Skip to main content

Ingeniørpraktik

Obligatorisk praktik

Den obligatoriske praktik på sjette semester handler om at gøre det, du har lært – teorien skal nu afprøves i forhold til konkrete udfordringer i en virksomhed. Det er en spændende periode, hvor nøgleordet er udvikling: Du får en solid forståelse af dit fag i forhold til de arbejdsområder, du kan beskæftige dig med efter studiet. Netop det er kernen i diplomingeniøruddannelsen: Du nøjes ikke med at læse teorien, du lærer også at bruge den!

Ingeniørpraktikken er en integreret del af uddannelsen til diplomingeniør og har en varighed på minimum 20 uger (=100 arbejdsdage) på fuld tid (min. 37 timer pr. uge), svarende til 30 ECTS-point. Den gennemføres normalt på uddannelsens 6. semester. I forårssemestret skal praktikken gennemføres i perioden fra den 1. februar til den 31. august, og i efterårssemestret skal praktikken gennemføres perioden fra den 1. juli til den 31. januar. En afvigelse fra disse datoer forudsætter en studienævnsdispensation.

 

Din udvikling

Som praktikant får du en omfattende indsigt i, hvordan en virksomhed fungerer – på mange niveauer. De opgaver, du får, er tilpasset den viden, du har og de ønsker, du har om at udvikle dig fagligt. Du bliver endnu bedre til at kommunikere, planlægge, udvikle og udføre det, du har beskæftiget dig med i tidligere projekter og i undervisningen.

Praktikken kan også blive et springbræt, der giver gode ideer til dit afgangsprojekt. Mange samarbejder med deres tidligere praktikvirksomhed under afgangsprojektet. Og der er også utallige succeshistorier om, at praktikopholdet endda ender med en fastansættelse efter dimissionen. Tendensen er klar: Ingeniører bliver mere og mere efterspurgte, det kan også ske for dig!

 

Om praktikken

 I starten af dit 5. semester holder Det Tekniske Fakultet et orienteringsmøde med information om ingeniørpraktik. Det forventes, at alle studerende deltager i dette møde. Tidspunktet fremgår af dit skema. Der arrangeres et tilsvarende orienteringsmøde for studerende, der tager på udlandsophold på 5. semester, på 4. semester.

 

Du skal have bestået alle fag på diplomingeniøruddannelsens første fire semestre, før du kan deltage i ingeniørpraktikken. Du skal søge om dispensation, hvis du ikke opfylder denne forudsætning og du fortsat ønsker at deltage i praktikken. Vær venligst opmærksom på, at Studienævnets praksis er restriktiv i denne forbindelse.

Opfylder du ikke forudsætningerne til at deltage i praktikken, og har du ikke fået en dispensation fra forudsætningerne, er din praktikkontrakt ugyldig, og den annulleres af SDU.

 Ingeniørpraktikken skal afvikles i en offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. Virksomheden skal kunne tilbyde dig praktikopgaver med et arbejdsindhold, der er relevant for din uddannelse.

Det er dig selv, der skal finde en praktikplads, og du skal derfor nu undersøge de forskellige praktikmuligheder.

Her følger en række hints til dig, der kigger efter praktikplads i Danmark:

 • Hold dig orienteret i SDU Jobbank . Opret en profil / jobagent og du vil modtage besked når der er ”noget der ligner” men ellers kan du lede efter praktik-opslag både i ”praktik-kategorien” og de andre kategorier”. Søgningen afgrænses efterfølgende til arbejdsområder og geografi.
 • Deltag aktivt i SDU Praktik og Projektdag i Odense eller Student Collaboration Day i Sønderborg. To gange årligt inviteres virksomheder til at møde ingeniørstuderende på campus for at starte dialog om praktik eller projekter.
 • Opret dig på LinkedIn med en skarp faglig profil, så kan du blive ”fundet” af relevante virksomheder
 • Praktikstillinger kan også findes på virksomheders egne hjemmesider, så tag også et kig på disse.
 • Bliv inspireret at ”rigtige jobs” slået op i jobportaler som Jobindex.dk, Jobnet.dk eller LinkedIn.
 • Spørg din Praktikkoordinator efter en oversigt over praktiksteder for tidligere praktikanter på studiet.
 • Deltag i virtuelle karrieremesser på SDU Jobbank eller fysiske karrieremesser organiseret af eksterne aktører
 • Deltag i relevante fagmesser for at møde virksomheder.

Kontakter du en virksomhed, der ikke tidligere har haft ingeniørpraktikanter fra SDU, skal de godkendes. Virksomheder kan finde information om Praktik for Diplomingeniører.
Udarbejd en motiveret ansøgning med tilhørende CV målrettet hver konkret opslag – benyt ikke en standard til alle opslag, det anses for ”dovent” og uengageret. Du kan få hjælp til ansøgning og CV hos Karrierevejledningen.

Overvej nøje hvad der er vigtigt for din praktik: Det fagligt bedste sted? Den bedste løn? Den korteste afstand fra din bolig? Andet? Hvis du er meget begrænset i din geografiske søgning fravælger du måske din faglige udvikling….

Og husk at praktik for diplomingeniører er lønnet, så gå i første omgang uden om opslag om ulønnet praktik – du får det alligevel ikke godkendt før alle andre muligheder af afsøgte. (OBS der gælder andre regler for praktik i udlandet)

Praktikken er lønnet, jf. § 6, stk. 1 i Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Den vejledende sats for praktikløn i Danmark er pr. den 1. januar 2023 på DKK 15.750 i henhold til IDA. Kontakt IDA for yderligere oplysninger.

I de undtagelsesvise tilfælde, hvor det godkendes at praktikken ikke er lønnet, må en sk. erkendtlighed ikke fremgå af praktikkontrakten! En erkendtlighed kan ikke aftales på forhånd. Få nærmere oplysninger om erkendtlighed.
Når du har lavet en aftale med en virksomhed, skal du udfylde den officielle praktikkontrakt, der binder både dig, virksomheden og SDU. Husk at sikre dig om, at du har et mobiltelefonnummer til den person, som angives som praktikgodkender på din kontrakt. Godkendelse af praktikkontrakten forudsætter nemlig totrinsverifikation, der sker via SMS.

Du kan kun lave én praktikkontrakt. Vi anbefaler derfor, at du tidligst indgår den officielle praktikkontrakt i december for ophold der starter i februar, og i juli/august for ophold der starter i september.

Du udfylder praktikkontrakten i spoc ( -> Studiesekretariat -> diplomingeniørblanketter).

Kontrakten beregner automatisk de officielle helligdage i Danmark, således at de indgår i de min. 100 dage, praktikken varer.

Når du har udfyldt din kontrakt, sendes den automatisk til din praktikkoordinator og din praktikvirksomhed til godkendelse. Når alle har godkendt, modtager du og praktikvirksomheden en mail med link til den godkendte praktikkontrakt.

Vær opmærksom på, at du IKKE må påbegynde din praktik før kontrakten er indgået. Dette skyldes, at kontrakten er det juridiske grundlag for selve praktikken, forsikringsforhold samt SDUs godkendelse af dit praktikophold. Har du spørgsmål til praktikkontrakten skal du kontakte din praktikkoordinator.

Vær venligst opmærksom på, at du ikke kan indgå praktikkontrakten, før SDU har registreret, at du har bestået fag svarende til 120 ECTS-point, og at du ikke kan påbegynde praktikken, før du har bestået alle fag på diplomingeniøruddannelsens første 4. semestre, jf. afsnittet "Forudsætninger for at deltage i ingeniørpraktikken".  
Praktikkontrakt er ikke ensbetydende med tilmelding til ingeniørpraktikken. Husk venligst at tilmelde dig til ingeniørpraktikken via SDU Studenterselvbetjening, i tilmeldingsperioden (hhv. den 20.-30, november for praktik i forårssemestret, og den 20.-30. maj for praktik i efterårssemestret).
Du får nu tilknyttet en SDU-praktikvejleder, som normalt er en af underviserne på din uddannelse. SDU-praktikvejlederens overordnede opgave er at sikre den faglige kvalitet i praktikforløbet.
Sammen med praktikvirksomheden og din praktikvejleder skal du udarbejde en aktivitetsplan for dit praktikophold.
Hvis du er international studerende, og ikke en nordisk/EU/EØS/schweizisk statsborger, har du ikke tilladelse til at arbejde i Danmark på fuld tid. Derfor skal du søge en arbejdstilladelse, inden du starter dit praktikophold. Ansøgningen sendes ind så tidligt som muligt og senest 2 måneder inden praktikopholdet begynder. Ansøgningen skal laves på Nyidanmark -> Studie -> Arbejdstilladelse til praktik.

Vær opmærksom på, at du skal have en godkendt SDU-praktikkontrakt, inden du søger!

Hvis din kontrakt er godkendt, og der sker ændringer i kontrakten, fx

 • du får en ny virksomhedsvejleder
 • ændringer i løn
 • tilføje / ændringer i planlagt (evt. ulønnet) ferie under praktik
 • ændringer i start- og/eller slutdato for praktikken

Skal du kontakte praktikadministrationen via studienaevn@tek.sdu.dk. Du kan ikke selv lave ændringer i en godkendt praktikkontrakt. Husk venligst at vedhæfte praktikvirksomhedens skriftlige bekræftelse af ændringerne til mailen.

Hvis du er syg i en længere periode end sammenlagt 2 uger, virksomhedssamarbejdet ikke fungerer, eller et andet problem opstår, skal du kontakte

Du skal udarbejde en rapport over dit praktikophold indeholdende:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Beskrivelse af virksomheden og dens organisation (½ til 1 side)
 • Beskrivelse af de arbejdsopgaver, du har været beskæftiget med (ca. 1-4 sider)
 • En konkluderende evaluering af praktikken, som indeholder en grundig refleksion over følgende
  • De kompetencer og den læring, du som praktikant har tilegnet sig under praktikforløbet
  • Forholdet mellem på den ene side teoridannelsen i undervisningen og på den anden side den faglige praksis, som du har oplevet på praktikstedet (ca. 2 sider)

Rapporten skal afleveres via Digital Eksamen, senest den 8. februar / den 11. august, afhængig af, om du har været i praktik i efterårs- eller forårssemesteret. Når du afleverer dit praktikrapportprojekt i Digital Eksamen, vil du blive bedt om at angive en titel på aktiviteten. Her bedes du angive virksomhedens navn, hvis du ønsker, at det fremgår af dit eksamensbevis.

Praktikvejlederen skal senest den 15. februar / 18. august meddele, om rapporten kan godkendes, eller om der er behov for ændringer/tilføjelser. Du har herefter en uge til at foretage dette.

Ca. tre uger efter semesterstart på det efterfølgende semester kan der afholdes et praktikevaluerende seminar for både studerende, praktikvejledere og virksomheder.
På baggrund af virksomhedens bekræftelse på gennemført praktik og din praktikrapport vurderer din praktikvejleder, om praktikopholdet kan godkendes. Praktikvejlederen skal senest d. 20. marts / 25. september endeligt meddele Uddannelsesjura & Registratur, at praktikforløbet er godkendt.

 

 

 


Udenlandsk praktik

Læs mere her

Praktikkoncept

Læs mere her

Sidst opdateret: 24.03.2023