Skip to main content

Kompetenceprofil

Kompetenceprofil 

Den Sundhedsfaglige Erhvervskandidatuddannelse er forankret i teorier og metoder inden for sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Studiet er flervidenskabeligt og giver mulighed for fordybelse i, udforskning af, og refleksion over væsentlige områder inden for sundhedsfaglig praksis. Et flervidenskabeligt perspektiv giver mulighed for et mere nuanceret ”både-og”-perspektiv end et mono videnskabeligt ”enten-eller”-perspektiv. Studiet bringer forskellige videnskabelige tilgange sammen i udforskning af kliniske og sundhedsfaglige problemstillinger inden for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, behandling og pleje, palliation og rehabilitering med vægt på forholdet mellem patient-, borger- og brugerperspektiver og samfundet.

Kompetencer

 • kan kritisk evaluere og selvstændigt forestå og styre komplekse udviklingssituationer i den private og offentlige sundhedssektor 
 • kan selvstændigt udarbejde projektforslag og - protokoller til udviklingsarbejder/projekter samt varetage projektledelse
 • kan udvikle, forestå og vurdere samarbejde på tværs af faggrænser primært inden for det sundhedsfaglige område
 • kan udføre forskningsarbejde under vejledning og indgå i flervidenskabelige forskningssammenhænge
 • kan designe og styre egen fortsatte kompetenceudvikling og specialisering

Færdigheder

 • mestrer centrale videnskabelige teorier og metoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for den private og offentlige sundhedssektor 
 • kan analysere, diskutere og vurdere sundhedsfaglige tiltag og -programmer ud fra patient-/og brugerperspektiver
 • kan analysere, diskutere og vurdere sundhedsfaglige tiltag og -programmer udviklet på forskellige niveauer (statsligt, regionalt, kommunalt og lokalt) ud fra forskellige videnskabelige tilgange inden for det sundhedsvidenskabelige felt
 • kan vurdere og vælge mellem centrale videnskabelige teorier og metoder til undersøgelse af sundhedsfaglige problemstillinger og opstille analyse-, evaluerings- og løsningsmodeller
 • kan redegøre for implikationer af forskningsarbejde, herunder forskningsetik
 • kan på et videnskabeligt grundlag opstille analytiske tilgange til undersøgelse af sundhedsfaglige problemstillinger
 • kan formidle mundtligt (fx oplæg for medstuderende med brug af PowerPoint og skriftlige oplæg), forskningsbaseret sundhedsfaglig og sundhedsvidenskabelig viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med fagfæller og ikke-specialister 

Viden og forståelse

 • har viden om centrale kliniske og sundhedsfaglige problemstillinger
 • har viden, som på udvalgte sundhedsvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige områder er baseret på højeste internationale forskning
 • har viden om og forståelse for grundlæggende og nyeste teoridannelser omkring projektformer og generisk projektledelse, samt forståelse for gængse projektledelsesværktøjer
 • kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdernes viden (sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab), samt kan identificere videnskabelige sundhedsfaglige problemstillinger 

Sidst opdateret: 12.07.2022