Skip to main content

Eksamensregler

Når du tilmelder dig undervisning i et fag/kursus, er du også automatisk tilmeldt ordinær eksamen.

Bordet fanger!
Som udgangspunkt kan du ikke melde dig fra undervisning eller eksamen. Det gælder med undtagelse af situationer, hvor der er tale om usædvanlige forhold.

Dumper, udebliver du eller sygemelder du dig 1. prøveforsøg (den ordinære eksamen), skal du selv tilmelde dig 2. prøveforsøg (reeksamen). Når du har tilmeldt dig reeksamen, kan du ikke afmelde den.

Hvornår er reeksamen?
For efterårssemesteret er reeksamen placeret i februar og for forårssemesteret i august.

Reeksamen kan være anderledes
Reeksamen kan nogle gange have en anden eksamensform end den ordinære eksamen. Det er derfor en god idé, at du orienterer dig om, hvordan reeksamen foregår. Se din studieordning eller spørg din underviser.

Hvis du har været tilmeldt et fag/kursus og fulgt undervisningen, men ikke er bestået, kan du vælge, om du vil:

 • tilmelde dig kun eksamen. 
 • tilmelde dig både undervisning + eksamen (dette giver dig mulighed for at få opfrisket pensum).

Pensum kan blive ændret!
Vær opmærksom på, at pensum kan blive ændret fra semester til semester. Dvs. at hvis du venter fx 1 år med at gå til eksamen i faget igen, kan det være, at du skal eksamineres i et nyt pensum. Det er derfor en god idé at snakke med din underviser og få at vide, om der er ændringer på vej i det pågældende fag.

Du har i alt 3. eksamensforsøg pr. fag/kursus (førsteårsprøven er en undtagelse). 

Du placerer selv dit 2. og 3. eksamensforsøg
Du bestemmer selv, hvornår du vil placere dit 2. og 3. forsøg. Du skal dog være opmærksom på, at forsøget kun kan placeres i den ordinære termin, hvis der ikke er tale om en omprøve i direkte forlængelse af et andet forsøg. Der er dog én undtagelse: Hvis et fag/kursus er ved at blive udfaset, vil du få besked om, at du skal afslutte det hurtigst muligt.

Bordet fanger!
Du kan ikke melde dig fra en eksamen, når du først er tilmeldt.

Vær obs på førsteårsprøven!

 • Startet i 2016
  Førsteårsprøven skal bestås inden for første studieår. Det betyder, at du kun har 2 forsøg til at bestå de fag/kurser i førsteårsprøven, der er placeret i forårssemesteret.

 • Startet før 2016
  Du kan læse i din studieordning, om du har 1 eller 2 år til at bestå din førsteårsprøve. 

Vær obs på studiestartsprøven!
Studiestartsprøven afholdes senest 2 måneder efter studiestart. Hvis du ikke består prøven, vil du blive udmeldt af uddannelsen.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke består 3. gang?
Hvis du ikke består eksamen 3. gang, har du som udgangspunkt ikke flere forsøg og kan ikke fortsætte på uddannelsen. Der er dog mulighed for, at du kan få lov til at afvige fra reglerne, dvs. få dispensation til et 4. forsøg, hvis usædvanlige forhold har været skyld i, at du ikke har bestået et eller flere af eksamensforsøgene i faget. Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold i din dispensationsansøgning.

Er du dumpet en eller flere eksamener og har mistet overblikket over, hvilke fag/kurser du mangler, og hvornår du skal tage dem? Så kan du prøve at lave en plan over, på hvilke semestre det vil være hensigtsmæssigt at tage de fag/kurser, du mangler.

Få hjælp!
Kontakt faglig vejleder, hvis du ønsker hjælp til at lave din studieplan.

Hvis du ikke kan deltage i eksamen pga. sygdom eller andre usædvanlige forhold, skal du sørge for at give SDU besked. Der er forskellig procedure for, hvad du skal gøre, alt efter om der er tale om akutte eller længerevarende forhold.

Akutte usædvanlige forhold 

Hvis du bliver syg op til eller under en eksamen, eller ikke kan deltage i en eksamen på grund af andre akutte usædvanlige forhold, skal du naturligvis ikke bruge et eksamensforsøg på det. Læs mere om sygdom og eksamen


Ikke-akutte usædvanlige forhold
Ikke-akutte usædvanlige forhold er situationer, hvor du allerede flere måneder inden eksamen ved, at du  ikke kan deltage i eksamen. I en sådan situation skal du søge dit studienævn om lov til ikke at gå til eksamen, dvs. at du søger om dispensation. Godkender studienævnet din ansøgning, vil du automatisk blive afmeldt den/de eksamener, du ikke kan deltage i.

Læs mere under FAQ.

Se krav til dispensationsansøgning

Særlige vilkår ved eksamen
Måske er der nogle usædvanlige forhold, der gør det udfordrende for dig at komme igennem eksamen? I så fald kan du søge dit studienævn om særlige eksamensvilkår. Særlige eksamensvilkår kan være mange forskellige ting. Bl.a. kan du søge om:

 • forlænget tid til eksamen
 • ændret eksamensform
 • eller noget helt tredje, som vil kunne forbedre dine vilkår, så du vil have lige så gode muligheder for at bestå som dine medstuderende.

Brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte de faglige vejledere.

Har du en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller lidelse, kan du også få relevant støtte til dine studier via SPS.

Er du så nervøs op til eksamen, at det påvirker dig i negativ grad? Måske lider du af eksamensangst...

Se hvem du kan kontakte. Du er også velkommen til at kontakte faglige vejleder, hvis du har brug for en snak om, hvordan du forholder dig til din angst.

Som studerende er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne for eksamensuregelmæssigheder (eksamenssnyd), så du er godt klædt på til eksamen.

Det kan nemlig få alvorlige konsekvenser for dig, at blive indberettet for eksamensuregelmæssigheder – uanset om du overtrådte reglerne ved en fejl, eller om du havde til hensigt at gøre det.

Du kan få et overblik over reglerne og gode råd til, hvordan du undgår at overtræde dem, samt læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er blevet indberettet for mistanke om eksamensuregelmæssighed (eksamenssnyd) her.

Det er ubehageligt at have deltaget i en eksamen, hvor man føler sig uretfærdigt behandlet. Og nogle gange kan man have behov for at klage over, hvordan eksamen er forløbet eller selve bedømmelsen.

Overvejelser inden du klager
Inden du klager, er det en god idé at snakke med den underviser, du har været til eksamen hos, for at få uddybet begrundelsen for bedømmelsen.
Du bør også overveje, hvad du vil have ud af klagen. Håber du på at få vurderet eksamen igen, med henblik på at få en bedre bedømmelse? Eller håber du på en ny eksamen?

Ønsker du at klage, skal du gøre det senest 14 dage efter fristen for offentliggørelse af eksamensresultatet. Brug tiden til at vende din eksamen med fx underviser, medstuderende eller en vejleder, overveje dine argumenter og formulere din klage.

Klager du på baggrund af dumpet eksamen?
Hvis du er dumpet eksamen og har klaget over afgørelsen, bør du alligevel tilmelde dig reeksamen. På den måde kommer du ikke bagefter i studierne i tilfælde af, at du ikke får medhold i klagen.

Du kan læse mere her omkring Det Samfundsvidenskabelige Fakultets regler omkring eksamensklager.

I selvbetjeningen kan du få et overblik over beståede eksamener, brugte forsøg mv. Her kan du også lave eksamensudskrifter.

Når du  er færdig med din uddannelse, får du automatisk fremsendt et samlet eksamensbevis.

Når du skal til prøver på Samfundsvidenskab

Dette regelsæt er et supplement til SDU’s Regler og gode råd for eksamen, SDU’s regelsæt for skriftlige stedprøver og Samfundsvidenskabs politik for skriftlige prøver.

For Samfundsvidenskab gælder derudover følgende:

Inden prøven

Hold øje med eksamensrækkefølgen, som bliver offentliggjort på Digital Eksamen eller itslearning senest 3 hverdage før prøvens første eksamensdato.

På dagen

Medbring dit Studiekort og kom til tiden. Det er vigtigt, at du overholder mødetidspunkterne, som står på eksaminationsrækkefølgen: Der kan ske ændringer i eksaminationsrækkefølgen på dagen, når nogle udebliver, og dit eksaminationstidspunkt bliver fremrykket.

I fagbeskrivelsen kan du se, om prøven er med forberedelse. Er prøven med forberedelse, må du medbringe din computer i forberedelsen.  Under forberedelsen må du ikke kommunikere eller udveksle filer med andre. I fagbeskrivelsen kan du se, om du må medbringe yderligere hjælpemidler til forberedelsen.

Kun noter produceret i forberedelsen må medbringes i eksaminationslokalet.

Inden prøven

Du bør i god tid inden prøven sikre dig, at du er tilmeldt det rigtige fag på Itslearning. Opgaveformuleringen udleveres altid i Digital Eksamen på fagets Itslearning side. Du kan fra en time før prøvens start se linket til prøven i Digital Eksamen. Ved prøvens start kan du downloade opgaveformuleringen.

Aflevering af takehome/hjemmeopgaver

Din besvarelse skal afleveres i Digital Eksamen på fagets Itslearning side. Besvarelsen skal være afleveret senest ved prøvetidens udløb.

Er det en gruppeopgave, er det kun én i gruppen, der skal aflevere. Alle som afleverer, skal skrives på opgavens forside.

 • Der kan kun afleveres én fil, med mindre andet er angivet.
 • Du kan kun aflevere én gang.
 • Din besvarelse skal afleveres i PDF-format.
 • I Digital Eksamen kan du se, om du skal skrive dit eksamensnummer eller fødselsdato i din besvarelse.

Oplever du problemer med at aflevere i Digital Eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte den studieadministrative enhed, du plejer at kontakte (Studiekontakten/Studieservice/HD-sekretariatet/Mastersekretariatet).

Krav til dit computer- og IT-udstyr

Du er selv ansvarlig for dit IT-udstyr. Din computer skal kunne koble sig på universitetets trådløse netværk. Det er dit ansvar at sikre dig, at dit udstyr er kompatibelt med universitetets trådløse netværk.

Inden eksamen skal du sikre dig, at de programmer, du skal benytte, herunder Exam Monitor, fungerer på din computer og andet digitalt udstyr med mulighed for netværksadgang. Afprøv derfor i god tid inden eksamen dit IT-udstyr. Tekniske spørgsmål kan rettes til din lokale IT-afdeling.

IPads/tablets, der ikke kan køre Exam Monitor, må hverken medbringes eller anvendes til skriftlige stedprøver.

Medmindre andet eksplicit er oplyst, eller du har dispensation fra dit studienævn hertil, må du kun medbringe én skærm til eksamen (medbringer du en bærbar computer må du således ikke medbringe en separat skærm og anvender skærmen herpå må du således ikke medbringe en separat skærm. Det er tilladt at anvende bærbar computer i dockingstation med en ekstern skærm, såfremt skærmen på den bærbare computer ikke anvendes). 

For eksaminer, der afholdes uden for en af SDU’s lokationer kan der være særlige forhold vedrørende adgang til det trådløse netværk. Særlige vilkår vil da blive oplyst ved prøvens start. Studerende på HD-studiet skal være særligt opmærksomme på dette.

Du kan finde generelle vejledninger for stedprøver ved det Samfundsvidenskabelige fakultet her.

Forberedelse inden stedprøven

Det er dit ansvar at have de fornødne IT-kompetencer til at kunne gennemføre prøven.

Du skal derfor kunne:

 • Downloade eksamensopgave og aflevere din besvarelse i Digital Eksamen

 • Bemærk, at eksamensopgaven udleveres digitalt, medmindre andet eksplicit er anført i fagbeskrivelsen eller i Digital Eksamen/itslearning.

 • Bruge de programmer, der skal anvendes til eksamen

 • Samle alle dele af besvarelsen til ét dokument (f.eks. ved at overføre data, tabeller fra Excel, eller håndskrevne grafer og udregninger fra en digital scanner/pen til din besvarelse).gemme i PDF-format, som er det format, der skal afleveres i.

Husk også at:

 • tjekke før eksamen, at du er tilmeldt det rigtige fag i Itslearning.

 • at indstille computeren til at tage backup løbende

 • at huske at gemme ofte, når du sidder og skriver.

 • at klargøre et dokument ved at skrive eksamensnummer, fagtitel og sidetal i enten sidehoved eller –fod.

 

Hjælpemidler og Internetadgang

I fagbeskrivelsen kan du læse, hvilke hjælpemidler du må benytte til prøven, og om det er tilladt at benytte internettet under prøven. Vær opmærksom på, at digitalt udstyr med mulighed for netværksadgang skal kunne køre Exam Monitor for at være tilladt.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre, hverken i eller uden for lokalet. Enhver brug af Facebook, mail, Messenger eller andre sociale medier betragtes som eksamenssnyd. Sørg for at disse tjenester/programmer er helt lukket under prøven.

Det er ikke tilladt at udveksle filer med andre. Du skal derfor lukke internetdrev som fx. Dropbox og Googledrev samt andre fildelingstjenester og slukke for evt. synkronisering. Læs mere her.

Inden stedprøven starter

Du skal møde 1 time før prøven begynder for at klargøre din computer til prøven. Husk din strømforsyning og en forlængerledning.

Inden prøven skal du starte Exam Monitor. Exam Monitor skal køre på din computer under hele prøven. Lukker du Exam Monitor, før du har afleveret din besvarelse, kan det blive betragtet som forsøg på eksamenssnyd.

Dørene til lokalet lukkes 30 minutter før prøven begynder. På det tidspunkt skal du sidde på din plads, så du kan modtage information om prøven. Kommer du senere end 30 minutter før prøven begynder, vil du ikke få adgang til eksamenslokalet.  Du kan dermed ikke deltage i prøven, og du har brugt et prøveforsøg.

Særligt ved MCQ prøver

Ved prøvens start får du udleveret en skriftlig vejledning i, hvordan du logger på Itslearningog får adgang til testen. Husk at læse vejledningen grundigt, da der kan være forskel på, hvordan du normal logger på Itslearning, og hvordan du skal logge på Itslearning til prøven.  Inden prøvens start skal du sikre dig, at du har adgang til det rigtige fag i Itslearning, hvor testen skal tages.

Under stedprøven

Udstyr

Det er ikke tilladt at dele udstyr. Du er ansvarlig for dit eget udstyr. Opstår der under prøven tekniske problemer, kan du bede vagten tilkalde IT-support.

SDU kan ikke garantere, at vi kan afhjælpe problemer på din egen computer, men vi vil selvfølgelig forsøge at hjælpe dig, så godt vi kan. Bliver du forhindret i at skrive din eksamensopgave færdig på din egen computer, har SDU et begrænset antal reservecomputere til rådighed. Du vil kunne låne en af disse til at skrive din besvarelse på.

Det anbefales, at du løbende tager sikkerhedskopi, så du kan fortsætte på andet udstyr, hvis der opstår problemer med din egen computer.

Brug af lyd på computeren og brug af hovedtelefoner er ikke tilladt. Medbring evt. ørepropper, da der ikke kan forventes fuldstændig ro i lokalet.

Det er tilladt at medbringe ét eksternt tastatur og én ekstern mus til den skriftlige stedprøve på campus. 

Digitalisering af håndskrevne noter

Du skal aflevere én samlet besvarelse ved prøven. Du skal derfor digitalisere håndskrevne grafer, formler og lignende og indsætte dem i din besvarelse. Du kan benytte en håndscanner, digital pen eller kamera. Overførsel til computeren skal ske med kabel. Du må heller ikke benytte udstyr, der kan virke forstyrrende for dine medstuderende.

Særligt ved MCQ prøver

Når prøven begynder, bliver testen synlig i itslearning, og du kan starte testen.

Det er vigtigt, at du under hele prøven har adgang til internettet, da dine svar ellers ikke bliver gemt. Itslearning vil løbende gemme dine svar, men det er vigtigt, at du holder øje med, om itslearning får gemt dine svar. Gemmer itslearning ikke dine svar, er det dit eget ansvar at gemme dem.

Forlader du testen, inden du har afleveret, kan du starte testen op igen og fortsætte fra det sidst gemte spørgsmål.

Hvis det er muligt at tage testen flere gange, vil kun det sidste forsøg tælle.

Stedprøvens afslutning

Du må arbejde på din besvarelse indtil prøven er slut. Har du produceret håndskrevne bilag, som du ønsker skal være en del af din eksamensbesvarelse, SKAL disse være indscannet inden prøven slutter. Du SKAL også have samlet opgaven til ét dokument, når prøven slutter. Det eneste som du må foretage dig med dit dokument, når prøven slutter, er at omdanne dokumentet til pdf og uploade den i Digital Eksamen.

Når du har afleveret din besvarelse, skal du vise vagten afleveringskvitteringen på skærmen. Samtidig skal vagten se, at Exam Monitor stadig kører.

Den sidste halve time af prøven skal der være ro, så der går vagterne ikke rundt og kontrollerer kvitteringer.

Det er ikke tilladt at hjælpe hinanden eller snakke sammen, og der skal være fuldstændig ro i eksamenslokalet, også når prøven er slut. Først når du er ude af eksamenslokalet, må du snakke med andre.

Aflevering ved skriftlig stedprøve

 • Besvarelsen skal afleveres i Digital Eksamen, medmindre andet oplyses.

 • Der kan kun afleveres én fil, medmindre andet oplyses.

 • Der kan kun afleveres én gang.

 • Besvarelsen skal afleveres i PDF-format.

 • På alle sider i din besvarelse skal eksamensnummer, fagtitel samt sidetal oplyses. Du må ikke skrive dit navn eller cpr-nummer nogen steder, da du så ikke længere er anonym. (Husk - dette gælder kun stedprøven. Ved øvrige prøver skal du orientere dig i Digital Eksamen).

 • Hvis du har problemer med at aflevere din eksamensbesvarelse, skal du kontakte en eksamensvagt, som derefter tager kontakt til IT-support.  

Aflevering ved MCQ prøver

Når vagterne meddeler, at prøvetiden er slut, skal du gemme og aflevere dine svar, uagtet tidsangivelsen i Itslearning.
Det er normalt ikke muligt at se, hvor mange points der er opnået.
Når du har afleveret, vil du på skærmen få en kvittering og vil kunne se, at svarene er modtaget. Du modtager ingen kvittering pr. mail.Aflysning/ændring af tidspunkt for prøver kan kun ske i henhold til fakultetets formulerede praksis.

 

Godkendt af prodekanen for uddannelse Ole Friis 1. april 2018

Gældende fra 1. juni 2018

Eksamenssnyd

Du snyder dig selv, hvis du snyder til eksamen. La' vær.

Læs mere

Sidst opdateret: 22.02.2024