Skip to main content

Information til praktikanten

Praktikanten er bevidst om:

 • Praktikperioden har en varighed af minimum 100 arbejdsdage på fuld tid (37 timer pr. uge).
 • At praktikanten forpligter sig til at følge de regler, som der til enhver tid gælder for virksomhedens ansatte.
 • Eventuelle ophavsretslige beskyttede eller patenterbare resultater, som Praktikanten, som en del af opgaven helt eller delvist bidrager med, men aftalen om ingeniørpraktik er i kraft og som et led i Praktikantens arbejde, tilhøre virksomheden.
 • Praktikanten har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad vedkommende under sit arbejde for virksomheden erfarer om alle forretningsmæssige forhold og fortrolige oplysninger vedrørende virksomheden, dens kunder eller andre udenforstående parter, som virksomheden har forbindelse med. Tavshedspligten gælder også ytringer, uploads mm. på internettet, sociale medier m.v.
 • Under praktikopholdet skal praktikanten føre en form for dagbog, som afsluttes med en rapport. Virksomheden har ret til at modtage et eksemplar af rapporten. Rapporten må ikke indeholde oplysninger omfattet af tavshedspligten.

Ved sygdom:

 • Praktikanten skal uden ugrundet ophold anmelde fravær overfor virksomheden på grund af sygdom. Anmeldelsen skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid for virksomheden gældende personaledirektiv. Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring på virksomhedens anmodning på praktikantens fjerde sygedag. Ved længerevarende sygdom, herunder mere end 14 dage, skal praktikanten øjeblikkeligt give Det Tekniske Fakultets praktikadministration og den tilknyttede praktikvejleder besked herom. Der kan efterfølgende, efter aftale med virksomheden, udfærdiges et tillæg til kontrakten vedrørende forlængelse af praktikopholdet, som svare til sygdomsperioden.

Ophævelse af aftalen:

 • Virksomheden kan efter forudgående aftale med Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet bringe praktikaftalen til ophør i følgende tilfælde:
  • Ved sygdom af længere varighed
  • Ved udeblivelse uden lovlig grund
  • Ved andre grove overtrædelser af praktikkontraktens bestemmelser – herunder eksempelvis misligholdelsen af tavshedspligt eller overtrædelse af virksomhedens regler.

Ved aftalens ophør, uanset af hvilken grund den måtte ophøre, er praktikanten forpligtet til at tilbagelevere til virksomheden alt materiale m.v., som er i praktikantens besiddelse, og som vedrører praktikantens virksomhed, uanset om det foreligger elektronisk eller i papirform. Praktikanten kan ikke udøve tilbageholdsret af materiel tilhørende virksomheden.

 

Sidst opdateret: 24.03.2023