Skip to main content

Under eksamen - gode råd og regler

Hvordan er reglerne for selve eksamensforløbet?

Den skriftlige eksamen

Du skal møde til eksamen én time før start.
Når du kommer skal du sætte din computer op, gå på det trådløse net, tjekke din adgang til Digital Eksamen og få startet Exam Monitor.
Dørene til lokalet lukkes 30 min før eksamenen starter, der skal du sidde på din plads, så du kan modtage information om eksamen.

Kommer du efter dørene er lukket, kan HD-sekretariatet tillade adgang, såfremt der foreligger særlige omstændigheder.

Når eksamen er påbegyndt, lukkes der ikke længere nogen ind i eksamenslokalet, uanset årsag!

Hvis du ikke får tilladelse til at deltage i eksamen, vil du blive registeret som ”udeblevet” til eksamen, og noteret for et eksamensforsøg i faget.

Forberedelse

Husk altid dit studiekort, som du skal legitimere dig med ved eksamen. På studiekortet er endvidere anført det eksamensnummer, som skal skrives på opgavebesvarelserne.

Hvis du har opnået særlige tilladelser/dispensationsskrivelser vedr. eksamen, skal disse også altid medbringes.

Af fagbeskrivelsen kan du se, hvilke hjælpemidler der er tilladt. Ved skriftlige eksamener gælder endvidere, at man ikke må låne hjælpemidler af hinanden i eksamenslokalet.

I eksamenslokalet

Studiekort medbringes

 • Overtøj og tasker anbringes uden for rækkevidde
 • Mobiltelefon, IPOD og anden musikafspiller må ikke medbringes, og skal evt. afleveres til eksamenstilsynet
 • Der vil blive givet en mundtlig instruktion vedrørende eksamens afvikling
 • Senest en halv time inden start foretager eksamenstilsynet afkrydsning af de studerende ud fra de fremlagte studiekort

Eksamensstart og -forløb

 • Eksamensopgaverne udleveres via Digital Eksamen ved eksamens begyndelse
 • Tvivl om/eller fejl i opgaveteksten. Opgaven skal altid løses på det foreliggende grundlag og faglærer/opgavestiller, kan kun tilkaldes, hvis opgavens ordlyd ikke synes entydig eller hvis der konstateres fejl i opgaven. Konstateres fejl eller tvivlsspørgsmål orienteres alle, der er til den pågældende eksamen, således at der sikres samme eksamensvilkår for alle
 • Faglærer /opgavestiller kan ikke tilkaldes, blot fordi man er i tvivl om, hvorvidt man har forstået opgaven rigtigt, fordi man ikke forstår enkeltord (medbring evt. nudansk ordbog, dog ikke ved eksamen uden hjælpemidler) eller med henblik på hjælp til løsning af opgaven
 • Under eksamen kan eksamenstilsynet tilkaldes ved håndsoprækning
 • Eksamenslokalet må kun forlades under ledsagelse af et eksamenstilsyn
 • Ved toiletbesøg skal du benytte det toilet, som denne anviser
 • Besøg i kantinen er ikke tilladt
 • Rygning er ikke tilladt
 • Den første time og sidste halve time af eksamenstiden må lokalet ikke forlades

Eksamensafslutning

 • Din besvarelse uploades på Digital Eksamen under det givne fag
 • Eksamenstilsynet kontrollerer, at du har uploadet korrekt
 • Pladserne må ikke forlades før opgavebesvarelserne er kontrolleret og godkendt af eksamensvagterne

Bemærk: Afleverer du din opgavebesvarelse før tid, kan du ikke tage den stillede opgave, din pc og telefon med ud af lokalet.

Den mundtlige eksamen

Mød mindst 30 minutter før du – ifølge eksamensplanen – skal eksamineres. Husk studiekort, evt. hjælpemidler og evt. dispensationsskrivelse.

Hvis du kommer for sent, kan du kun få lov til at blive lukket ind, hvis censor/eksaminator tillader dette. Du får ikke ekstra eksamenstid, hvis du kommer for sent.

Hvis du ikke får lov til at blive eksamineret, vil du blive registeret som ”udeblevet” til eksamen, og noteret for et eksamensforsøg i faget.

I fagbeskrivelserne kan du læse nærmere om eksamens gennemførelse, herunder hvilke hjælpemidler der evt. er tilladt at medbringe hvis der er forberedelsestid til den pågældende eksamen.

Bemærk i øvrigt:

 • Mobiltelefon, IPOD og anden musikafspiller må ikke medbringes og skal evt. afleveres hos eksaminator
 • Hvis en mundtlig prøve tager udgangspunkt i en opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere studerende, må disse ikke være til stede i eksamenslokalet før de selv er blevet eksamineret
 • Lyd- og/eller billedoptagelser af en prøve er IKKE tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af uddannelsesinstitutionen, jf. eksamensbekendtgørelsens § 12, stk. 5

Hvis du bliver syg

Læs siden om Sygdom og eksamen 

Sidst opdateret: 21.03.2024