Skip to main content

De disciplinære foranstaltninger

Hvad handler de disciplinære foranstaltninger om? 

De disciplinære foranstaltninger handler bl.a. om følgende: 

 

De gældende regelsæt fra 2017 og 2015

Det nyeste regelsæt for de disciplinære foranstaltninger overfor studerende fra 2017 følger længere nede på denne side. Desuden er regelsættet fra 2015 fortsat i brug. Begge regelsæt i pdf format kan findes ved at følge dette linket herunder:

Link til de gældende regelsæt om de disciplinære foranstaltninger anno 2017 og 2015. 

 

Hvem gælder de disciplinære foranstaltninger for?

Reglerne er fælles for alle studerende på SDU. Bemærk! Der kan være særlige regler, som gælder lokalt for dit studie, og som ikke findes på disse sider. Det er derfor vigtigt, at du også orienterer dig i din studieordning, som du kan finde på din uddannelses hjemmeside.

 

Ordensregler på SDU

§ 1. Studerende skal under deres studier optræde på en måde, der sikrer universitetets uforstyrrede funktion. Studerende har pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra universitetets ansatte om overholdelse af de regler, der er nævnt i stk. 2 - 4.

Stk. 2. Studerende har pligt til at optræde hensynsfuldt over for medarbejdere og medstuderende. Studerende skal tage hensyn til universitetets ejendom, bygninger og ejendele, når de færdes på universitetets område.
Dette indebærer blandt andet, at støjende adfærd, spisning, indtagelse af drikkevarer m.v. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det medfører ulempe for andre. Det indebærer tillige, at eksempelvis truende eller chikanerende adfærd og overtrædelse af universitetets rygeforbud kan blive betragtet som en overtrædelse af ordensreglerne.

Stk. 3. Studerende skal overholde de regler, der fastsættes af universitetet, eller som gælder for dette. Studerende har tillige pligt til at overholde universitetets ordens- og sikkerhedsforskrifter, der fremgår af skiltning, opslag, husregler eller lign.

Stk. 4. Studerende skal, når de er i praktik-, klinikophold eller lign., overholde de normer og retningslinjer, som er gældende i virksomheden/institutionen, herunder eksempelvis normer for patientkontakt.

Eksamensuregelmæssigheder

§ 2. De studerende skal under studiet og eksaminerne handle og agere efter de eksamensregler, der er fastsat af universitetet, herunder regler om eksamenssnyd, jf. § 3. 

Stk. 2. Uforsætlig overtrædelse af reglerne, og forsøg på eksamenssnyd behandles på samme måde som forsætlige overtrædelser.

§ 3. Eksamenssnyd foreligger bl.a., når den studerende:

1) Plagierer, herunder genbruger egen tekst (autocitat) uden kildehenvisning og citationstegn
2) Forfalsker 
3) Fortier
4) Vildleder om egen indsats eller resultater
5) Indgår i ikke-tilladte samarbejder
6) Modtager hjælp under eksamen eller hjælper andre, når der ikke er tale om en gruppeeksamen
7) Uretmæssigt har forudgående kendskab til eksamensopgaven
8) Afgiver urigtige fremmødeoplysninger
9) Forsøger at omgå, deaktivere eller på anden vis hindre hensigten med universitetets anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer, jf. stk. 3.

Stk. 2. Eksamenssnyd kan finde sted ved alle former for udprøvninger ved SDU.

Stk. 3. Universitetet kan anvende elektroniske overvågningsprogrammer med henblik på afsløring af eksamenssnyd. 

Du kan læse mere om eksamenssnyd her

 

Andre overtrædelser

§ 4. Andre grove brud på god akademisk praksis og videnskabsetiske regler, indberettes ligeledes til rektor. Dette gælder endvidere: 

1) Forfalskning af dokumenter 
2) Misbrug af data/datahacking
3) Uretmæssig brug af it-programmer, herunder ulovlig fildeling eller andre brud på copyright eller it-regler, 
4) Brud på datasikkerhed eller tyveri/misbrug af andres forskningsresultater eller værker 

Stk. 2. Kriminelle forhold, der begås i forhold til universitetet, indberettes øjeblikkeligt til rektor. Dette foretages dels med henblik på rektors beslutning om politianmeldelse, dels med henblik på overvejelse af sanktioner i henhold til § 6 i de tilfælde, hvor forholdet har betydning for universitetets uforstyrrede funktion. 

Stk. 3. Afgivelse af urigtige og/eller mangelfulde oplysninger i forbindelse med ansøgning om adgang til uddannelse indberettes til rektor.

 

Indberetning til rektor og behandling af sager

§ 5.  Sager om overtrædelse af regler om disciplinære foranstaltninger, jf. §§ 1-4, behandles af rektor eller den, han bemyndiger hertil, jf. stk. 2. 

Stk. 2. Rektor har efter skriftlig delegation bemyndiget, at overtrædelse af regler om disciplinære foranstaltninger undersøges og behandles af Rektorsekretariatet og Studieservice på følgende vis:

1) Sager om overtrædelse af ordensreglerne, jf. § 1, undersøges og behandles af Rektorsekretariatet.

2) Sager om overtrædelse af regler om eksamensuregelmæssigheder, jf. § 2 og § 3, undersøges og behandles af Studieservice.

3) Sager om andre overtrædelser, jf. § 4, undersøges og behandles af Rektorsekretariatet.

Stk. 3. Indberetning til rektor sker hurtigst muligt og skriftligt efter høring af den studerende med mindre hensynet til opretholdelse af ro og orden betinger straks-indberetning. 

 

Sanktioner

Overtrædelse af dette regelsæt kan sanktioneres af rektor med:

1) Tildeling af advarsel

2) Manglende bedømmelse

3) Annullering af bedømmelse

4) Bortvisning fra universitetet i en begrænset periode eller permanent.

 

Sanktionerne kan kombineres. Ved rektors valg af sanktion(-er) lægges blandt andet vægt på forseelsens grovhed, eventuelle forudgående forseelser, risikoen for gentagelse samt hensynet til sikre universitetets uforstyrrede funktion og bevarelse af respekten for universitetets virke.

En afvisning eller annullering af bedømmelse medfører, at der er forbrugt et prøveforsøg i den/de berørte prøve(-r). Dette forhold gør sig også gældende ved skriftlige gruppeprøver. I sådanne tilfælde vil opgaven i sin helhed blive afvist fra bedømmelse for samtlige deltagere i gruppen.

Bortvisning medfører, at den studerende i bortvisningsperioden mister alle rettigheder, adgange og tilbud på og fra SDU.

 

Klagemuligheder

Hvis der indgår forhold i Rektors afgørelse, som kan betragtes som ikke retslige, dvs. afgørelsen er truffet på et forkert juridisk grundlag, så kan man klage over afgørelsen. Det gør man ved at skrive til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 43, 1260 København K.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 02.05.2024