Skip to main content

Få overblik over specialet

Generelt om specialeprojekter

Specialet er den del af kandidatuddannelsen, hvor du selvstændigt dokumenterer din evne til at identificere, analysere og kritisk bearbejde faglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

Hvis dit speciale er eksperimentelt, skal du derudover demonstrere en evne til at planlægge og gennemføre et praktisk orienteret projekt inden for en afgrænset tidsperiode. Specialet dokumenterer endvidere din evne til at afgive en skriftlig afrapportering af det arbejde, du har gennemført.

Et speciale består grundlæggende af tre elementer:

 1. Et eksperimentelt eller teoretisk specialeprojekt
 2. En skriftlig specialerapport på dansk eller engelsk
 3. En mundtlig specialeeksamen på samme sprog som rapporten

Specialeperioderne følger semestrene, og ligger på faste tidspunkter. Du kan se i dit studieforløb, om dit speciale vægter 30 eller 60 ECTS.

Specialer på 30 ECTS

 • Hvis du påbegynder specialeprojektet 1. februar, skal du aflevere rapporten senest 1. juni samme år.
 • Hvis du påbegynder specialeprojektet 1. september, skal du aflevere rapporten afleveres senest 1. januar året efter.

Specialer på 60 ECTS

 • Hvis du påbegynder specialeprojektet 1. februar, skal du aflevere rapporten senest 1. januar året efter.
 • Hvis du påbegynder specialeprojektet 1. september, skal du aflevere rapporten afleveres senest 1. juni året efter.
Speciale over 3 semestre

Hvis dit speciale har et omfang af 60 ECTS, skal du som udgangspunkt udarbejde det på 2. år af din kandidatuddannelse. I samråd med din hovedvejleder kan du dog vælge at udarbejde specialet over 3 semestre.

Hvis du ønsker at skrive dit speciale over 3 semester, skal du overveje, om du har tilstrækkelig faglig viden til at gå i gang med dit speciale et semester tidligere end normalt. Derudover skal du opfylde studieaktivitetskravet og tidsgrænsereglerne.

Særligt for erhvervskandidatstuderende

Ligesom resten af din erhvervskandidatuddannelse er specialeprojektet på deltid. Derfor har du som erhvervskandidatstuderende 2 studieår til at skrive et speciale på 60 ECTS. Tilsvarende har du 1 studieår til at skrive dit speciale, hvis du vælger at nedskrive det til 30 ECTS.

Eksempel: Du påbegynder dit specialeprojekt 1. september 2022. Hvis specialet vægter 60 ECTS, skal du aflevere rapporten senest 1. juni 2024. Hvis det derimod vægter 30 ECTS, skal du aflevere rapporten senest 1. juni 2023.

Du tilmelder dig specialeprojektet via studenterselvbetjeningen.

Tilmeldingsperioden er 20.-30. november for projekter, der påbegyndes i forårssemestret, og 20.-30. maj for projekter, der påbegyndes i efterårssemestret.

Hvis du udarbejder dit specialeprojekt i fællesskab med en anden studerende, skal I hver især tilmelde jer projektet via studenterselvbetjeningen.

Det er vigtigt, at du finder en projektvejleder, i god tid inden du påbegynder dit specialeprojekt. Som udgangspunkt kan alle lektorer og professorer på dit institut fungere som hovedvejledere.

Projektet kan laves med en ekstern samarbejdspartner, eksempelvis en virksomhed uden for universitetet. Den hovedansvarlige projektvejleder skal dog være en intern vejleder, det vil sige en vejleder, som er ansat på dit institut.

Vejlederen er den person, du er tilknyttet under projektet, og som hjælper og rådgiver dig undervejs. Bemærk, at det ikke er meningen, at vejlederen skal rette hele specialerapporten igennem inden den endelige aflevering.

Vejledningen kan være i form af gennemlæsning af enkelte afsnit, indføring i forsøg eller lignende. Det er hovedvejlederens ansvar at sikre, at specialeprojektet har et omfang, så det kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.

Du har mulighed for udarbejde dit speciale i samarbejde med en virksomhed eller organisation, typisk med udgangspunkt i en praktisk problemstilling. Et specialesamarbejde med en virksomhed/organisation styrker dit netværk på arbejdsmarkedet og kan være et springbræt til dit første job.

Hvis du udfører specialeprojektet i samarbejde med en virksomhed/organisation, vil du typisk have en ekstern medvejleder det pågældende sted. Du skal dog også være tilknyttet en intern hovedvejleder på SDU.

Der skal indgås en aftale, der specificerer arbejdsfordelingen mellem den eksterne medvejleder og den interne hovedvejleder. Den eksterne vejleder i virksomheden/organisationen og din interne hovedvejleder på SDU har nemlig ofte to forskellige mål med dit specialeprojekt. Den eksterne vejleder vil typisk være mest interesseret i dine praktiske konklusioner, mens den interne hovedvejleder skal sikre, at din speciale lever op til de gældende retningslinjer og akademiske normer.

Hurtigst muligt efter tilmelding – og senest en uge efter semesterstart – skal du aflevere en projektkontrakt med en tilhørende problemformulering, som du og din projektvejleder udarbejder i fællesskab.

Hvis du udarbejder dit specialeprojekt i samarbejde med en anden studerende, skal I kun indsende én fælles projektkontrakt med begge gruppemedlemmers navne.

Når projektkontrakten er godkendt, eller hvis der opstår problemer undervejs i processen, vil du blive orienteret via din SDU-mail.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at aflevere projektkontrakten efter fristens udløb.

Rapporten skal skrives på enten dansk eller engelsk.

En klassisk naturvidenskabelig rapport indeholder typisk nedenstående elementer. Den præcise opbygning aftaler du nærmere med din hovedvejleder. De fremhævede elementer tæller med, når du opgør rapportens omfang.

 1. Forside
 2. Evt. forord
 3. Indholdsfortegnelse
 4. Ordliste over anvendte forkortelser
 5. Abstract/resumé
 6. Hypotese/projektets formål
 7. Indledning
 8. Metoder og materialer
 9. Resultater
 10. Diskussion
 11. Konklusion
 12. Perspektivering
 13. Referencer
 14. Litteraturliste
 15. Bilag

I forbindelse med formidlingsprojekter og teoretiske specialeprojekter kan det være relevant at afvige fra den klassiske rapportstruktur, efter nærmere aftale med din vejleder. I alle tilfælde skal du præsentere dit forslag til rapportstruktur for vejlederen, inden du begynder at skrive rapporten.

Rådata og andre informationer, der ikke er essentielle for rapporten, kan placeres i bilag; det er dog vigtigt, at man kan læse og forstå rapporten uden at have læst bilagene.

Hvis resultaterne er af en kvalitet, hvor publikation af data overvejes, kan specialerapporten skrives som et artikeludkast på engelsk. Vejlederen må dog ikke involveres mere i skriveprocessen end ved almindelige specialeprojekter. Derfor skal vejlederens detaljerede gennemlæsning af artikeludkastet vente til efter aflevering af rapporten. Denne type specialeprojekter vil have yderligere en teoretisk delrapport, som redegør for tekniske detaljer, der ikke fremgår af artikeludkastet.

Rapporten skal afleveres elektronisk i systemet Digital Eksamen.

Rapporten skal afleveres som ét pdf-dokument. Eventuelle bilag afleveres som et eller flere separate dokumenter. Som standard samles alle bilag i ét pdf-dokument. Hvis du har særlige bilag, som ikke kan afleveres i pdf-format (for eksempel programkode, film og lignende), kan disse bilag uploades som separate bilagsfiler. Du skal navngive filen som "Specialerapport" og så dit navn. Eventuelle bilag navngives blot med entydige navne.

Når du har afleveret rapporten, modtager du en elektronisk kvittering på din SDU-mail. Det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen, da det er din dokumentation for, at du har afleveret rapporten rettidig.

Du finder afleveringsfristen for rapporten i kursusbeskrivelsen for dit specialeprojekt.

Du indleder den mundtlige specialeeksamen med et foredrag. Efter foredraget bliver du eksamineret dels i selve foredraget, dels i specialerapporten.

Ved eksamen medvirker vejlederne og en ekstern censor som bedømmere. Umiddelbart efter eksamen får du en samlet karakter på 7-trinsskalaen, ud fra en helhedsvurdering af specialerapporten og den mundtlige eksamen.

Bedømmelsen af specialet angår primært det faglige indhold. Din formulerings- og staveevne indgår også i bedømmelsen, dog med begrænset vægt, medmindre der er tale om ganske omfattende markante afvigelser fra normal faglig sprogbrug.

Bedømmelsesfristen for specialeprojekter er 6 uger. Det betyder, at den mundtlige eksamen skal finde sted senest 6 uger efter afleveringsfristen. Juli måned tæller ikke med i beregningen af de 6 uger.


Du kan søge om dispensation til at ændre titlen på dit specialeprojekt, hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at dit projekt tager en anden drejning end først antaget.

Du kan søge om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen, hvis du kan dokumentere, at du ikke kan aflevere rapporten rettidigt på grund af usædvanlige forhold.

Bemærk, at udsættelse af afleveringsfristen først skal godkendes af din hovedvejleder, derefter af instituttets undervisningsudvalg og endelig af studielederen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din hovedvejleder, før du sender en ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.

Uanset om du søger om dispensation til titelændring eller til udsættelse af afleveringsfristen, skal du sende din ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen. Hvis du ikke overholder denne frist, vil din ansøgning ikke blive behandlet.

Søg om dispensation til projektændring

Specialeprojektet kan udarbejdes af højst to studerende i fællesskab.

Det skal fremgå klart af rapporten, hvem der er ansvarlig for hvilke dele.

Kun én af jer skal aflevere rapporten og eventuelle bilag på gruppens vegne. Når rapporten er afleveret, modtager I begge en kvittering for aflevering via e-mail. Det er vigtigt, at I gemmer kvitteringen, da det er jeres dokumentation for, at I har afleveret rapporten rettidigt.

Rapporten indgår i bedømmelsen ved efterfølgende individuelle mundtlige eksamener.


Sidst opdateret: 04.07.2022