Skip to main content

Bachelorprojekt

Bachelorprojekt - Statskundskab

Læs mere i fagbeskrivelsen for bachelorprojektet, som du finder under menupunktet Fag og skema.

Bachelorprojektet ligger som udgangspunkt på 6. semester, og emnet for projektet kan med fordel tage udgangspunkt ens valgfag på 6. semester.

Bachelorvejledningen organiseres i fire vejledningsgrupper inden for statskundskabens kerneområder:

 • International Politik
 • Offentlig Forvaltning
 • Offentlig politik og velfærdsstudier
 • Politisk kommunikation

Tildeling af vejleder sker på baggrund af den problemstilling, man skriver på den første del af den digitale blanket.

Bachelorprojekter skrives alene eller i teams á to eller tre studerende. Teams dannes med udgangspunkt i vejledningsgrupperne og kan kun modtage vejledning fra én bachelorvejleder. Teams kan omfatte studerende fra både samfundsfag og statskundskab. Teamsammensætning skal uploades i begyndelsen af december – tidsfristen er 15. december.  

Forberedelsen til bachelorprojektet begynder allerede på 5. semester og indebærer mange skridt frem til den endelige aflevering.  De vigtigste datoer får du nedenfor.

Proces for bachelorprojektet

Information om næstkommende informationsmødes sendes ud via ItsLearning. 
Mødet afholdes i medio maj og medio november. På mødet indeholder information om formalia og processen.

Instituttet har udviklet et e-læringsforløb, der har til formål at hjælpe dig under dit bachelorforløb. Forløbet berører bl.a. hvordan du bevæger dig fra idé til projekt og de enkelte elementer i opgaven. 

E-læringsforløbet vil være tilgængeligt på fagets side på ItsLearning i begyndelsen af semesteret.

Tilmeld dig det ønskede bachelorvalgfag og ’faget’ Bachelorprojekt via Student-Selvbetjeningen i den normale tilmeldingsperiode (20.-30. november/20.-30. maj)

 1. fagtilmeldingen er samtidig automatisk tilmelding til ordinær eksamen i faget. Framelding til ordinær eksamen kan ikke finde sted.

Dan teams på 2-3 studerende og bliv enige om,hvilken problemstilling I vil arbejde med I jeres projekt. Hvis du ønsker at skrive i et team, men ikke umiddelbart kan finde nogen at samarbejde med, så kom til  informationsmødet. På dette møde kan du afsøge muligheder for samarbejde. Det er muligt at indgå i teams med studerende i samfundsfag (centralfag) og med studerende i statskundskab, men ikke med studerende fra andre bacheloruddannelser.

Den digitale blanket udfyldes med angivelse af vejledningsgruppe, teamsammensætning og oplæg til problemstilling. Deadline for at indlevere vejledningsgruppe, eventuelt teamsammensætning og oplæg til problemstilling er d. 15. december eller 15. juni.

 1. Individuelle bachelorprojekter skal oprette en blanket. Skriver du i et team, skal I aftale, hvem der står for at oprette blanketten. Det er kun den, der opretter, der kan arbejde i blanketten. De øvrige i teamet får tilsendt en mail, hvor de skal godkende, hvad redaktøren har lagt ind.
 2. For teams, skal den, der opretter,  bruge e-mail-adressen på øvrige teammedlemmer for at kunne melde de andre til på samme blanket.
 3. Bemærk, at I på dette stadie udelukkende kan udfylde felter med vejledningsgruppe, gruppesammensætning og oplæg til problemstilling. Blankettens øvrige felter udfyldes i forbindelse med den endelige vejlederkontrakt.
 4. Bemærk, at blanketten først indsendes, når der klikkes på "send". Bemærk dog, at når I har oprettet blanketten (klikket på Gem), kan I ikke selv ændre vejledningsgruppe, teammedlemmer eller oplæg til problemstilling. Så vent med at udfylde blanketten, til I har styr på de ting.
 5. Hvis blanketten bliver afvist, er I nødt til at oprette en ny blanket.
 6. Deadline for at indlevere vejledningsgruppe, eventuelt teamsammensætning og oplæg til problemstilling er d. 15. december eller 15. juni.

På grundlag af kontakt med din vejleder, udfylder du/I resten af den digitale blanket og uploader den, så vejlederen formelt kan godkende jeres aftale
Vejlederkontrakten skal være uploadet senest den 15. februar/15. september. Det er en eksamensbetingelse for deltagelse i både den ordinære prøve og omprøven, at den digitale vejledningsaftale med godkendt problemstilling er afleveret senest den 15. februar /15. september.

 

Arbejd videre med projektet og deltag i de planlagte kollektive og individuelle vejledningsforløb. Bemærk, at bachelorprojektet skal overholde følgende formalia:

 1. Bachelorprojektet skal have et omfang af maksimalt 30 sider for individuelle besvarelser og yderligere 15 sider for hver yderligere studerende. Én side udgør 2.400 anslag (inkl. mellemrum, men eksklusiv forside, bilag, noter, indholdsfortegnelse, resumé og litteraturliste). Resumé udarbejdes på engelsk eller et andet hovedsprog efter aftale med vejlederen. Resuméet indgår i vurderingen af bachelorprojektet og må fylde maksimalt 2 sider. Overskrides det således opgjorte omfang, afvises bachelorprojektet. Antal af anslag skal angives på forsiden af opgaven.
 2. Mangler angivelse af antal anslag eller overskrides det tilladte omfang, afvises opgaven.
 3. Det skal af bachelorprojektet tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af besvarelsen.

Aflever projektet til den fastsatte afleveringsfrist: 1. juni/ 2. januar eller nærmest følgende hverdag.
a. Bachelorprojektet skal uploades i Digital eksamen, hvor der under ”Eksamensinformation” fremgår yderligere instruktioner angående aflevering.
b. Når du afleverer dit bachelorprojekt, skal du indsætte den danske og engelske titel på dit bachelorprojekt. Hvis du skriver dit bachelorprojekt på engelsk, er det kun den engelske titel, der skal påføres.

Resultatet af bedømmelsen offentliggøres senest den 30. juni/ 31. januar
a. Der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer og der gives en individuel karakter for bachelorprojekter skrevet i teams

 

Afleveringsfrist for den normale reeksamen er d. 1. marts/ 1. august. Ved begge eksamensforsøg skal bedømmelsen foreligge senest ved udgangen af afleveringsmåneden. 

a. Hvis en opgave ikke består ved den ordinære eksamen, vil der være mulighed for at få en ekstra vejledningssession forud for den normale reeksamen. Der gives dog ikke vejledning forud for reeksamen, hvis det ikke-beståede bachelorprojekt er resultatet af udeblivelse fra eksamen eller aflevering af et blankt bachelorprojekt.

b. Alternativt kan bruges samme fremgangsmåde som ved et evt. tredje eksamensforsøg: der gennemføres et helt nyt forløb i det påfølgende efterårssemester på grundlag af fornyet fagtilmelding, nyt emne, samt evt. ny teamdannelse og som regel også en ny vejleder. Vejledningen i vil foregå sammen med samfundsfags- og statskundskabsstuderende, der skal udarbejde bachelorprojekt på 5. semester.

 

 

Vigtige datoer

Aktivitet

Tidsfrister – bachelor-skrivning i efterårssemestre

Tidsfrister – bachelorskrivning i forårssemestre

1. Informationsmøde

Senest medio maj

Senest medio november

2. Fagtilmelding – bachelorprojekt

Normal fagtilmeldingsfrist: 20.-30. maj

Normal fagtilmeldingsfrist: 20.-30. november

3. Deltag i det første bachelorvejledningsmøde

Medio august

 December/januar

4. Dan teams (Valgfrit)

Medio juni

 November/december

5. 1. del af vejlederaftalen skal udfyldes. Du finder den digitale blanket i feltet ”Proces for bachelorprojektet, pkt. 5.

Senest 15. juni

Senest 15. december

6. 2. del af vejlederaftalen skal udfyldes. 

Senest 15. september

Senest 15. februar

7. Arbejd med projektet

Efteråret

Foråret

8. Aflever projektet

Senest første hverdag i januar

Senes første hverdag i juni

9. Bedømmelse

Offentliggøres senest den 31. januar

Offentliggøres senest den 30. juni

10. Reeksamen

Afleveringsfrist for normal reeksamen 1. marts

Afleveringsfrist for normal reeksamen 1. august

   

Vejledere i efteråret 2024

Marianne Sandvad Ulriksen og Anne Ingemann Johansen

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte de faglige vejledere via SPOC.

Har du spørgsmål til eksamen?

Kontakt os på SPOC

Sidst opdateret: 07.05.2024