Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

Overordnet formål jf. uddannelsesbekendtgørelsens §§ 1 og 2:

Kandidatuddannelsen er selvstændigt afrundede forskningsbaseret uddannelsesforløb på et fastsat antal ECTS-point, der skal kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner på baggrund af kundskaber og metodiske færdigheder inden for et eller flere fagområder. Et fagområde består af et fag eller en gruppe af beslægtede fag inden for et af fagområderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab.

Formålet med kandidatuddannelsen er at

  • udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer og kompetencer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet,
  • give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, og
  • kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen).

Jf. Uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1:

  • Kandidatuddannelserne inden for det humanistiske område har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomheder, herunder i de gymnasiale uddannelser, på baggrund af faglig viden og indsigt i humanistiske og andre teorier og metoder, der er relevante for den pågældende uddannelse.
  • I kandidatuddannelserne indgår et eller flere fag inden for det humanistiske område eller andre områder, der er relevante for den humanistiske kandidats virke.

Beskrivelse af kvalifikationer, studieordningens pkt. 1.1:

Viden og forståelse
Kandidaten får viden omkring journalistikkens principper og praksis, som er baseret på det højt internationalt forskningsniveau. Kandidaten får forståelse for og kommer på et videnskabeligt grundlag til at reflektere over, hvordan den faglighed, som kandidaten har erhvervet sig som led i bacheloruddannelsen, kan bringes aktivt i anvendelse i forhold til journalistikkens praksis på kandidatuddannelsen.
Kandidaten opnår teoretiske og metodiske kvalifikationer, der er nødvendige for at kandidaten selvstændigt og på et videnskabeligt grundlag kan identificere, formulere, analysere, reflektere over og eventuelt løse komplekse problemstillinger inden for fagområdets relevante bestanddele.

Færdigheder
Kandidaten kan mestre journalistikkens videnskabelige metoder og redskaber, og kan arbejde sikkert på højt journalistiske niveau, hvor alle fagets væsentligste praktiske værktøjer, virkemidler og metoder kan tages i anvendelse. Kandidaten kan vurdere og vælge blandt journalistikkens videnskabelige teorier, metoder og redskaber og generelle færdigheder, samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.
Kandidaten kan formidle forskningsbaseret viden inden for den journalistiske faglighed – såvel som inden for det oprindelige område, hvor kandidaten har opbygget sig faglighed undervejs i bachelorforløbet – og diskutere professionelle såvel som videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer
Kandidaten opnår kompetencer inden for fagets vigtigste værktøjer, virkemidler og metoder således, at kandidaten kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
Kandidaten får kompetence til selv at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde inden for journalistisk produktionsvirksomhed i al almindelighed og med særlig kompetence inden for de udvalgte stofområder, der har relation til den faglighed, som kandidaten har erhvervet sig som led i bacheloruddannelsen.
Kandidaten får kompetencer til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen fortsat faglig udvikling og specialisering af såvel de journalistiske færdigheder, som er erhvervet som led i kandidatuddannelsen, og de faglige færdigheder, som er erhvervet som led i bacheloruddannelsen.
Efter afsluttet uddannelse har den studerende forståelse for medierne samt indsigt i og erfaring med journalistiske og videnskabelige teorier, metoder og formidlingsformer, så han/hun besidder kompetencer til umiddelbart at kunne søge ansættelse i brede dele af mediebranchen, arbejde som freelance journalist eller i et vist omfang søge arbejde inden for undervisningssektoren eller fortsætte i ph.d.-stillinger.

Sidst opdateret: 04.05.2023