Skip to main content

Tidsplan for specialet

Tidsplan for arbejdet med specialet

Specialet udarbejdes over samlet 9 måneder i henhold til bestemmelser fastsat i studieordningen. Kandidatspecialet har et omfang på 30 ECTS svarende til 810 arbejdstimer.

Reglerne om kandidatspecialet findes i fagbeskrivelsen

For undervisningstilmelding til start af specialet i efterårssemesteret (1. september) skal specialet afleveres senest 1. juni næstfølgende år. Mundtligt forsvar vil blive afholdt senest 30. juni. 

For undervisningstilmelding til start af specialet i forårssemesteret (1.februar) skal specialet afleveres senest 1. november. Mundtligt forsvar vil blive afholdt senest 30. november. 

Undervisningstilmelding og tildeling af vejleder sker semesteret før det semester, hvor specialearbejdet skal påbegyndes.
Bemærk, at det er en eksamensbetingelse, at vejlederkontrakten er godkendt til den fastsatte deadline (se nedenfor). Specialet kan skrives alene eller i en gruppe på to personer.

Der vil blive afholdt information omkring opstart af speciale.

Blanket til vejlederaftale

Overblik over processen

Det en god ide at tage til informationsmødet om kandidatspecialet., hvis du har mulighed for det.
Forår: Mødet er som regel slut marts / start april. Tjek kalenderen i Itslearning.
Efterår: Mødet er som regel start okt. Tjek kalenderen i itslearning.

 

Angiv ønske om emne og/eller vejleder på den elektroniske blanket for cand.merc. før 1. november/1. maj.

På blanketten skal du angive hvilket emne, du kunne tænke dig at arbejde med og, hvis det er relevant, hvem du gerne vil have som vejleder. Hvis I er to, der skriver sammen, skal I udfylde en fælles blanket.

Vejledere tildeles af den uddannelsesansvarlige. Der tages hensyn til de studerendes ønsker, men der er begrænset kapacitet, så disse kan ikke altid imødekommes. Jo mere information, du giver om, hvad du gerne vil skrive om, jo bedre mulighed har vi for at matche dig med den rette vejleder. Derfor er det en fordel, hvis du kan definere dit emne rimeligt præcist og skrive lidt om, hvad du forestiller dig, indholdet skal være, og hvordan din metode skal være.

Tilmeld dig "faget" kandidatspeciale - se perioden for tilmelding her. 

Når du har bestået mindst 60 ECTS, kan du tilmelde dig til at skrive speciale i det efterfølgende semester. Når du har færdiggjort tre semestre på kandidaten, skal du tilmelde dig kandidatspeciale. Med "færdiggjort" menes i denne forbindelse, at du har været tilmeldt 90 ECTS hvoraf du har bestået mindst 60 ECTS.

Vejledere tildeles seneste 1. december/1. juni. Du får en e-mail, når du har fået en vejleder.

Din vejlederkontrakt skal udfyldes og sendes senest 15. august/15. januar. For at få kontrakten godkendt, skal dit emne/din idé være udviklet til en problemformulering, og du skal have udarbejdet en plan for vejledning.

Problemformuleringen skal være tilstrækkeligt udfoldet til, at din vejleder kan vurdere, om den giver mulighed for, at du kan producere viden på et højt niveau. Problemformuleringen skal ligge indenfor uddannelsens konstituerende fag, og den skal kræve, at du udbygger den viden, som du har opnået gennem din uddannelse enten i bredden eller i dybden. Det betyder, at der skal være tale om et komplekst problem, som kræver brug af litteratur og/eller metoder på et højt niveau. Endelig skal problemet retfærdiggøre anvendelse af det antal arbejdstimer, der er allokeret til arbejdet med specialet.

Planen for vejledning skal indeholde datoer for vigtige milepæle i projektet og for vejledning, du har brug for at modtage undervejs.

Når du er klar til at få godkendelsen, går du/din gruppe ind i den elektroniske vejlederkontrakt (se under punkt 2) udfylder den og vedhæfter plan for vejledning. Når du har udfyldt blanketten, går den automatisk videre til vejleder og den profilansvarlige til godkendelse og efter godkendelse videre til eksamenskontoret og studieservice.

Find generel vejledning om at skrive speciale under "Gode råd" og om, hvordan du får mest ud af din vejleder i "Brug din specialevejleder".

Læs om krav til specialet og bedømmelseskriterier i målbeskrivelsen, som du kan se i fagbeskrivelsen.

Vejledning om formalia finder du her.

 

For undervisningstilmelding til start af specialet i efterårssemesteret (1. september) skal specialet afleveres senest 1. juni næstfølgende år. Mundtligt forsvar vil blive afholdt senest 30. juni. 

For undervisningstilmelding til start i forårssemesteret (1.februar) skal specialet afleveres senest 1. november. Mundtligt forsvar vil blive afholdt senest 30. november. 

Se mere om dette i fagbeskrivelsen (link øverst på siden). Specialet skal alene afleveres via Digital Eksamen. 

 

Sker samme måned, som du har afleveret. Forsvaret skal finde sted på SDU.


Hvis du ikke når deadline og har behov for endnu et eksamensforsøg

Hvis du ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, eller hvis du ikke består efter forsvaret, bruger du et eksamensforsøg. Du får en afleveringsdato for det næste forsøg. I forbindelse med næste forsøg skal du have godkendt en revideret vejlederaftale.

Deadline for indlevering af specialerapporten er 3 måneder efter afleveringsfristen hvis du ikke har afleveret og 3 måneder efter forsvaret af specialet, hvis du ikke er bestået efter et gennemført forsvar.

Denne deadline er gældende uanset om du får godkendt en vejlederaftale, men du kan kun aflevere specialet, hvis din vejlederaftale er godkendt.

Bemærk, at aftalen kan blive afvist, hvis din vejleder ikke mener, at det er muligt at gennemføre det planlagte arbejde indenfor den afsatte tid.

Der er 3 måneder til at udarbejde specialrapporten i 2. prøveforsøg. 

Forud for indlevering af specialerapporten skal en ændret problemformulering inden for samme emne være godkendt (se under Eksamensbetingelser - Vejlederkontrakt). 

Fristen for aflevering af specialerapporten i 2. forsøg på erhvervskandidat specialet er:
1. september/1. februar, hvis der ikke er indleveret rettidigt, eller specialet er afvist uden bedømmelse.
1. oktober/1. marts, hvis et mundtligt forsvar har været afholdt

Der er 3 måneder til at udarbejde specialet i 3. prøveforsøg. Forud for indlevering af specialerapporten skal en ændret problemformulering inden for samme emne være godkendt (se under Eksamensbetingelser - Vejlederkontrakt). 

Ved et nyt forsøg har du ret til ét vejledningsmøde med din vejleder, hvor I kan drøfte den ændrede problemformulering og projektplan inden du indleverer disse via den digitale vejlederaftale.

Mulighed for forlængelse af deadline

Forlængelse af deadline kan kun gives, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Det er studienævnet, der kan bevilge forlængelse. Læs om usædvanlige forhold under Ansøgning til studienævnet.

Er du i tvivl om noget?

Du er altid velkommen til at kontakte de faglige vejledere eller studiekontakten, hvis du har spørgsmål til kandidatspecialet.

 

 

Sidst opdateret: 10.01.2023