Skip to main content

Ansøgninger og blanketter

Dispensation

På denne side finder du information om, hvordan man sender en ansøgning til studienævnet, og hvad denne skal indeholde.

Alle ansøgninger skal ansøges via SPOC og svaret sendes til din studentermail. Vores mål er at sende afgørelser ud indenfor 14 dage efter mødet.

Ansøgninger  inkl. bilag  skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Der gælder særlige deadlines for ansøgninger om særlige prøvevilkår - se punkt nedenfor herom.

Situationer hvor du kan få brug for en dispensation

Hvis du fx bliver syg i løbet af et semester, kan du søge om at blive afmeldt undervisningen og dermed også den kommende eksamen. Andre usædvanlige forhold kan også gøre, at man kan få dispensation fra en undervisningstilmelding. Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Vil du søge om at blive afmeldt undervisning/eksamen?

Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå dine eksamener. Uanset om du dumper eksamen eller udebliver fra eksamen, tæller det som et forsøg.  Du skal være opmærksom på at der kan være aktiviteter, hvor du kun har 2 forsøg. Det vil fremgå af din studieordning.

Du kan søge dispensation
Hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg, kan du søge om dispensation til at få et 4. eksamensforsøg. Får du ikke dispensation til et 4. forsøg, kan du ikke forsætte på din uddannelse. Som regel skal du have et eller flere usædvanlige forhold for at kunne få dispensation. Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

Sådan søger du
Du skal søge via SPOC og vælge  blanketten: Ansøgning om yderligere prøveforsøg.

Læs mere om eksamensreglerne.

Der gælder særlige regler for førsteårsprøven
Da du kun har et år til at bestå førsteårsprøven, kan du kun nå at få 2 forsøg til at bestå de eksamener i førsteårsprøven, der er placeret på 2. semester. Det vil sige: Du har 3 forsøg til at bestå de eksamener i førsteårsprøven, der er placeret på 1. semester, men altså kun 2 forsøg til at bestå de eksamener i førsteårsprøven, som er placeret på 2. semester. Det er derfor vigtigt, at du bruger dine forsøg med omhu.

Består du ikke mindst én eksamen om året, kan du ikke fortsætte på din uddannelse.

Du kan søge dispensation
Som udgangspunkt skal du først søge om dispensation fra studieaktivitetskravene, når du ikke har levet op til kravene og står til at blive udmeldt (du skal altså normalt ikke søge på forhånd). I din ansøgning skal du medsende en studieplan der beskriver, hvornår du planlægger at tage de resterende kurser på din uddannelse.  

Har du en permanent lidelse som nedsætter din studieevne
Hvis du ved, at du ikke kan studere på fuld tid pga. en permanent lidelse eller funktionsnedsættelse, kan du dog søge om dispensation fra studieaktivitetskravene på forhånd. I din ansøgning skal du beskrive, hvor mange ECTS du forventer at bestå hvert semester.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, som forhindrer dig i at studere på fuld tid, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

Sådan søger du
Du skal søge via SPOC på blanketten: Ansøgning om dispensation fra studieaktivitetskravet.

Der er en tidsgrænse for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre din uddannelse.

Du kan søge dispensation
Hvis du ikke kan afslutte din uddannelse indenfor tidsgrænserne, skal du søge om dispensation fra kravet. Får du ikke dispensation, kan du ikke færdiggøre din uddannelse. Som regel skal du have et eller flere usædvanlige forhold for at kunne få dispensation.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

Sådan søger du
Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Har du brug for at få dispensation fra tidsgrænsereglerne?

Du kan stå i en situation, hvor du har brug for at ændre prøvevilkårene i en eksamen. Det kan fx være, at du har brug for:

 • at få ekstra tid til eksamen
 • at få ændret eksamensformen
 • at skrive din eksamensopgave på engelsk
 • at få nedsat ECTS-vægten af et kursus så det passer ind i din uddannelse
 • at gå til eksamen i tidligere pensum

Du kan søge om særlige prøvevilkår for hele dit studieforløb, hvis du har en varig eller langvarig funktionsnedsættelse

Hvis du har en varig eller langvarig funktionsnedsættelse (fysisk eller psykisk) kan studienævnet, efter en konkret vurdering, godkende at du får særlige prøvevilkår, der sidestiller dig med andre studerende. Det vil typisk være længere tid til bundne skriftlige opgaver eller længere forberedelsestid ved mundtlig eksamen. De særlige prøvevilkår kan være for hele dit studieforløb, eller for hele det tidsrum, hvor du skønnes at have funktionsnedsættelsen. 

 

Dokumentation, når du søger om særlige vilkår til eksamen for hele dit studieforløb

Hvis du søger dit studienævn om særlige vilkår til eksamen på grund af længerevarige forhold (fx sygdom, funktionsnedsættelse, handicap) skal du vedlægge dokumentation for forholdet. Det kan være en lægeerklæring, journal fra et hospital, udredningsrapport, test for dysleksi eller lignende. Hvis du indsender en lægeerklæring, bør den som minimum indeholde følgende:

 

 • En diagnose: Det skal fremgå om det forventes, at du bliver fri af forholdet over tid (og i så fald hvor lang tid), eller om forholdet er varigt
 • En individuel og konkret vurdering af hvordan forholdet påvirker din evne til at studere, fx i hvilke situationer du oplever vanskeligheder. Hvis forholdet har været kendt i længere tid, kan lægen med fordel tage udgangspunkt i hovrdan forholdet har påvirket dig indtil nu.

Frist for at søge om særlige prøvevilkår
Hvis din dispensation skal nå at være gældende for den kommende eksamenstermin, skal du senest søge den 1. november for vintereksamen og den 1. april for sommereksamen.

Vil du gerne søge om særlige prøvevilkår for hele dit studieforløb, kan du søge så snart du er blevet diagnosticeret med en funktionsnedsættelse. Har du en funktionsnedsættelse når du starter på din uddannelse, kan du søge om særlige prøvevilkår når du har sagt ja til din studieplads.

 

Sådan søger du
Du skal søge dispensation via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om særlige prøvevilkår.


Du kan stå i en situation, hvor du har brug for at få udsat afleveringsfristen for dit speciale eller evt. få den flyttet til et andet tidspunkt.

Du kan søge om dispensation
Der skal være tale om usædvanlige forhold, hvis du skal have dispensation til at få udsættelse af afleveringsfristen for dit speciale, Det vil sige, at du skal kunne dokumentere fx sygdom i din skriveperiode. 

 Du skal kunne dokumentere de forhold, som du bruger som grundlag for at søge dispensation. Usædvanlige forhold skal dokumenteres, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

Ved andre eksamener skal du henvende dig til din studiesekretær, hvis du har brug for at få udsat din eksamen.

Sådan søger du
Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for speciale.

 

Førsteårsprøven består af et antal eksamener, som du skal bestå i løbet af det første år på din uddannelse.

Du kan søge dispensation 
Hvis du ikke kan bestå førsteårsprøven indenfor fristen, kan du søge om dispensation til at få udsat tidspunktet for, hvornår prøven skal være bestået. Får du ikke dispensation, kan du ikke fortsætte på din uddannelse.  Som regel skal du have et eller flere usædvanlige forhold for at kunne få dispensation.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

Sådan søger du
Du skal søge via SPOC  og vælge blanketten: Ansøgning om udsættelse af fristen for at bestå førsteårsprøven.

Medsend en studieplan
Det kan være en god idé, at du i din ansøgning medsender en studieplan der beskriver, hvornår du planlægger at tage de resterende kurser fra førsteårsprøven og dermed, hvornår du forventer at bestå prøven. 

Der kan også være andre situationer, hvor du har brug for at søge dispensation.

Hvis din ansøgning er begrundet med usædvanlige forhold, skal du dokumentere disse, fx med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

Sådan søger du
Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om andre dispensationstyper.

Hvilken blanket er den rette?

Her kan du læse mere om de forskellige typer af dispensationer, så du kan vælge den rigtige blanket. Du kan også se hvilke oplysninger, du vil blive bedt om, når du udfylder blanketten.

Dispensation kræver usædvanlige forhold

Som udgangspunkt kan du søge dispensation, hvis du har et eller flere usædvanlige forhold der gør, at du ikke har mulighed for at leve op til de regler, der gælder for dig. Usædvanlige forhold kan karakteriseres som forhold, du ikke selv er herre over eller skyld i. 

Eksempler på usædvanlige forhold:

 

 • Du er (eller har været) syg
 • Personer i din nærmeste familie er syge eller der er sket et dødsfald i din nærmeste familie
 • Du har en funktionsnedsættelse (herunder også dysleksi)

Desuden karakteriseres følgende forhold også som usædvanlige:

 

 • Du skal være far eller mor og skal på barsel
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævning
 • Du skal aftjene værnepligt

Eksempler på forhold, der normalt ikke betragtes som usædvanlige:

 

 • Ferie
 • Arbejde
 • Økonomiske vanskeligheder
 • Svær boligsituation
 • Toget er forsinket den dag, du skal til eksamen

Faglige forhold kan også give dispensation

Du kan også stå i en situation, hvor det er faglige forhold der gør, at du har brug for at søge dispensation. Det kan fx være, at du har to eksamener på samme tid og derfor har brug for at få den ene flyttet.

Når du søger dispensation, skal du begrunde, hvorfor du mener, der er grund til at give dig dispensation fra de almindelige regler.

Når du søger pga. faglige forhold
Hvis din ansøgning henviser til faglige forhold, skal du redegøre grundigt for disse forhold.

Når du søger pga. usædvanlige forhold 
Hvis din ansøgning henviser til et eller flere usædvanlige forhold - se pkt. 1, skal du redegøre for det/de usædvanlige forhold og dokumentere det/dem, fx via en lægeerklæring - se pkt. 3.

Indhold i en god redegørelse – usædvanlige forhold:

 

 1. Beskriver ét eller flere usædvanlige forhold. Dvs. forhold, som du ikke selv er herre over eller skyld i.
 2. Beskriver, hvordan det usædvanlige forhold ligger uden for din kontrol. Det usædvanlige forhold må ikke være noget, du kunne have undgået ved almindelig omtanke.
 3. Beskriver, hvordan det usædvanlige forhold har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra.

Din opgave er at beskrive de usædvanlige forhold på en måde, så du giver studienævnet det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag.

Dokumentation
Du skal som udgangspunkt kunne dokumentere de usædvanlige forhold, fx via en udtalelse fra din læge. Se tjekliste til, hvad du bør have med i din lægeerklæring under pkt. 3 .

Overvej at medsende en studieplan
Hvis du søger om dispensation fra studieaktivitetskravet, skal du vedlægge en studieplan. En studieplan er en plan der beskriver, hvornår du planlægger at tage de resterende fag/kurser på din uddannelse. Der kan også være andre tilfælde, hvor det er en god idé at medsende en studieplan.

Lægeerklæringens indhold har betydning for, hvordan studienævnet vurderer din ansøgning. Nedenstående tjekliste beskriver hvilke informationer, studienævnet vægter i sin behandling, dvs. informationer, som er gode at få beskrevet i din lægeerklæring.

 1. Det skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen, at du har været syg.
  Det bør fremgå, at lægen har vurderet, at du er eller har været syg, har eller har haft en sygdom, er eller har været sygemeldt.
  Det er ikke et krav, at det beskrives, hvilken sygdom, der er tale om. Det er ligeledes ikke nødvendigt at medsende lægejournaler m.m. for at dokumentere lægeerklæringens indhold.

 2. Det skal fremgå af lægeerklæringen, hvordan din sygdom har relevans for din dispensationsansøgning.
  Det gøres ved, at lægen oplyser, at du på grund af din sygdom ikke har kunnet/kan deltage i studieaktiviteter, har nedsat koncentrationsevne eller lign.  

 3. Det skal fremgå af lægeerklæringen i hvilken periode du har været eller er syg.
  Der skal oplyses, om sygdommen forventes at være tidsbegrænset eller permanent. Hvis der er tale om en tidsbegrænset sygdom skal det fremgå, fra hvilken dato til hvilken dato, du forventes at være syg. Det bør så vidt muligt fremgå, om sygdommen har bevirket, at du har været fuldtids- eller deltidssygemeldt.

 4. Du bør, også ved pludseligt opstået sygdom, opsøge din læge under sygdommen.
  Uanset om du bliver langvarig eller akut syg under dit studie, er det en god idé, at du opsøger læge og får dokumentation på dit sygdomsforløb og hvordan det har påvirket din evne til at studere. På den måde kan du, hvis du enten nu – eller senere i dit studie - kommer i klemme med reglerne om fx studieaktivitet og tidsgrænser, dokumentere årsagen i en evt. dispensationsansøgning.

Du søger dispensation hos studienævnet via SPOC. Du skal søge senest 14 dage før det møde, hvor du gerne vil have din ansøgning behandlet.

Se hvornår dit studienævn mødes næste gang.

Hvis du søger om flere ting
Hvis du skal søge om flere ting, skal du udfylde flere blanketter. Søger du fx både om et ekstra eksamensforsøg og udsættelse af tidsgrænsen, skal du sende to blanketter.

Dokumentation
Husk at vedhæfte dokumentation i din ansøgning. Har du ikke dokumenterne på ansøgningstidspunktet, er det en god idé at skrive, at du eftersender dem. Hvis du har mange dokumenter/bilag, kan du med fordel samle dem i én fil.

Studienævnet afgør din ansøgning
Studienævnet vurderer, om de kan give dig dispensation. Når studienævnet har behandlet din ansøgning, får du svar på din studentermail senest 14 dage efter mødet er afholdt.


 

 
Har du spørgsmål til ansøgninger og blanketter?

Kontakt os på SPOC

Sidst opdateret: 03.10.2022