsættelse af afleveringsfristen skal først godkendes af din projektvejleder, derefter af instituttets undervisningsudvalg og endelig af studielederen. Det er derfor vigtigt at du kontakter din vejleder, før du sender en ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.

Uanset om du søger om titelændring eller om udsættelse af afleveringsfristen, skal du sende din ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen. Hvis du ikke overholder denne frist, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Søg om dispensation til projektændring (link til ansøgningsblanketten i SPOC)

Studienævnet har mulighed for at give dig dispensation til særlige prøvevilkår hvis du har en psykisk diagnose eller en fysisk funktionsnedsættelse, er talblind eller ordblind. Prøvens faglige niveau skal dog forblive det samme, og du skal stadig kunne opfylde kompetenceprofilen for din uddannelse.

Bemærk: Du skal sende din ansøgning og nødvendig dokumentation senest 30. marts for ansøgninger vedrørende sommereksamensterminen, og senest 30. oktober for ansøgninger vedrørende vintereksamensterminen. Hvis du sender din ansøgning efter disse frister, er det ikke nødvendigvis praktisk muligt at tage højde for de særlige prøvevilkår ved planlægningen af eksamen. I så fald risikerer du at din ansøgning bliver afvist selvom du i øvrigt opfylder betingelserne for særlige prøvevilkår.

Studienævnet kan give dig dispensation til at få udsat afleveringsfristen for en eksamensopgave hvis du kan dokumentere, at du ikke kan aflevere opgaven rettidigt på grund af usædvanlige forhold, eller fordi du er eliteidrætsudøver, iværksætter eller formand for en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd.

Enkelte gange kan det være muligt at få dispensation af faglige årsager, for eksempel hvis du har flere eksamener på samme tidspunkt.

Søg om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist

Studienævnet kan give dig dispensation til udsættelse af førsteårsprøven hvis du kan dokumentere, at du ikke kan bestå førsteårsprøven rettidigt på grund af usædvanlige forhold, eller fordi du er eliteidrætsudøver, iværksætter eller formand for en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd.

Du skal vedlægge en studieplan som gør rede for resten af dit studieforløb.

Søg om dispensation til udsættelse af førsteårsprøven (link til SPOC)

Du har tre forsøg til at bestå hver eksamen. Bemærk at det også tæller som et forsøg, hvis du udebliver.

Studienævnet kan give dig dispensation til yderligere eksamensforsøg hvis du kan dokumentere, at du ikke har bestået eksamen på grund af usædvanlige forhold.

Læs mere om usædvanlige forhold

Søg om dispensation til yderligere eksamensforsøg (link til SPOC)

Nogle kurser har indgangskrav – et krav om at du skal have bestået bestemte andre kurser for at kunne tilmelde dig pågældende kursus.

Studienævnet kan give dispensation fra indgangskravet hvis du kan sandsynliggøre, at du har de faglige forudsætninger for at følge undervisningen, selvom du ikke opfylder det formelle indgangskrav.

Du skal vedlægge en studieplan som gør rede for resten af dit studieforløb.

Søg om dispensation fra indgangskrav (link til ansøgningsblanketten i SPOC)

Som studerende på SDU skal du bestå mindst én eksamen om året.

Studienævnet har mulighed for at give dig dispensation fra studieaktivitetskravet hvis du kan dokumentere, at du ikke kan overholde kravet på grund af usædvanlige forhold, eller fordi du er eliteidrætsudøver, iværksætter eller formand for en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd.

Du skal vedlægge en studieplan, som gør rede for resten af dit studieforløb.

Søg om dispensation fra studieaktivitetskravet (link til ansøgningsblanketten i SPOC)

Tidsgrænsereglerne fastsætter en ramme for hvornår du senest skal have færdiggjort din uddannelse. Det er vigtigt at du orienterer dig om disse regler.

Studienævnet kan give dig dispensation fra tidsgrænsereglerne hvis du kan dokumentere, at du ikke kan færdiggøre din uddannelse inden for tidsgrænsen på grund af usædvanlige forhold, eller fordi du er eliteidrætsudøver, iværksætter eller formand for en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd.

Du skal vedlægge en studieplan som gør rede for resten af dit studieforløb.

Søg om dispensation fra tidsgrænsereglerne (link til ansøgningsblanketten i SPOC)

Hvis du har brug for at søge dispensation fra andre krav og regler, skal du bruge det generelle ansøgningsskema.

Søg dispensation fra andre krav og regler (link til ansøgningsblanketten i SPOC)


De generelle regler om dispensation

Sagsbehandlingstid

Når du sender en ansøgning til studienævnet, kan der gå op til otte uger, før din ansøgning bliver behandlet. Når din ansøgning er behandlet i studienævnet, modtager du en afgørelse på din SDU-mail.

Du kan blive bedt om at eftersende yderligere dokumentation eller en uddybet begrundelse, hvis studienævnet har brug for flere oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Dit studienævn

På studienævnets egen hjemmeside finder du ansøgningsfrister, mødedatoer, dagsordener og referater, praksisbeskrivelser samt medlemmer af dit studienævn.

Gå til studienævnets egen webside

Sidst opdateret: 24.06.2022