Skip to main content

Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet har det overordnede ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af fakultetets videregående uddannelser. Studienævnet behandler sager for diplomingeniør- og civilingeniøruddannelserne,  samt de tekniske diplom- og masteruddannelser. 

Studienævnet er et demokratisk valgt organ og består af undervisere og studerende på fakultetets fem institutter.  

Herunder finder du links til: 

Hvis du har brug for vejledning i forhold til din ingeniøruddannelse, bedes du orientere dig i de forskellige vejledningsmuligheder.

Ansøgninger 
Individuelle ansøgninger fra studerende, inkl. alle relevante bilag, skal være studienævnet i hænde senest 6 hverdage før et studienævnsmøde via https://spoc.sdu.dk  -> Studienævn -> Dispensation/Merit. Du kan sende supplerende dokumentation til din ansøgning fra din SDU-mail til studienaevn@tek.sdu.dk.  Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, der ikke er fuldstændige ved ansøgningsfristens udløb.

Studerende skal afholde evt. udgifter i forbindelse med fremskaffelse af dokumentation. 

Studienævnets afgørelse sendes til din SDU-e-mailadresse. Du kan forvente at modtage afgørelsen i din sag inden for 20 hverdage regnet fra det møde, hvor ansøgningen er blevet behandlet. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de er indkommet. Dog vil sager af hastende karakter i sagens natur blive prioriteret først.  

Se også

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 26.08.2021