Skip to main content

Forsikring og ansvar

 

Hvis en studerende under klinikophold kommer til at ødelægge eller beskadige inventar/instrumenter eller lignende, er det hospitalets forsikring, som skal dække denne skade (og ikke den studerendes egen ansvarsforsikring). Dette gælder ikke, hvis den studerende har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Hvis en studerende kommer til skade under klinikopholdet, f.eks. stikker sig på en kanyle eller får syre i øjnene, skal det anmeldes som en arbejdsskade af hensyn til den studerendes mulighed for at få en eventuel arbejdsskadeerstatning, og som dokumentation, hvis der senere skulle vise sig en skade som følge af uheldet. Anmeldelse skal ske umiddelbart efter at ulykken er sket. Skema til anmeldelse af arbejdsskade kan fås hos afdelingens sikkerhedsrepræsentant.

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis man stikker sig på en brugt kanyle, skal der tages en blodprøve hurtigt af hensyn til at få en dokumentation for, at man ikke har HIV eller leverbetændelse før uheldet. Hvad angår tidsfristen, for at få taget en sådan blodprøve, henvises til retningslinjerne for den enkelte afdeling. Yderligere oplysninger om procedurer i forbindelse med mulig udsættelse for hiv og hepatitisvirus.

En læge kan under en studerendes klinikophold uddelegere arbejdsopgaver til den studerende. Hvis den studerende da laver en fejl, eller en patient klager over den behandling, den studerende har givet, er det den uddelegerende læge, som har ansvaret over for Patientklagenævnet. Den studerende må udføre den opgave, som lægen beder den studerende om. Det er lægen, som skal svare på klagen og det er lægen, som kan få en påtale. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende handler groft uagtsomt eller forsætligt, eller groft uansvarligt, eller hvis man udfører en bevidst fejlagtig ordination/operation/behandling i øvrigt.

Den studerende skal derfor holde sig til at lave de ting, den studerende bliver bedt om og ikke mere.

Den studerende skal selv tegne rejseforsikring og i øvrigt tale med sit forsikringsselskab om ulykkes- og ansvarsforhold. Forsikringsforhold på stedet skal undersøges før afrejse. Studier regnes for arbejde og der skal derfor tegnes specielle forsikringer ved studieophold i udlandet. Ved klinikophold i f.eks. USA skal man være opmærksom på, om man er omfattet af værtsuniversitetets ”Malpractice-forsikring”.

For studerende i praktik ved regioner og kommuner henviser vi til de gældende forsikringsregler. Kontakt dit praktiksted for nærmere information. 

Sidst opdateret: 19.10.2023