Skip to main content

Kompetenceprofil

Viden – dimittenden har:

 • Viden om og forståelse for forskellige videnskabsteoretiske retninger vedrørende muliggørelse af aktivitet og deltagelse i hverdagslivet for klienter, baseret på højeste internationale forskning inden for ergoterapeutisk praksis og aktivitetsvidenskab.
 • Viden om teorier, modeller og metoders oprindelse.
 • Forståelse af og kritisk forholden sig til ergoterapi og aktivitetsvidenskab for at kunne formidle og implementere ny forskningsbaseret viden i praksis og for at kunne deltage i forskningsprojekter.
 • Forståelse af og kritisk forholden sig til sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskabelige teorier og metoder for at kunne formidle og implementere ny forskningsbaseret viden i praksis med inddragelse af klienters og sundhedsprofessionelle perspektiver og for at kunne deltage i forskningsprojekter.
 • Viden om og forståelse af sundhedspolitik og –økonomi af betydning for indsatser rettet mod, at klienter kan opretholde livskvalitet på trods af belastninger og sygdom.
 • Evne til at identificere, forstå og forholde sig kritisk til forskellige teoretiske perspektiver på menneskelig aktivitet, hverdagsliv og sundhed.
 • Viden om evaluerings- og kvalitetsudviklingsredskaber til selvstændigt at kunne igangsætte, styre og afrapportere evaluerings- og kvalitetsudviklingsprocesser.

Færdigheder – dimittenden kan:

 • Mestre relevante videnskabelige teorier og metoder baseret på højeste internationale forskning, til afdækning af ergoterapeutiske og aktivitetsvidenskabelige problemstillinger og årsagssammenhænge.
 • Forholde sig kritisk analyserende og diskuterende til videnskabeligt belyste problemstillinger med henblik på at kunne identificere uafdækkede problematikker omkring menneskers aktivitet, hverdagsliv og sundhed.
 • Identificere og vurdere relevante redskaber indenfor ergoterapi, baseret på højeste internationale forskning, til udredning og gennemførelse af målrettet ergoterapeutisk intervention, for at muliggøre ønsket aktivitet og deltagelse for klienter, grupper og organisationer.
 • Vurdere og vælge metoder og redskaber til kvalitetssikring, -udvikling og -evaluering af ergoterapeutisk praksis med henblik på evidensbasering og udvikling af kliniske retningslinjer.
 • Vurdere etiske problemstillinger i forhold til implementering af ergoterapeutiske interventioner i forhold til grupper af klienter og enkelte klienter.
  Vurdere og vælge nye analyse- og løsningsmodeller vedr. menneskers aktiviteter, hverdagsliv og sundhed og med inddragelse af klienter og sundhedsprofessionelles perspektiver.
 • Vurdere og vælge blandt relevante og aktuelle udviklingstendenser af betydning for kvalitetsudviklingsprocesser og kan sammenholde disse med lokal praksis og med samfundsmæssige, økonomiske, teknologiske og sundhedspolitiske forhold.
 • Vurdere og vælge hverdagsteknologiske og velfærdsteknologiske løsninger i interventions- og udviklingsprocesser med inddragelse af berørte klienter, for at muliggøre aktivitet og deltagelse for den enkelte klient, grupper og organisationer.
 • Formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med fagfæller, andre professionelle og ikke-specialister med henblik på kvalitetsforbedring af ergoterapeutisk og tværfaglig praksis, gennem fremme af evidensbasering, udvikling af aktivitetsvidenskab og ergoterapeutisk teori og praksis.

Kompetencer – dimittenden kan:

 • Tilrettelægge og styre interventions- og udviklingsprocesser vedrørende menneskers aktiviteter, hverdagsliv og sundhed, med sigte på et meningsfuldt og værdigt liv for den enkelte klient, grupper og organisationer.
 • Selvstændigt igangsætte, lede, gennemføre og evaluere komplekse arbejds-, evaluerings- og udviklingsprocesser, som forudsætter nye løsningsmodeller inden for ergoterapeutisk og tværfaglig praksis og med inddragelse af klienters perspektiver.
 • Igangsætte, gennemføre og styre indsatser rettet mod at klienter kan opretholde en ønsket livskvalitet på trods af belastninger og sygdom, på baggrund af relevante udviklingstendenser og sundhedspolitiske, -juridiske og -økonomiske forhold.
 • Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde relateret til daglig praksis og udviklingsarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • Selvstændigt tage ansvar for, at etiske normer er overvejet og implementeret i samarbejdet i respekt for klienternes integritet og værdighed.
  Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering, igennem kritisk evaluering og identifikation af lærings- og kompetenceudviklingsbehov og selvstændigt igangsætte og gennemføre kompetenceudviklingsforløb.

Sidst opdateret: 12.04.2023