Skip to main content

Generelt om praktikophold

Ingeniørpraktikken er en integreret del af uddannelsen til diplomingeniør og har en varighed på minimum 20 uger (=100 arbejdsdage), svarende til 30 ECTS / et halvt studieårsværk. Formålet med ingeniørpraktikken er at give den studerende viden om og forståelse for praktiske forhold og metoder, processer og ingeniørmæssige funktioner i en virksomhed, så den studerende kan sætte disse i relation til ingeniøruddannelsen og det senere arbejde som uddannet ingeniør.

Praktikken er nærmere beskrevet i Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelser, som er udviklet med udgangspunkt i Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør, BEK nr 1581 af 06/11/2020.

Målbeskrivelse for praktikken
Ingeniørpraktikken tilsigter at give de studerende flere af følgende kvalifikationer:

  • Udvikling af den studerendes kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner
  • Kompetence i forbindelse med transformation af uddannelsens teoretiske kerneområder til praktisk gennemførlige projekter
  • Kompetence i forbindelse med opgaver, der kræver tilegnelse af ny viden for gennemførelsen af projekter
  • Forståelse af en virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, sociale og arbejdsmæssige forhold
  • Indsigt i en virksomheds sociale og administrative miljø (kommunikation og samarbejde mellem medarbejdere på flere niveauer, samt regler og administrative rutiner)
  • Kompetence i at fremlægge arbejdsresultater i mundtlig såvel skriftlig form i niveaumæssigt forskellige fora.

Ingeniørpraktikkens tilrettelæggelse 
Ingeniørpraktikken skal afvikles i en offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. Virksomheden skal kunne tilbyde praktikopgaver med et arbejdsindhold, der er relevant for den pågældende studerendes uddannelse.

Den studerende finder i samarbejde med Syddansk Universitet praktikpladsen og etablerer en skriftlig aftale(praktikkontrakt) mellem SDU, praktikvirksomheden og den studerende. Den studerende udarbejder sammen med praktikvirksomheden en aktivitetsplan for praktikperioden. Under praktikopholdet følger den studerende virksomhedens normale arbejdstider og andre regler og bestemmelser, der gælder for virksomhedens ansatte.

Den studerende er i praktikperioden tilknyttet en praktikvejleder på uddannelsesstedet, hvis overordnede opgave det er, at sikre den faglige kvalitet i praktikforløbet. Praktikvejlederen skal således sikre, at den studerende opnår den bedst mulige læring i praktikperioden, hvorfor det påhviler praktikvejlederen, at understøtte den studerendes mulighed for og evne til gennem konstant refleksion at sætte praktikforløbet i forhold til uddannelsen og ingeniørprofessionen.

Placering
Ingeniørpraktikken gennemføres normalt på uddannelsens 6. semester. I forårssemestret placeret i perioden fra 1. februar til 31. august. I efterårssemestret placeret i perioden fra 1. juli til 31. januar.

Evaluering
Ved afslutningen af praktikperioden udarbejder den studerende en rapport.
Rapporten skal afleveres til den studerendes praktikvejleder senest den 8. februar henholdsvis den 11. august. Ved EU-støttede praktikophold i udlandet kan datoen for afleveringen ændres, hvis det er nødvendigt.

Praktikken bedømmes bestået/ikke bestået på baggrund af rapporten og praktikvirksomhedens bekræftelse på gennemført praktik.

Rapporten kan bedømmes:

  • bestået
  • bestået med visse mangler, som skal rettes/og eller tilføjes
  • ikke bestået, hvilket betyder, at rapporten skal skrives helt om.

I de to sidstnævnte tilfælde har den studerende 7 dage til at lave de krævede tilføjelser og rettelser, evt. at skrive helt om og forelægge dem for praktikvejlederen til bedømmelse.

Der henvises til Syddansk Universitets praktikkoncept for yderligere information ingeniørpraktikken.

 

Sidst opdateret: 24.03.2023