Skip to main content

De vigtigste regler på din uddannelse

Hvis du alligevel er tæt på at overskride én eller flere af de gældende regler, og du ønsker at fortsætte på din uddannelse, skal du kontakte din uddannelseskoordinator, som kan vejlede dig i, hvilke dispensationer du skal søge om.
Studienævnet kan give dispensation fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Når du starter på din uddannelse, skal du bestå den obligatoriske studiestartsprøve i forbindelse med semesterstart på 1. semester. Du har to forsøg til at bestå prøven.

Du kan læse mere om prøven og om, hvordan du tager den på siden Studiestartsprøve og i fagbeskrivelsen.

Hvis du ikke består prøven inden angivne frist, bliver du automatisk udmeldt fra dit studie. Hvis usædvanlige forhold har forhindret dig at  bestå studiestartsprøven, kan du søge om studienævnsdispensation ved at udfylde blanketten TEK Ansøgning om dispensation fra tidsfristerne på din uddannelse. Du finder nærmere information om studienævnet på siden https://mitsdu.dk/da/tek/studienaevn

 

Førsteårsprøven er ikke én prøve, men består af en række fag og deres eksamener på dit første studieår. Tilsammen kaldes de for førsteårsprøven.

På ingeniøruddannelserne udgøres førsteårsprøven af alle fagene på din uddannelses 1. semester samt af projektfaget på 2. semester.

Du har ikke krav på tre eksamensforsøg i førsteårsprøven, men fakultetet udbyder tre forsøg i 1. semesterfagene i hhv. januar, februar og maj. Du er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i januar, men du skal selv tilmelde dig reeksamenerne i februar og maj. Der udbydes to eksamensforsøg i 2. semesterprojektet i hhv. juni og august. Du skal selv tilmelde dig reeksamen i august.

På bacheloruddannelsen i Fysik og Teknologi udgøres førsteårsprøven kun af fagene på 1. semester. Du har tre eksamensforsøg i 1. semesterfagene i hhv. januar, februar og august.

Du bliver udskrevet fra SDU, hvis du ikke har gennemført alle de eksamener, som indgår i din førsteårsprøve, inden udgangen af dit 1. studieår. Dette gælder også, selvom du ikke har brugt dine tre eksamensforsøg.

Du kan søge dispensation fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold, der forhindrer dig i at bestå førsteårsprøven rettidigt, ved at udfylde blanketten TEK Ansøgning om dispensation fra tidsfristerne på din uddannelse 


Maksimal studietid er en ramme for, hvornår du senest skal have færdiggjort din uddannelse. Hvis du ikke overholder denne ramme for dit studie, bliver du udskrevet fra SDU. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvornår du senest skal afslutte dit studie.

For studerende indskrevet efter 1. september 2015 gælder følgende regler:

  • 3-årige bacheloruddannelser skal være afsluttet på normeret tid + 1 år (dvs. 4 år)
  • 3,5-årige diplomingeniøruddannelser skal være afsluttet på normeret tid + 1 år (dvs. 4½ år)
  • 2-årige kandidatuddannelser skal være afsluttet på normeret tid + ½ år (dvs. 2½ år)

Du kan søge dispensation fra reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold, eller hvis du er eliteidrætsudøver, formand i en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd eller er iværksætter, ved at udfylde blanketten TEK Ansøgning om dispensation fra tidsfristerne på din uddannelse.


Som studerende ved Det Tekniske Fakultet skal du være studieaktiv. Det betyder, at du skal gennemføre og bestå fag løbende på din uddannelse. Alle vores uddannelser er planlagt sådan, at der er fag svarende til 60 ECTS-point om året. Det er universitetets forventning, at du, som udgangspunkt, følger denne normering.

Hvis du bliver forsinket, er det vigtigt, at du består mindst én ECTS-udløsende eksamen i løbet af en sammenhængende periode på et år. Opfylder du ikke kravet, bliver du udmeldt af din uddannelse. Du kan søge dispensation fra denne regel, hvis der foreligger usædvanlige forhold, eller hvis du er eliteidrætsudøver, formand i en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd eller er iværksætter, ved at udfylde blanketten TEK Ansøgning om dispensation fra tidsfristerne på din uddannelse.


Du har som udgangspunkt tre forsøg til at bestå en eksamen. Når du har bestået en eksamen, kan du ikke tage den om for at opnå en højere karakter.
Udeblivelse fra eksamen samt at ”blanke” en eksamen tæller som eksamensforsøg.

Når du har aflagt eksamensforsøg i et fag, hvad enten du har deltaget i eksamen eller udeblevet fra den, kan du som udgangspunkt ikke udskifte faget med et andet fag.

Studienævnet kan give dispensation til yderligere eksamensforsøg, hvis usædvanlige forhold har medført, at du ikke kunne bestå din eksamen. Studienævnet forholder sig ikke til din studieegnethed i vurderingen af din ansøgning. Du kan søge om yderligere eksamensforsøg ved at udfylde blanketten TEK Ansøgning om eksamensforsøg.

Reglerne gælder dog ikke ved studiestartsprøven eller suppleringsfag i forbindelse med betinget optag på kandidatuddannelserne, hvor du har to eksamensforsøg. Derudover har du ikke krav på tre eksamensforsøg i forbindelse med førsteårsprøven, jf. ovenfor.


Hvis du har brudt mod ovennævnte regler – uanset, om du er blevet udmeldt af SDU, eller udmelder dig selv – kan du ikke genoptages eller -indskrives på samme uddannelse, medmindre SDU vurderer, at dine forudsætninger for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

Du finder mere information om genoptagelse og genindskrivning efter udmeldelse på siderne her:Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning?

Se behandlingstider og find dato på studienævnets møder.

Læs mere her

Søg om dispensation

Vælg ”Studienævn” og ”Dispensation”´i SPOC.

Søg via SPOC

Sådan behandler vi din ansøgning

Læs mere om, hvornår studienævnet normalt godkender forhåndsmerit.

Læs mere her

Krav til dokumentation

Se om hvilke krav vi stiller til den dokumentation, vi skal bruge, når vi behandler din ansøgning.

Læs mere her

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022