Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

Cand.merc.aud.-uddannelsen (revisorkandidatuddannelsen) er en forskningsbaseret videregående teoretisk overbygningsuddannelse på kandidatniveau. Da cand.merc.aud.-uddannelsen er den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor, vil kandidaten, når uddannelsen er gennemført, have opnået de teoretiske kvalifikationer til at udøve revision af private og offentlige virksomheder og institutioner.

Viden og forståelse

Kandidatuddannelsen i revision giver en generel erhvervsøkonomisk viden suppleret med specialviden indenfor uddannelsens konstituerende fagområder – revision, internt regnskab og økonomistyring, eksternt regnskab, skatteret samt udvalgte emneområder indenfor erhvervsret (selskabsret, kreditsikringsret og insolvensret) – som er baseret på den højeste nationale og internationale forskning. Kandidaten kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over denne viden samt identificere relevante videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder

En kandidat i revision kan kvalificeret udvælge og anvende de indenfor de enkelte fagområder gældende videnskabelige metoder og teorier til at beskrive, afgrænse, analysere og løse problemstillinger af revisionsmæssig, regnskabsmæssig, erhvervsretlig og skatteretlig art, der opstår i en virksomhed.

Kandidaten kan opstille nye analyse- og løsningsmodeller på basis af de foretagne analyser.

Kandidaten kan anvende de enkelte fagområders metoder på en etisk forsvarlig måde og kan argumentere på et videnskabeligt holdbart grundlag.

Kandidaten kan formidle sin viden og diskutere fagrelevante problemstillinger med både specialister og personer, der skal anvende resultatet.

Kompetencer

En kandidat i revision kan indenfor revisors arbejdsområde og indenfor uddannelsens konstituerende fagområder (revision, internt regnskab og økonomistyring, eksternt regnskab, skatteret og udvalgte områder indenfor erhvervsret) styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller samt selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

Kandidaten kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Kandidaten kan tilegne sig, producere og anvende ny viden inden for studiets konstituerende fagområder samt inden for specialeområder gennem studiets valgfag og kandidatspecialet og kan forene uddannelsens konstituerende fagområder i en tværfaglig vurdering og løsning af en virksomheds eller en organisations problemstillinger.

Kandidaten kan yde selvstændig rådgivning i bredeste forstand indenfor eksternt regnskab, internt regnskab og økonomistyring samt indenfor opnåede specialområder, samt yde bidrag til rådgivning indenfor skatteret og udvalgte områder af erhvervsret. 

Kandidatuddannelsen i revision giver kompetence til beskæftigelse som statsautoriseret revisor (efter beståelse af revisoreksamen til statsautoriseret revisor) samt varetage stillinger i den private eller offentlige sektor som f.eks. intern revisor, regnskabsmedarbejder, controller eller skattekonsulent, og på sigt som regnskabs- eller økonomichef.

Sidst opdateret: 07.09.2022