Skip to main content

Sådan behandler vi din ansøgning om dispensation

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet træffer sine afgørelser på baggrund af en konkret, individuel vurdering, i overensstemmelse med gældende ret og almindelige forvaltningsretlige principper. For at sikre at afgørelserne træffes ud fra saglige hensyn, og at lige sager behandles ens, har studienævnet opbygget en praksis for vurderingen af dispensationsansøgninger.

Studienævnets afgørelser tager udgangspunkt i konkrete forhold på Det Tekniske Fakultet. Det betyder, at afgørelserne ikke kan sammenlignes direkte med afgørelser på andre fakulteter på SDU eller andre uddannelsesinstitutioner.

Usædvanlige forhold

Det er en forudsætning for godkendelse af dispensation, at Studienævnet vurderer, at der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold.

Usædvanlige forhold kan være fx

 • Din egen dokumenterede, alvorlige sygdom.
 • Pludselig opstået dokumenteret, alvorlig sygdom i nærmeste familie
 • Dødsfald i den nærmeste familie
 • Når du bliver forældre
 • Skilsmisse

Eksempler på, hvad usædvanlige IKKE er:

 • Dine økonomiske forhold
 • Kærestesorger
 • Ferie
 • Udlandsophold
 • Arbejde
 • At du har børn (bortset fra når du bliver forældre)
 • Flytning

For at studienævnet skal give dispensation på baggrund af forholdet, skal følgende være gældende:

 • Det usædvanlige forhold skal være beskrevet og dokumenteret.
 • Der skal være en direkte årsagssammenhæng mellem de angivne usædvanlige forhold, og at den studerende ikke kan gennemføre sine studier.
 • Usædvanlige forhold kan ikke forekomme rutinemæssigt
 • Usædvanlige forhold er situationer, som du ikke kunne have undgået ved almindelig omtanke, som du ikke kunne have forudset eller som du ikke selv har forskyldt.

De vigtigste regler på din uddannelse

 • Det er studienævnets praksis at bevilge dispensation fra studieordningens regler om førsteårsprøven i situationer med den studerendes dokumenterede, alvorlige sygdom, eller dokumenteret, alvorlig sygdom i nærmeste familie samt dermed sammenlignelige, dokumenterede personlige forhold, som har forhindret den studerende i at gennemføre sine studier.
 • Dispensation til længerevarende studieinaktivitet kræver det i henhold til studienævnets praksis særligt tungtvejende grunde, og at der skal kunne forventes en forbedring af tilstanden inden for en rimelig fremtid.
 • Det er studienævnets praksis at bevilge dispensation fra studieordningens studieaktivitetskrav i situationer med den studerendes dokumenterede, alvorlige sygdom, eller dokumenteret, alvorlig sygdom i nærmeste familie samt dermed sammenlignelige, dokumenterede personlige forhold, som har forhindret den studerende i at gennemføre sine studier
 • Dispensation til længerevarende studieinaktivitet kræver det i henhold til studienævnets praksis særligt tungtvejende grunde, og at der skal kunne forventes en forbedring af tilstanden inden for en rimelig fremtid.
 • Det er studienævnets praksis at bevilge dispensation fra studieordningens aktivitetskrav i situationer med den studerendes dokumenterede, alvorlige sygdom, eller dokumenteret, alvorlig sygdom i nærmeste familie samt dermed sammenlignelige, dokumenterede personlige forhold, som har forhindret den studerende i at gennemføre sine studier.
 • Dispensation til længerevarende studieinaktivitet kræver det i henhold til studienævnets praksis særligt tungtvejende grunde, og at der skal kunne forventes en forbedring af tilstanden inden for en rimelig fremtid.
 • Det er studienævnets praksis, at anvende princippet om proportionalitet, herunder at lade antallet af manglende ECTS-point i uddannelsen, indgå i vurderingen
 • Det er studienævnets praksis at bevilge dispensation til yderligere eksamensforsøg i situationer med den studerendes dokumenterede, alvorlige sygdom, eller dokumenteret, alvorlig sygdom i nærmeste familie samt dermed sammenlignelige, dokumenterede personlige forhold, som har forhindret den studerende i at gennemføre sine studier.
 • Det er studienævnets praksis at anvende proportionalitetsprincippet, herunder at lade antallet af beståede ECTS-point på uddannelsen indgå i vurderingen af den studerendes øvrige usædvanlige forhold.
 • Denne dispensation er kun mulig på bachelor- og kandidatuddannelserne. Med andre ord er den ikke mulig på diplomingeniøruddannelserne. SDU kan ikke dispensere fra denne regel.
 • Studienævnet kan dispensere fra bindingen til obligatoriske fag eller valgfag, forudsat at det usædvanlige forhold er direkte tilknyttet til faget. Det kan fx være i situationer, hvor det pågældende fag ikke længere udbydes, og hvor den studerende pga. usædvanlige er udeblevet fra undervisningen og eksamen.
 • Studietidsforlængelse, studieegnethed og dine ønsker til den faglige sammensætning af uddannelsen udgør ikke usædvanlige forhold i denne forbindelse.

Manglende forudsætninger for fag og studieaktiviteter

 • Det er Studienævnets praksis at bevilge dispensation fra forudsætningerne for at skrive afgangsprojekt i situationer, hvor den studerende vurderes at have de nødvendige faglige forudsætninger til at skrive afgangsprojekt, eller hvor et afslag ville give en urimelig forsinkelse i den studerendes studietid, i forhold til omfanget af ikke-beståede fag, målt i ECTS-point.
 • Det er Studienævnets praksis, at dispensationen skal medføre en forkortelse af den studerendes samlede studietid sammenlignet med den situation, hvor den situation ikke søger om dispensationen.
 • Det er Studienævnets praksis, at der ikke kan godkendes dispensation til at skrive afgangsprojekt, før ingeniørpraktikken er gennemført.
 • Det er Studienævnets praksis at bevilge dispensation fra forudsætningerne for at skrive bachelorprojekt i situationer, hvor den studerende vurderes at have de nødvendige faglige forudsætninger til at skrive afgangsprojekt, eller hvor et afslag ville give en urimelig forsinkelse i den studerendes studietid, i forhold til omfanget af ikke-beståede fag, målt i ECTS-point.
 • Det er Studienævnets praksis, at dispensationen skal medføre en forkortelse af den studerendes samlede studietid sammenlignet med den situation, hvor den situation ikke søger om dispensationen.

 • Det er Studienævnets praksis at bevilge dispensation fra forudsætningerne for at skrive speciale, hvor den studerende vurderes at have de nødvendige faglige forudsætninger til at skrive speciale, eller hvor et afslag ville give en urimelig forsinkelse i den studerendes studietid, i forhold til omfanget af ikke-beståede moduler, målt i ECTS-point. Det er Studienævnets praksis, at dispensationen skal medføre en forkortelse af den studerendes samlede studietid.
 • Det er Studienævnets praksis, at dispensationen skal medføre en forkortelse af den studerendes samlede studietid sammenlignet med den situation, hvor den situation ikke søger om dispensationen.
 • Det er studienævnets praksis for at bevilge forhåndsmerit for udlandsophold for bachelor- og diplomingeniørstuderende, som har bestået alle fag til og med 3. semester. Det er studienævnets praksis at afvige fra denne praksis i situationer, hvor den studerende maksimalt mangler at bestå 5 ECTS, hvor den studerendes studiefremgang ellers er tilfredsstillende, hvor eksamensperioderne på TEK og værtsuniversitetet ikke overlapper hinanden og hvor den studerende ikke har brugt to prøveforsøg i de(t) fag, der mangler på de tidligere semestre.
 • Det er studienævnets praksis for at bevilge forhåndsmerit for udlandsophold for kandidatstuderende, som har bestået alle fag til og med 1. semester. Det er studienævnets praksis at afvige fra denne praksis i situationer, hvor den studerende maksimalt mangler at bestå 5 ECTS, hvor den studerendes studiefremgang ellers er tilfredsstillende, hvor eksamensperioderne på TEK og værtsuniversitetet ikke overlapper hinanden og hvor den studerende ikke har brugt to prøveforsøg i det fag, der mangler på 1. semester.
 • Det er Studienævnets praksis at bevilge dispensation fra forudsætningerne for at deltage i ingeniørpraktikken i situationer, hvor den studerende vurderes at have de nødvendige faglige forudsætninger til at deltage i ingeniørpraktikken, eller hvor et afslag ville give en urimelig forsinkelse i den studerendes studietid, set i forhold til omfanget af ikke-beståede fag, målt i ECTS-point.
 • Det er Studienævnets praksis, at hvis en studerende har ikke-beståede fag, der udbydes samme semester, som praktikken er planlagt at blive gennemført, kan omfanget af idet ikke-beståede fag som udgangspunkt ikke overstige 5 ECTS-point. Derudover er det Studienævnets praksis at gøre en evt. dispensation betinget af, at den studerende tilmelder sig det pågældende manglende fag og deltager i undervisningen og eksamen, samt at praktikperioden forlænges svarende til det antal dage, den studerende deltager i undervisningen i det manglende fag.
 • Det er Studienævnets praksis ikke at godkende individuelle studieaktiviteter, der reelt er forarbejder af afsluttende projekter, og dermed en udvidelse af det afsluttende projekt.
 • Individuelle studieaktiviteter må som udgangspunkt ikke være beslægtede med det afsluttende projekt på den nuværende uddannelse eller det afsluttende projekt på den studerendes adgangsgivende uddannelse.
 • Omfanget af individuelle studieaktiviteter ikke må overskride 5 ECTS, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende.
 • Det er Studienævnets praksis ikke at godkende individuelle studieaktiviteter, der er baseret på eksisterende undervisningsudbud
 • Det er Studienævnets praksis at bevilge dispensation fra afleveringsfristen for specialet i tilfælde af barsel, alvorlig (dokumenteret) sygdom, derved sammenlignelige (dokumenterede) alvorlige personlige forhold såvel som praktiske problemer med fremstilling af materiel, som er nødvendigt for det afsluttende projekt.
 
 • Det er studienævnets praksis at bevilge dispensation til framelding af undervisning og prøver i situationer med den studerendes dokumenterede, alvorlige sygdom, eller dokumenteret, alvorlig sygdom i nærmeste familie samt dermed sammenlignelige, dokumenterede personlige forhold, som har forhindret den studerende i at gennemføre sine studier. Det er Studienævnets praksis at inddrage studieegnethed i sin vurdering.
 • Det er studienævnets opfattelse, at det skal sikres, at den studerende bliver afprøvet i en variation af prøveformer gennem studiet.
 • Det er som udgangspunkt ikke muligt at få dispensation til onlineeksamen til studerende pga. en længerevarende funktionsnedsættelse.
 • Det er studienævnets praksis at godkende op til 25 % forlængelse af prøvetiden ved skriftlige eksamener og mundtlige eksamener med forberedelse. Det er således som udgangspunkt ikke muligt at opnå yderligere forlænget på baggrund af flere funktionsnedsættelser.
 • Det er Studienævnets praksis, at ordblindhed normalt ikke medfører behov for at aflægge prøver udbudt på engelsk, på dansk, særligt idet bestået Engelsk B er et adgangskrav på bachelor- og diplomingeniøruddannelserne.
 • Det er Studienævnets praksis, at studerende med et andet modersmål end dansk, ikke kan få dispensation til forlænget prøvetid, hvis de har opholdt sig i Danmark mere end 5 år, medmindre der er tale om andre funktionsnedsættelser ud over modersmålet.


Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022