Skip to main content

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet er bacheloruddannelsens afsluttende del. Det er den del af bacheloruddannelsen, hvor du selvstændigt dokumenterer evnen til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for en et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i din bacheloruddannelse.

 

Bachelorprojektet består af følgende elementer:

  1. Løsning af en teoretisk, eksperimentelt eller en praktisk problemstilling.

  2. En bachelorprojektrapport, der afleveres til bedømmelse og indgår i bachelorprojekteksamen.

  3. En bachelorprojekteksamen.

Du skal selv - i god tid - finde en vejleder fra Det Tekniske Fakultet. Som udgangspunkt skal hovedvejlederen være ansat ved Det Tekniske Fakultet. Evt. medvejleder kan være ansat ved et andet fakultet. Alle fakultetets professorer, lektorer og adjunkter kan fungere som hovedvejledere. Ph.d.-studerende kan kun fungere som medvejledere.

Vejlederen har det formelle ansvar at vejlede dig fagligt under processen og skal deltage i den afsluttende bachelorprojekteksamen. En vejleders rolle er at vejlede gennem hele projektperioden gennem en løbende dialog med den studerende.

Hvis du vælger at skrive bachelorprojektet i samarbejde med en virksomhed, har du måske en vejleder på det pågældende sted (også kaldet en ekstern vejleder). I sådanne tilfælde skal du også være tilknyttet en hovedvejleder ved Det Tekniske Fakultet. Det er hovedvejlederen, der sikrer, at bachelorprojektet lever op til de normer, der gælder for bachelorprojekter udført ved Det Tekniske Fakultet.

Samarbejde om et projekt skal baseres på en aftale mellem de(n) studerende og virksomheden. Der behøver ikke være direkte kontakt mellem SDU-vejleder/ne og virksomheden i forløbet, men det er vigtigt at hovedvejleder er bekendt med virksomhedens mål og bidrag i projektet.

Det kan være, at du i forbindelse med samarbejdet med virksomheden får udleveret virksomhedsdata eller andre fortrolige oplysninger, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort i bachelorprojektet. I et sådant tilfælde vil virksomheden sandsynligvis bede dig om at indgå en fortrolighedsklausul (Non-Disclosure Agreement, sk. NDA). En fortrolighedsklausul medfører, at dit bachelorprojekt ikke bliver offentliggjort.

Læs mere om NDA/hent skabeloner her.

Når du afleverer bachelorprojektet, skal du vedhæfte en evt. fortrolighedsklausul som et separat, navngivet bilag til bachelorprojektet også selv om fortrolighedsklausulen kun er indgået mellem dig og virksomheden.  Det er i sidste ende dit ansvar for dermed at sikre, at SDU bliver orienteret om virksomhedens ønske om ikke at offentliggøre bachelorprojektrapporten.


Bachelorprojektet udføres normalt af 1-2 studerende. På nogle uddannelser er det et udgangspunkt, at bachelorprojektet udføres af to studerende. I særlige tilfælde kan bachelorprojektet udføres af op til 3 studerende. Dette kræver dog uddannelseslederens særlige tilladelse. For bachelorprojektrapporten gælder, at det tydeligt skal fremgå hvilke sammenhængende dele, hver studerende er ansvarlig for.

Hvis I er 2-3 studerende, der skriver sammen, er det meget vigtigt, at I laver en fælles bachelorprojektkontrakt (se Tilmelding og Bachelorprojektkontrakt neden for). Én af jer skal oprette kontrakten og starte med de at angive medforfatteren/rne som det første. Man kan desværre ikke tilføje andre medforfattere senere. I må ikke lave separate kontrakter, hvis I reelt skriver sammen - hvis  I laver separate kontrakter, kan I ikke aflevere en fælles projektrapport!

Tilmelding

Du skal tilmelde dig til bachelorprojekt for at kunne indgå bachelorprojektkontrakt. Tilmelding til bachelorprojektet finder sted sammen med øvrig undervisningstilmelding via selvbetjeningen inden for de fastsatte tidsrammer. Du modtager et brev i din studentermail, når tiden for undervisningstilmelding nærmer sig. Tilmelding til bachelorprojektet medfører også, at du er bundet af Fakultetets fastlagte projektperiode. Du skal søge om studienævnsdispensation ved at benytte dig af ansøgningsskemaet TEK Andre ændringer af afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt, hvis du ikke kan overholde den fastlagte projektperiode. Du finder nærmere information om Studienævnet på https://mitsdu.dk/da/tek/studienaevn.

OBS du skal have bestået alle fag på de første fire semestre, før du kan skrive bachelorprojekt. Du skal søge om studienævnsdispensation, hvis du ikke opfylder forudsætningerne og du fortsat ønsker at skrive bachelorprojekt. Brug venligst ansøgningsskemaet TEK Ansøgning vedr. manglende forudsætninger for at følge fag. Vær venligst opmærksom på, at Studienævnets praksis er restriktiv i denne forbindelse. Du finder nærmere information om Studienævnet på https://mitsdu.dk/da/tek/studienaevn

Bachelorprojektkontrakt

Efter tilmelding kan du indgå en TEK bachelorprojektkontrakt (https://spoc.sdu.dk -> Studiesekretariat ->  Bachelorprojektvejlederaftaler).

OBS Hvis I er 2-3 studerende, der skriver sammen, skal kun den ene af jer udfylde kontrakten og angive de to andre som medforfattere som det første. Man kan desværre ikke tilføje andre medforfattere senere. 

Der kan ikke længere laves ændringer i kontrakten, når den er sendt til godkendelse. Derfor er det vigtigt, at du tjekker, at de angivne oplysninger er korrekte, før du trykker på "Gem og send".

Kontrakten sendes til godkendelse hos din evt. medforfatter, vejleder og  uddannelsesleder. Når disse har godkendt kontrakten, får du besked herom til din SDU-mail. Hvis din medforfatter, vejleder og  uddannelsesleder afviser kontrakten, bliver den sendt retur til dig, og du skal lave de foreslåede ændringer. Derefter kan du gensende kontrakten til godkendelse.

Du skal sende bachelorprojektkontrakten til godkendelse senest den 31. august, hvis din skriveperiode starter den 1. september og senest den 31. januar, hvis din skriveperiode starter den 1. februar. Hvis din uddannelse har angivet en tidligere dato for dette, skal du overholde den af uddannelsens angivne dato for afsendelse af bachelorprojektkontrakten.

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at finde emnet for bachelorprojektet og komme i gang med projektet. Det, at du ikke kommer i gang ved semesterstart, udgør ikke usædvanlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation fra afleveringsfristen.

Studerende, der er indskrevet på en uddannelse, der udbydes på dansk, kan skrive bachelorprojektet på dansk eller på engelsk. Hvis vejlederen ikke taler dansk, skal bachelorprojektet skrives på engelsk. Studerende, der er indskrevet på en uddannelse, der udbydes på engelsk, skal skrive bachelorprojektet på engelsk.

Bachelorprojektrapporten skal indeholde et resume på engelsk. Er rapporten skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i bedømmelsen.

Det Tekniske Fakultet har ikke generelle krav ift. bachelorprojektets omfang, angivet som antal tegn eller sider. Din uddannelse kan dog have uddannelsesspecifikke krav. Kontakt venligst din uddannelseskoordinator for yderligere oplysninger om uddannelsesspecifikke krav.

Afleveringsfristen for bachelorprojektrapporten fremgår af bachelorprojektkontrakten. Hvis du har fået dispensation til udsættelse, fremgår afleveringsfristen af dispensationsafgørelsen.

Afleveringsfristen er bindende. Hvis usædvanlige forhold forhindrer dig i at aflevere bachelorprojektet rettidigt, skal du senest en måned før den officielle afleveringsfrist søge Studienævnet dispensation til udsættelse. Se mere under afsnittet ”Ændringer i bachelorprojektkontrakten” nedenfor. 

Bachelorprojektrapporten må ikke indeholde cpr-numre, heller ikke dit eget. Du skal i stedet oplyse dit navn på forsiden. Hvis der er flere forfattere til bachelorprojektet, skal alle forfatteres navne fremgå af forsiden.

Bachelorprojektrapporten skal afleveres elektronisk i Digital Eksamen, https://digitaleksamen.sdu.dk/. Rapporten skal afleveres som ét samlet pdf-dokument. Bilag skal afleveres som separat/e fil/er. Evt. fortrolighedsklausul skal fremgå af et separat bilag i pdf-format Hvis du har særlige bilag, som ikke kan afleveres i pdf-format (fx programkode, film og lignende), kan disse bilag uploades som en samlet zip-fil sammen med pdf-dokumentet . Derudover kan evt. store tegninger afleveres i papirformat hos det pågældende studiesekretariat, forudsat at du har lavet en forudgående aftale om dette med din vejleder. 

Kun et eksemplar af bachelorprojektrapporten afleveres: hvis I er flere studerende, som skriver sammen, skal I på forhånd aftale, hvem af jer der afleverer bachelorprojektet på Digital Eksamen. 

Når du afleverer din bachelorprojektrapport, vil du blive bedt om at angive en titel på dit projekt. Det er meget vigtigt, at du angiver den nøjagtigt samme titel, som er godkendt på din kontrakt, da titlen vil blive overført til dit eksamensbevis. Det er obligatorisk, at du angiver den engelske titel. Det er frivilligt, om du også ønsker at angive den danske titel. 

Samtlige studerende, der skriver sammen, modtager en kvittering i studentermailen. Det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen, da det er din dokumentation for rettidig aflevering.

Alle bachelorprojektrapporter bliver plagiattjekket.

Ændringer i titel og problemformulering

Hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at bachelorprojektet tager en anden drejning end først antaget, kan du titlen eller problemformuleringen ved at udfylde følgende formular:  TEK Titelændring samt ændring af problemformulering - afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt (https://spoc.sdu.dk -> Studiesekretariat ->  Øvrige blanketter).

Vær venligst opmærksom på, at du skal have søgt om titelændring inden du afleverer bachelorprojektrapporten til bedømmelse.

Ændringerne skal godkendes af din vejleder. Når dette er sket, får du besked herom til din SDU-mail. 

En godkendelse af titelændring eller ændret problemformulering kan som udgangspunkt ikke berettige en dispensation til udsættelse af den fastlagte afleveringsdato. 

Øvrige ændringer, fx udsættelse af afleveringsdato 

Du skal søge om studienævnsdispensation, hvis der sker andre ændringer i forhold til bachelorprojektkontrakten, fx behov for udsættelse af afleveringsfristen. Disse ændringer skal være begrundet usædvanlige forhold. Du kan søge om dispensation ved at udfylde ansøgningsskemaet TEK Andre ændringer af afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt (https://spoc.sdu.dk -> Studienævn - > Dispensation ). Du finder nærmere information om Studienævnet på siden https://mitsdu.dk/da/tek/studienaevn

Ansøgninger til ændring af bachelorkontrakten skal være modtaget af Studienævnssekretariatet senest en måned før den fastsatte afleveringsdato.

Vejlederændringer

Hvis du af en eller anden grund skal have en ny bachelorprojektvejleder, skal du bede din uddannelseskoordinator om at bekræfte uddannelsens godkendelse af dette over for studienævnssekretariatet.

Bachelorprojekteksamen afholdes inden for 6 uger fra den dato, projektrapporten er blevet afleveret.

Bachelorprojekteksamen indledes normalt med en præsentation af det udførte bachelorprojekt. Oven på præsentation eksamineres i rapport og præsentation.

Ved eksamen medvirker ud over vejleder(e) en ekstern censor som bedømmer. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen for bachelorprojektafhandlingen og den mundtlige eksamination, og karakteren meddeles den studerende umiddelbart efter eksamen.

Bedømmelsen af bachelorprojektet angår primært det faglige indhold. Stave- og formuleringsevne (uanset sprog) indgår med begrænset vægt, medmindre der er tale om ganske omfattende markante afvigelser fra en normal faglig sprogbrug. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne regel.

Hvis du ikke afleverer bachelorprojektet inden for den fastsatte frist, mister du et eksamensforsøg og du skal tilmelde dig til undervisning og prøve i bachelorprojektet i det efterfølgende semester, indgå en ny bachelorprojektkontrakt og udarbejde et nyt bachelorprojekt med en ny titel og projektbeskrivelse. Vær venligst opmærksom på, at du i forbindelse med det andet prøveforsøg ikke kan forvente at få vejledning i samme omfang som ved det første forsøg. Du kan få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg.

Hvis du dumper bachelorprojekteksamen, skal du som udgangspunkt tilmelde dig til omprøven i bachelorprojektet i overensstemmelse med studieordningens regler vedr. omprøver. Din vejleder giver dig en ny afleveringsfrist med mulighed for at forbedre bachelorprojektrapporten i, samt en ny prøvedato. Hvis du ikke tilmelder dig til omprøven i bachelorprojektet, skal du tilmelde dig til undervisning og prøve i bachelorprojektet i det efterfølgende semester, indgå en ny bachelorprojektkontrakt og udarbejde et nyt bachelorprojekt med en ny titel og projektbeskrivelse. Vær venligst opmærksom på, at du i så fald ikke kan forvente at få vejledning i samme omfang som ved det første forsøg.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022