Skip to main content

Kompetenceprofil

Kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab bygger på videnskabelige teorier og metoder fra sundhedsvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab og giver den studerende et bredt og solidt fundament indenfor disse discipliner. De videnskabelige teorier og metoder applikeres på jordemoderfaget og reproduktiv sundhed. 

Studiet kombinerer teoretiske perspektiver på faget med helt konkrete udviklingsprojekter. Derved skabes mulighed for fordybelse i og kritisk refleksion over væsentlige områder indenfor jordemoderfaget, sideløbende med at der opnås reelle færdigheder i udvikling af praksis. 

Jordemodervidenskab omfatter alle tænkelige aspekter af jordemoderfaget, obstetrik, samt reproduktiv og seksuel sundhed i hele livsforløbet fra pubertet til postklimakteriet, både nationalt og globalt. 

Viden
Dimittenden har: 
• Viden om og forståelse af reproduktiv sundhed, herunder demografiske, miljømæssige, sociokulturelle og juridiske forhold, nationalt og globalt
• Viden om og indsigt i etiske, sundhedspolitiske, sundhedsteknologiske, og sundhedsøkonomiske forhold af betydning for jordemoderfaget og reproduktiv sundhed
• Viden om og kan redegøre for forskellige metoder og tilgange til evidensbasering og kvalitetsudvikling af klinisk praksis 
• Viden om og forståelse for grundlæggende og nyeste teoridannelser omkring projektformer og generisk projektledelse, samt forståelse for gængse projektledelsesværktøjer
• Viden om metoder indenfor såvel epidemiologisk som humanistisk forskning, samt indsigt i videnskabsteoretiske positioner

Færdigheder
Dimittenden kan: 
• Identificere problemstillinger i klinisk praksis og foreslå løsnings- og udviklingsmodeller
• Vurdere og vælge imellem videnskabelige tilgange og metoder relateret til problemstillinger inden for jordemoderfaget og ved tværfaglige og tværsektorielle tiltag 
• Kritisk analysere, diskutere og vurdere foreliggende evidens og anvende denne i konkrete kliniske sammenhænge
• Mestre udformning af kliniske retningslinjer og diskutere fordele og ulemper ved disse ud fra et individ- og et samfundsmæssigt perspektiv
• Formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
• Vurdere og diskutere implikationer af sundhedsteknologiske løsninger, set ud fra et brugerorienteret og et organisationsorienteret perspektiv 
• Mestre metoder til kvalitetsudvikling, herunder evaluering af kvalitetsudviklingsprojekter

Kompetencer 
Dimittenden kan selvstændigt: 
• Udvikle jordemoderfaget på et teori- og evidensbaseret grundlag
• Udvikle og implementere ny evidensbaseret viden og metoder relateret til jordemoderfag, obstetrik og reproduktiv sundhed
• Iværksætte og lede projekter målrettet kvalitetsudvikling og evidensbasering af klinisk praksis
• Udarbejde kliniske retningslinjer på internationalt niveau
• Analysere og vurdere konsekvenser af forskellige økonomiske initiativer på sundhedsområdet
• Udvikle, organisere og lede tværfagligt og tværsektorielt samarbejde nationalt og globalt
• Deltage i forskningsarbejde og indgå i flervidenskabelige forskningssammenhænge

Sidst opdateret: 06.07.2022