Skip to main content

Jobmuligheder

Erhvervssigte

Efter afsluttet uddannelse har Erhvervskandidaten i Fysioterapi udviklet viden, færdigheder og kompetencer, der på et videnskabeligt grundlag vil kvalificere til beskæftigelse inden for alle fysioterapirelaterede områder. Størstedelen af de uddannede kandidater forventes, at finde ansættelse inden for hospitalsvæsenet, kommuner og den private sektor. Derudover vil de kunne finde ansættelse som undervisere i uddannelsessektoren (som kliniske undervisere, lektorer i fysioterapi eller lign.), samt som konsulenter i den offentlige sektor, i interesseorganisationer og private firmaer med behov for ekspertise inden for fysioterapirelevante områder. Endelig vil kandidater i Fysioterapi være kvalificerede til at kunne påbegynde en forskeruddannelse (Ph.d.). 
 
Dimittender fra Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi vil således fx kunne:   
 
• fremskaffe og vurdere videnskabeligt belæg for eksisterende og nye behandlinger. Kandidaten har således både den nødvendige viden og færdigheder til at sikre en evidensbaseret praksis både personligt og for organisationen. 
• forestå akkreditering, audits og udarbejde kliniske retningslinjer. Kort sagt er kandidaten en afgørende medarbejder i kvalitetsudvikling. 
• anlægge en kritisk vurdering af en konkret praksis og kan dermed hjælpe med at identificere områder, der har behov for et kvalitetsløft. Kvalitetsløft dækker alle områder inden for den sundhedsfaglige praksis som fx forebyggelse, diagnosticering, behandling eller vurdering af effekt af behandling. 
• i kraft af sin viden om en struktureret og systematisk tilgang til uforudsete og komplekse problemstillinger at være en god sparringspartner for lederen og en god vejleder for kolleger ved fx indførelse af ny praksis. 
• hjælpe med at tilvejebringe dokumentation og argumentation for ændringer af praksis grundet forandringer i prioritering af ressourcer, ved ændringer i organisationsstruktur eller med indførelse af nye behandlingsmetoder. 
• lave opgørelser, måle effekt, indsamle data og udarbejde rapporter. Kandidaten er en oplagt medarbejder ved gennemførelse af videnskabelige projekter i organisationen. 
• formidle både metoder og resultater fra kvalitetsudviklingsprojekter, implementerings-processer eller andre projekter relevante for organisationen. 
• udarbejde snitfladebeskrivelser til hjælp ved sektorskift og kan medvirke til at sikre sammenhængende forløb for patienter og borgere i forbindelse med behandling, genoptræning og/eller rehabilitering. 
• bidrage til arbejdspladsens prioritering af midler til kompetenceløft, så den mest brugbare og rentable løsning findes. 
• opstille kvalitetsmål og lave systematisk dokumentation for behandlinger og patientflow.

Sidst opdateret: 24.04.2023