Skip to main content

Bachelorprojekt

Generelle retningslinjer

Hvis du har bestået 120 ECTS, når du påbegynder arbejdet med bachelorprojektet (for meritstuderende tæller de 90 ECTS, der er merit for i denne sum), kan du gå i gang med bachelorprojektet. Du finder forslag til emner inden for de enkelte fagområder nederst på siden.

Du kan få gode råd og vejledning vedrørende dit arbejde med bachelorprojekt ved at deltage i et af informationsmøder, som afholdes i april (for dem der skal skrive bachelorprojekt i efteråret) og oktober (for dem der skal skrive bachelorprojekt i foråret).

Nedenfor finder du vigtige oplysninger vedrørende de enkelte faser i bachelorprojektet. Hver opmærksom på, at indsendelse af emnevalgsblanketten ikke erstatter den normale tilmelding til fag på uddannelse. Du skal stadig tilmelde dig faget.

Læs mere i fagbeskrivelsen for bachelorprojektet.

Informationsmøde

Deltag i informationsmøde, som afholdes i  oktober for bachelorprojekter i foråret - henholdsvis april  for bachelorprojekter i efteråret.

Proces for bachelorprojektet

Dan grupper på 2-3 studerende og bliv enige om, hvilket fagområde og emne, I ønsker at skrive indenfor.

Det er alternativt tilladt at skrive bachelorprojektet alene.

Indlever individuelt ønske om fagområde og indenfor dette to emner i prioriteret rækkefølge. Forslag til emne skal som minimum indeholde 5-10 linjer, der beskriver den problemstilling, du/I gerne vil arbejde med, herunder eventuelt forslag til teoretisk ramme og metode for evt. empirisk undersøgelse. Jo bedre forslaget til emne er forklaret, des bedre er chancen for at få det godkendt. Søg inspiration til selv at formulere et emne i de emner, der ligger under fagområderne.

Ønske om emne (og fagområde) sker via den digitale blanket. Vær opmærksom på, at der er emner, som kun kan skrives på engelsk, og at der på øvrige emner kan være begrænset kapacitet til at vejlede på dansk. Husk derfor at angive, om I kun ønsker de valgte emner, hvis de kan skrives på dansk.

Gruppen aftaler, hvem der står for at oprette blanketten. Det er kun den, der opretter, der kan arbejde i blanketten. De øvrige i gruppen får tilsendt en mail, hvor de skal godkende, hvad redaktøren har lagt ind.

Den, der opretter, skal bruge e-mailadressen på øvrige gruppemedlemmer for at kunne melde de andre til på samme blanket.

Bemærk, at I på dette stadie udelukkende kan udfylde felter med gruppemedlemmer og ønske om emne. Yderligere felter (arbejdstitel og foreløbig problemstilling) udfyldes, når I har fået en vejleder og et emne.

Bemærk, at blanketten først indsendes, når der klikkes på "send". Bemærk dog, at når I har oprettet blanketten (klikket på Gem), kan I ikke selv ændre i hvem, der står på blanketten. I kan heller ikke ændre emne. Så vent med at udfylde blanketten, til I har styr på de ting.

Hvis blanketten bliver afvist, er I nødt til at oprette en ny blanket.

Deadline for at indlevere gruppedannelse og ønske om emne

  • Den 1. november for bachelorprojekter med aflevering i maj og forsvar i juni.
  • Den 1. maj for bachelorprojekter med aflevering i december og forsvar i januar.

Tag kontakt til den tildelte vejleder og bliv enig med denne om en arbejdstitel og foreløbig problemformulering. Når I er enige, udfylder I resten af blanketten og indsender den, så vejleder formelt kan godkende jeres aftale. Aftalen skal udfyldes og indsendes senest (forudsat, at den bliver godkendt, er det indsendelsesdatoen, der tæller):

  • Den 1. marts for bachelorprojekter med aflevering i maj og forsvar i juni.
  • Den 1. oktober for bachelorprojekter med aflevering i december og forsvar i januar.

Arbejd med projektet og brug din vejleder fornuftigt.  

Bemærk, at bachelorprojektet skal overholde formalia til skriftlige rapporter. 

Der afleveres i Digital Eksamen. Afleveringsfrist vil fremgå af eksamensplanen.

 

Hvis relevant: I Digital Eksamen kan der krydses af, hvis bachelorprojektet er fortroligt.

Det mundtlige forsvar sker individuelt, hvis du har udarbejdet projektet alene og ellers i den gruppe, med hvem du har udarbejdet projektet. Til stede er du selv og de øvrige gruppemedlemmer, eksaminator (normalt din vejleder) og den eksterne censor. Den eksterne censor er ofte fra erhvervslivet, men kan også være fra et andet universitet. Forsvaret er offentligt, men der er sjældent andre til stede. 

Det mundtlige forsvar indledes med, at du/gruppen præsenterer projektet. Du kan se, hvor megen tid, der er afsat til dette og det øvrige forsvar i fagbeskrivelsen under “Eksamensbestemmelser → Eksamen – bachelorprojekt med mundtligt forsvar → Uddybende information”. Efter præsentationen vil eksaminator eksaminere dig i projektet og relateret teori og metode. Den eksterne censor stiller typisk også nogle spørgsmål.

Den eksterne censor og eksaminator skal være i stand til at foretage en individuel bedømmelse efter forsvaret. Forvent derfor, at eksaminator stiller specifikke spørgsmål til specifikke personer, hvis I har skrevet projektet som en gruppe. I kan selv hjælpe til den individuelle bedømmelsen ved at alle gruppemedlemmer bidrager aktivt under både præsentation og eksamination. 

Du kan ikke forvente, at der er en projektor i eksaminationslokalet, og/eller at der er tid til at sætte den op. Forvent derfor at lave din præsentation direkte på din bærbare computer. Medbring for en sikkerheds skyld et udprint af præsentationen til eksaminator og censor. 
Præsentation bør give eksaminator og ikke mindst den eksterne censor en introduktion til projektet. Emner vil ofte være:

- Redegør for problemstillingen og fortæl hvorfor du fandt den interessant og hvorfor den er akademisk relevant samt relevant for praksis – også for en virksomhed, du eventuelt har samarbejdet med.
- Gør kort rede for dit mål med bachelorprojektet og hvilken forskningsmetode, du har anvendt.
 -Forklar baggrunden for dine valg af teori og metode og find tid til at berøre andre teorier og metoder, som du kunne have valgt og hvordan sådan et valg kunne ændre dit bachelorprojektet /dine resultater. Hvis du har fundet fejl eller uhensigtsmæssigheder i litteraturen (f.eks. i et bevis), er det fint at omtale dette og hvordan det har påvirket projektet.
- Opsummer kort de vigtigste resultater og diskuter udfordringer som du har haft i arbejdet. Vurder resultaternes styrke.
- Gør rede for konsekvenser af resultaterne. Overvej hvilke anbefalinger, de giver anledning til, og om der er behov for yderligere undersøgelser.
- Hvis der er fremkommet noget nyt om bachelorprojektets emne, for eksempel nye artikler i akademiske tidsskrifter eller i avisen eller feedback på en præsentation i en eventuel samarbejdsvirksomhed, kan det være fint at have dette med i præsentationen, da det viser, at du er motiveret, også efter at bachelorprojektet er indleveret. 

Hvis du ikke består bachelorprojektet, har du mulighed for at vælge imellem følgende muligheder:

  • indlevere et revideret projekt i august/februar i andet forsøg og i september/marts i tredje forsøg. Dato for indlevering og mundtligt forsvar vil fremgå af eksamensplanen. Du skal melde dig til disse omprøver som til omprøver i alle andre fag.
  • vente med at aflægge andet og/eller tredje forsøg til en senere eksamenstermin, hvor du skal indlevere et ny projekt og vejlederkontrakt  med et nyt emne.

 

Hvis du vælger at revidere rapporten, har du mulighed for et møde med din vejleder, hvor denne forklarer baggrunden for, at du ikke er bestået.

 

Hvis du har udarbejdet bachelorprojektet i en gruppe, og hele gruppen ikke er bestået, skal I indlevere det reviderede projekt som gruppe. Hvis nogle fra gruppen er bestået, skal dem, der ikke er bestået aftale med vejlederen, på hvilken måde, de kan revidere projektet, så det, de indleverer, er deres eget arbejde.

 

Hvis du vælger at aflægge andet og/eller tredje forsøg til i en senere eksamenstermin, skal du starte forfra med et nyt emne og muligvis en ny vejleder. Det betyder, at du skal følge hele processen med tilmelding til faget, udfyldelse af blanket osv. igen. Bemærk, at der skal være tale om en helt ny rapport. Du må ikke genbruge fra den rapport, du har indleveret i tidligere forsøg. Du vil blive tilbudt vejledning i samme omfang som ved dit første forsøg.

 

Emne

I skal selv finde et emne at arbejde med. Emnet skal ligge indenfor erhvervsøkonomi, det vil sige regnskab, finansiering, organisation og strategi, marketing eller driftsøkonomi. Emnet skal være relevant for din linje. I fastlægger den endelige problemstilling sammen med jeres vejleder, så når I senest 1. november ønsker emne og eventuelt vejleder, skal I bare have en idé om, hvad I vil arbejde med.

I har mulighed for at indgive ønske om to forskellige emner indenfor samme fagområde, men I behøver kun indgive et ønske. I har mulighed for at ønske en bestemt vejleder. I så tilfælde skal I skrive det i boksen sammen med ønske om emne.

 

Bibliotek

www.sdu.dk/Bibliotek kan du: 

Søge i alle bibliotekets ressourcer: Søg artikler, bøger og andet materiale.

Se guides og vejledninger: Bibliotekets anbefalinger på bøger og links til at studere og skrive opgaver m.m.

Finde relevante databaser på Libguiden: Virksomheds og markedsinformation. Libguiden er en god oversigt med link til databaser inden for fagområdet.

Har du spørgsmål?

KONTAKT STUDIESERVICE

Sidst opdateret: 21.02.2024