Skip to main content

Afgangsprojekt på diplomingeniøruddannelsen

Afgangsprojektet er diplomingeniøruddannelsens afsluttende del. Det er den del af diplomingeniøruddannelsen, hvor du selvstændigt dokumenterer evnen til kritisk refleksion inden for et afgrænset, ingeniørfagligt emne, der er relevant for din uddannelse. Afgangsprojektet afslutter diplomingeniøruddannelsen.

Afgangsprojektet består af følgende elementer:

  1. Løsning af en ingeniørfaglig problemstilling.

  2. En afgangsprojektrapport, der afleveres til bedømmelse og indgår i afgangsprojekteksamen.

  3. En afgangsprojekteksamen.

Selve arbejdet består af afgræsning, løsning, perspektivering og skriftlig afrapportering af en praktisk problemstilling inden for et for din uddannelse relevant område.

På nogle diplomingeniøruddannelser bliver vejlederen udpeget af den pågældende uddannelsesleder, hvorimod de studerende på andre diplomingeniøruddannelser selv – i god tid – skal finde en vejleder. Du kan angive et ønske om hovedvejleder/medvejleder på afgangsprojektkontrakten.

 

Som udgangspunkt skal hovedvejlederen være ansat ved Det Tekniske Fakultet. Evt. medvejleder kan være ansat ved et andet fakultet. Alle fakultetets professorer, lektorer og adjunkter kan fungere som hovedvejledere. Ph.d.-studerende kan kun fungere som medvejledere.

 

Vejlederen har det formelle ansvar at vejlede dig fagligt under processen og skal deltage i den afsluttende afgangsprojekteksamen. En vejleders rolle er at vejlede gennem hele projektperioden gennem en løbende dialog med den studerende.

Hvis du vælger at skrive afgangsprojektet i samarbejde med en virksomhed, har du måske en vejleder på det pågældende sted (også kaldet en ekstern vejleder). I sådanne tilfælde skal du også være tilknyttet en hovedvejleder ved Det Tekniske Fakultet. Det er hovedvejlederen, der sikrer, at afgangsprojektet lever op til de normer, der gælder for afgangsprojekter udført ved Det Tekniske Fakultet.

Samarbejde om et projekt skal baseres på en aftale mellem de(n) studerende og virksomheden. Der behøver ikke være direkte kontakt mellem SDU-vejlederen og virksomheden i forløbet, men det er vigtigt at SDU-vejlederen er bekendt med virksomhedens mål og bidrag i projektet.

Det kan være, at du i forbindelse med samarbejdet med virksomheden får udleveret virksomheds-data eller andre fortrolige oplysninger, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort i afgangsprojektet. I et sådant tilfælde vil virksomheden sandsynligvis bede dig om at indgå en fortrolighedsklausul (Non-Disclosure Agreement, sk. NDA). En fortrolighedsklausul medfører, at dit afgangsprojekt ikke bliver offentliggjort.

Læs mere om NDA/hent skabeloner her.

Når du afleverer afgangsprojektet, skal du vedhæfte en evt. fortrolighedsklausul som et separat, navngivet bilag til afgangsprojektet også selv om fortrolighedsklausulen kun er indgået mellem dig og virksomheden. Det er i sidste ende dit ansvar for dermed at sikre, at SDU bliver orienteret om virksomhedens ønske om ikke at offentliggøre afgangsprojektrapporten.


Afgangsprojektet udføres normalt af 1-2 studerende. På nogle uddannelser er det et udgangspunkt, at afgangsprojektet udføres af to studerende. I særlige tilfælde kan afgangsprojektet udføres af op til 3 studerende. Dette kræver dog uddannelseslederens særlige tilladelse. For afgangsprojektrapporten gælder, at det tydeligt skal fremgå hvilke sammenhængende dele, hver studerende er ansvarlig for.

Hvis I er 2-3 studerende, der skriver sammen, er det meget vigtigt, at I laver en fælles afgangsprojektkontrakt (se Tilmelding og Afgangsprojektkontrakt neden for). Én af jer skal oprette kontrakten og starte med de at angive medforfatteren/rne som det første. Man kan desværre ikke tilføje andre medforfattere senere.  I må ikke lave separate kontrakter, hvis I reelt skriver sammen - hvis  I laver separate kontrakter, kan I ikke aflevere en fælles projektrapport!

Tilmelding

Du skal tilmelde dig til afgangsprojekt for at kunne indgå afgangsprojektkontrakt. Tilmelding til afgangsprojektet finder sted sammen med øvrig undervisningstilmelding via selvbetjeningen inden for de fastsatte tidsrammer. Du modtager et brev i din studentermail, når tiden for undervisningstilmelding nærmer sig. Tilmelding til afgangsprojektet medfører også, at du er bundet af Fakultetets fastlagte skriveperiode. Du skal søge om dispensation, hvis du ikke kan overholde den fastlagte skriveperiode.

OBS du skal være tilmeldt eller bestået ingeniørpraktikken og maksimalt mangle et valgfag fra de første fem semestre for at kunne få lov til at skrive afgangsprojekt. Du skal søge om studienævnsdispensation ved at benytte dig af ansøgningsskemaet TEK Andre ændringer af afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt, hvis du ikke kan overholde den fastlagte projektperiode. Du finder nærmere information om Studienævnet på https://mitsdu.dk/da/tek/studienaevn

Afgangsprojektkontrakt

Efter tilmelding kan du indgå  TEK afgangsprojektkontrakt (https://spoc.sdu.dk -> Studiesekretariat ->  Diplomingeniørblanketter).

OBS Hvis I er 2-3 studerende, der skriver sammen, skal kun den ene af jer udfylde kontrakten og angive de to andre som medforfattere som det første. Man kan desværre ikke tilføje andre medforfattere senere. 

Der kan ikke længere laves ændringer i kontrakten, når den er sendt til godkendelse. Derfor er det vigtigt, at du tjekker, at de angivne oplysninger er korrekte, før du trykker på "Gem og send".

Kontrakten sendes til godkendelse hos din evt. medforfatter, uddannelsesleder og din vejleder. Når også disse har godkendt kontrakten, får du besked herom til din SDU-mail. Hvis din medforfatter, vejleder eller uddannelsesleder afviser kontrakten, bliver den sendt retur til dig, og du skal lave de foreslåede ændringer. Derefter kan du gensende kontrakten til godkendelse.

Når du har afsendt din afgangsprojektkontrakt til godkendelse, kan du altid se den ved at logge dig på https://spoc.sdu.dk og klikke på "Tidligere henvendelser" øverst til højre. 

Du skal sende afgangsprojektkontrakten til godkendelse senest den 31. august, hvis din projektperiode starter den 1. september og senest den 31. januar, hvis din projektperiode starter den 1. februar. Hvis din uddannelse har angivet en tidligere dato for dette, skal du overholde den af uddannelsens angivne dato for afsendelse af afgangsprojektkontrakten.

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at finde emnet for afgangsprojektet og komme i gang med projektet. Det, at du ikke kommer i gang ved semesterstart, udgør ikke usædvanlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation fra afleveringsfristen.

Studerende, der er indskrevet på en uddannelse, der udbydes på dansk, kan skrive afgangsprojektet på dansk eller på engelsk. Hvis vejlederen ikke taler dansk, skal afgangsprojektet skrives på engelsk. Studerende, der er indskrevet på en uddannelse, der udbydes på engelsk, skal skrive afgangsprojektet på engelsk.

Afgangsprojektrapporten skal indeholde et resume på engelsk. Er rapporten skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i bedømmelsen.

Det Tekniske Fakultet har ikke generelle krav ift. afgangsprojektets omfang, angivet som antal tegn eller sider. Din uddannelse kan dog have uddannelsesspecifikke krav. Kontakt venligst din uddannelseskoordinator for yderligere oplysninger om uddannelsesspecifikke krav.

Afleveringsfristen for afgangsprojektrapporten fremgår af afgangsprojektkontrakten. Hvis du har fået dispensation til udsættelse, fremgår afleveringsfristen af dispensationsafgørelsen.

Afleveringsfristen er bindende. Hvis usædvanlige forhold forhindrer dig i at aflevere afgangsprojektet rettidigt, skal du senest en måned før den officielle afleveringsfrist søge Studienævnet dispensation til udsættelse. Se mere under afsnittet ”Ændringer i afgangsprojektkontrakten” neden for. 

Afgangsprojektrapporten må ikke indeholde cpr-numre, heller ikke dit eget. Du skal i stedet oplyse dit navn på forsiden. Hvis der er flere forfattere til afgangsprojektet, skal alle forfatteres navne fremgå af forsiden.

Afgangsprojektrapporten skal afleveres elektronisk i Digital Eksamen, https://digitaleksamen.sdu.dk/Rapporten skal afleveres som ét samlet pdf-dokument. Bilag skal afleveres som separat/e fil/er. Evt. fortrolighedsklausul skal fremgå af et separat bilag i pdf-format Hvis du har særlige bilag, som ikke kan afleveres i pdf-format (fx programkode, film og lignende), kan disse bilag uploades som en samlet zip-fil sammen med pdf-dokumentet. Derudover kan evt. store tegninger afleveres i papirformat hos det pågældende studiesekretariat, forudsat at du har lavet en forudgående aftale om dette med din vejleder. 

Når du afleverer din afgangsprojektrapport, vil du blive bedt om at angive en titel på dit projekt. Det er meget vigtigt, at du angiver den nøjagtigt samme titel, som er godkendt på din kontrakt, da titlen vil blive overført til dit eksamensbevis. Det er obligatorisk, at du angiver den engelske titel. Det er frivilligt, om du også ønsker at angive den danske titel. 

Kun et eksemplar af afgangsprojektet afleveres: hvis I er flere studerende, som skriver sammen, skal I på forhånd aftale, hvem af jer der afleverer afgangsprojektet på . Samtlige studerende, der skriver sammen, modtager en kvittering i studentermailen. Det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen, da det er din dokumentation for rettidig aflevering.

Alle afgangsprojektrapporter bliver plagiattjekket.

Ændringer i titel og problemformulering

Hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at afgangsprojektet tager en anden drejning end først antaget, kan du ændre titlen eller problemformuleringen ved at udfylde følgende formular:  TEK Titelændring samt ændring af problemformulering - afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt (https://spoc.sdu.dk -> Studiesekretariat ->  Øvrige blanketter).

Du skal have søgt om titelændring inden du afleverer afgangsprojektrapporten til bedømmelse.

Ændringerne skal godkendes af din vejleder. Når dette er sket, får du besked herom til din SDU-mail. 

En godkendelse af titelændring eller ændret problemformulering kan som udgangspunkt ikke berettige en dispensation til udsættelse af den fastlagte afleveringsdato.

Øvrige ændringer, fx udsættelse af afleveringsdato

Du skal søge om studienævnsdispensation, hvis der sker andre ændringer i forhold til afgangsprojektkontrakten, fx behov for udsættelse af afleveringsfristen. Disse ændringer skal være begrundet usædvanlige forhold. Du kan søge om dispensation ved at udfylde følgende ansøgningsskemaet TEK Andre ændringer af afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt (https://spoc.sdu.dk -> Studienævn - > Dispensation ). Du finder nærmere information om Studienævnet på siden https://mitsdu.dk/da/tek/studienaevn

Ansøgninger til ændring af afgangsprojektkontrakten skal som udgangspunkt være modtaget af Studienævnssekretariatet senest en måned før den fastsatte afleveringsdato.

Vejlederændringer 

Hvis du af en eller anden grund skal have en ny bachelorprojektvejleder, skal du bede din uddannelseskoordinator om at bekræfte uddannelsens godkendelse af dette over for studienævnssekretariatet.

Afgangsprojekteksamen afholdes inden for 6 uger fra den dato, projektrapporten er blevet afleveret.

Afgangsprojekteksamen indledes normalt med en præsentation af det udførte afgangsprojekt. Oven på præsentationen eksamineres i rapport og præsentation.

Ved eksamen medvirker ud over vejleder(e) en ekstern censor som bedømmer. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen for afgangsprojektafhandlingen og den mundtlige eksamination, og karakteren meddeles den studerende umiddelbart efter eksamen.

Bedømmelsen af afgangsprojektet angår primært det faglige indhold. Stave- og formuleringsevne (uanset sprog) indgår med begrænset vægt, medmindre der er tale om ganske omfattende markante afvigelser fra en normal faglig sprogbrug. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne regel.

Hvis du ikke afleverer afgangsprojektet inden for den fastsatte frist, mister du et eksamensforsøg og du skal tilmelde dig til undervisning og prøve i afgangsprojektet i det efterfølgende semester, indgå en ny afgangsprojektkontrakt og udarbejde et nyt afgangsprojekt med en ny titel og projektbeskrivelse. Vær venligst opmærksom på, at du i forbindelse med det andet prøveforsøg ikke kan forvente at få vejledning i samme omfang som ved det første forsøg. Du kan få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg.

Hvis du dumper afgangsprojekteksamen, skal du som udgangspunkt tilmelde dig til omprøven i afgangsprojektet i overensstemmelse med studieordningens regler vedr. omprøver. Hvis du har deltaget i det mundtlige forsvar, vil din vejleder give dig en ny afleveringsfrist med mulighed for at forbedre afgangsprojektrapporten, og du vil få en ny prøvedato. Hvis ikke du har deltaget i det mundtlige forsvar vil du få en ny prøvedato. Hvis du ikke tilmelder dig til omprøven i afgangsprojektet, skal du tilmelde dig til undervisning og prøve i afgangsprojektet i det efterfølgende semester, indgå en ny afgangsprojektkontrakt og udarbejde et nyt afgangsprojekt med en ny titel og projektbeskrivelse. Vær venligst opmærksom på, at du i så fald ikke kan forvente at få vejledning i samme omfang som ved det første forsøg.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022