Skip to main content

Henvisninger til regelsæt

Disciplinære foranstaltninger overfor studerende på SDU 2017

Reglerne er fastsat i henhold til § 14, stk. 9 i Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven), LBK nr. 261 af 18/03/2015.

2017-regelsættet for disciplinære foranstaltninger findes via dette link 

Vedr. § 4 henvises der til, at gældende ordlyd pr. 1. juli 2020 er:

§ 4. Andre grove brud på god akademisk praksis og videnskabsetiske regler, indberettes ligeledes til rektor. Dette gælder endvidere mistanke om:

1) Forfalskning af dokumenter

2) Misbrug af data/datahacking

3) Uretmæssig brug af it-programmer, herunder ulovlig fildeling eller andre brud på copyright eller it-regler,

4) Brud på datasikkerhed eller tyveri/misbrug af andres forskningsresultater eller værker

Stk. 2. Mistanke om kriminelle forhold, der begås i forhold til universitetet, indberettes øjeblikkeligt til rektor. Dette foretages dels med henblik på rektors beslutning om politianmeldelse, dels med henblik på overvejelse af sanktioner i henhold til § 6 i de tilfælde, hvor forholdet har betydning for universitetets uforstyrrede funktion.

Stk. 3. Afgivelse af urigtige og/eller mangelfulde oplysninger i forbindelse med ansøgning om adgang til uddannelse indberettes til rektor.

Disciplinære foranstaltninger overfor studerende på SDU 2015

Tidligere gældende regelsæt fra 2015 anvendes dog fortsat, hvis der er tale om forhold og overtrædelser, der er begået, før det nyeste regelsæt trådte i kraft. Du kan finde regelsætte fra 2015 her

2015-regelsættet for disciplinære foranstaltninger findes via dette link

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 02.05.2024